بررسی ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری- مامایی

نویسندگان

  • قلی پور مقدم, فرخ گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی - پیراپزشکی لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
  • یعقوبی, یاسمن گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی - پیراپزشکی لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
چکیده

  مقدمه : تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، براساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار فراگیران . منظور از اثربخشی بررسی میزان مؤثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. این مطالعه با هدف تعین ویژگی­های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان انجام شده است.   روش ­ها: این پژوهش به صورت توصیفی - مقطعی بر روی 210 دانشجوی رشته­های پرستاری، مامایی، اتاق عمل (کارشناسی ناپیوسته و پیوسته) ، هوشبری (کارشناسی ناپیوسته و پیوسته) ، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­ای شامل خصوصیات دموگرافیک دانشجویان و مهم­ترین شاخص­های تدریس اثربخش در چهار حیطه دانش پژوهی، روش تدریس، قدرت ایجاد ارتباط و شخصیت فردی بود. . داده­ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ­ها: ی افته­های این تحقیق نشان داد که از نظر دانشجویان عوامل موثر بر اثربخشی تدریس اساتید، به ترتیب اولویت درحیطه روش تدریس، آماده­سازی کلاس برای بحث، تفکر و مباحثه در کلاس(50 درصد)، در حیطه دانش پژوهی، تسلط و آگاهی به موضوع تدریس(50 درصد)، در حیطه قدرت ارتباط با دانشجو ایجاد مشارکت دانشجو در مباحث (61 درصد) درحیطه خصوصیات فردی بیان شیوا و ساده (46 درصد) می­باشند .   نتیجه گیری : قدرت برقراری ارتباط مدرس از دیدگاه دانشجویان مورد پژوهش بیشترین تأثیر را در اثربخشی تدریس دارد که می­توان با توجه بیشتر به آن در کنار سایر حیطه­ها مانند استفاده از روش­های تدریس مناسب، تقویت شخصیت فردی و دانش پژوهی به تدریس اثر بخش و در نهایت بهبود کیفیت آموزشی دست یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های مربی بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1387

چکیده: مقدمه: آموزش بالینی بخش اساسی و مهم آموزش پرستاری را تشکیل می دهد. مربی بالینی یک مهره بسیار مهم و اساسی در برنامه ریزی و کسب تجارب بالینی است. ویژگیهای مربی بالینی اثربخش در پژوهش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی هنوز ویژگیهای مربی بالینی اثر بخش سوال برانگیز بوده و تصویر مربی بالینی اثر بخش واضح و روشن نیست. پ ژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگیهای مربی بالینی اثر بخش از دیدگاه دانش...

متن کامل

بررسی موانع اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان

Background and Objective: Nursing process is the core of nursing care. Application of nursing process leads to achieve comprehensive and scientific care of patients. Despite teaching of nursing process in nursing faculties, this systematic method is not used in Iran. So, this study was performed to detect the nursing instructors’ and nursing students’ perspective toward the obstacles of nursing...

متن کامل

مقایسه ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سابقه و هدف: توجه به عوامل موثر در تدریس اثربخش می‌تواند منجر به ارتقاء کیفیت آموزش، فرآیند یاددهی-یادگیری و ایجاد انگیزه یادگیری در دانشجویان گردد. لذا پژوهشی با هدف تعیین شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طراحی و اجرا گردید. مواد و روشها: در این پژوهش توصیفی – مقایسه‌ای، 75 نفر از دانشجویان پزشکی و 75 نفر از دانشجویان پیراپزشکی دا...

متن کامل

بررسی دیدگاه دانشجویان بهداشت حرفه ای در مورد ویژگی های تدریس اثربخش

خلاصه سابقه و هدف: تحقیق در مورد میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه، بیش از هر چیز در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی موثر است؛ چرا که این امر تصویری نسبتا جامع از کیفیت آموزشی دانشگاه ارائه می دهد و منجر به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف موجود در کیفیت تدریس استادان خواهد شد. این پژوهش با هدف تعیین ویژگی های تدریس اثربخش از نظر دانشجویان بهداشت حرفه ای انجام شده است. مواد و رو...

متن کامل

مقایسه ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

زمینه و هدف : تدریس اثربخش، مجموعه رفتارهای معلم است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری بهتر فراگیر می­شود. هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص­های تدریس اثربخش با استفاده از نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان می­باشد. روش­کار : در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 90 مدرس که به طریق سرشماری و 200 دانشجو که به­صورت تصادفی انتخاب شدند، نمونه پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده­ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  34- 40

تاریخ انتشار 2012-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022