بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده بررسی شده است. برای انجام پژوهش، 30 زوج از خانواده های درگیر خشونت زناشویی، مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده برای نمونه در دسترس و همچنین 30 زوج از خانواده های عادی منطقه 7 آموزش و پرورش تهران به صورت تصادفی گزیده شدند. ابزار به کار گرفته در پژوهش، «راهنمای سنجش خطر خشونت گرایی با همسر « (SARA)، «پرسش نامه خشونت گرایی به زنان»، و «پرسش نامه MMPI » بود. در بررسی داده ها، آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل به کار رفت. یافته های پژوهش نشان داد که زیر مجموعه های آزمون MMPI (هیپوکندریا، افسردگی، هیستریا، سایکوپات، پارانویا، سایکاستنیا، اسکیزوفرنیا، و هیپومانیا) با خشونت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار دارد. به طور کلی، نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین ویژگی های شخصیتی مردان و خشونت آنها نسبت به زنان شان ارتباط معنادار وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های روان شناختی مجرمین خشونت

مقدمه: خشونت، به عنوان یک مسئله­ی اجتماعی اذهان صاحب­نظران و افکار عمومی را به خود مشغول داشته است. هدف پژوهش حاضر تبیین  علل روان­شناختی خشونت (قتل و نزاع) و ارتباط بین ویژگی­های روان­شناختی و ارتکاب به اعمال خشونت­آمیز می­باشد. روش­کار: در این پژوهش تحلیلی-مقایسه­ای، نمونه­ی پژوهش شامل 223 نفر از مجرمین مرد خشونت و زندانیان مالی در زندان­های استان­های کرمانشاه، کردستان  و ایلام و افراد عادی ب...

متن کامل

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روان‌شناختی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روان‌شناسی بالینی و تربیتی است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر قربانیان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی در ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. در این مطالعه 300 نفر از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب و روان صدیق شهر...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان سنجی ISALEM-97 و مقایسه سبک های یادگیری شناختی در دانشجویان

The aim of the present study was to verify the psychometric charactersistics of ISALEM-97 and to compare different cognitive learning styles in students. The sample consisted of 759 subjects who were selected to take part in the study in two stages. In the first stage, 55 subjects were selected with equal proportion from eleven departments of Shahid Beheshti University. The purpose of the first...

متن کامل

بررسی ریشه جرم شناختی خشونت در خانواده

بد رفتاری در همه کشورهای جهان مسئله کاملا" رایج بوده و دارای عواقب و نتایج وخیمی میباشد. اگر چه خشونت در خانواده از قدیم الایام وجود داشته , اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را بعنوان مسئله مهم تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج قربانیان سوء رفتار دست زده اند . بعضی طبقات همچون زنان بدلیل عوامل خاص زیست¬شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده و...

مقایسه ی ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس آزمون اندریافت کودکان

هدف پژوهش، مقایسه ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساسآزمون اندریافت کودکان بود. پژوهش، عل ی  مقایسه ای و جامعه ی آماری، کلیه دانش آموزان دختر و پسر87 ) مدارس مناطق محروم و دانشآموزان دختر و پسر 7 - پایههای اول تا چهارم ابتدایی(سال تحصیلی 88تا 10 ساله ی ساکن در پرورشگاه شهر رشت است. نمونه شامل 13 دختر و 4 پسر( 7 تا 10 سال) در هرگروهاست. دانشآموزان پرورشگاهی به شی...

متن کامل

بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی

توانایی‌ها و قابلیت‌های فکری و روانی مردم ایران درزمینه های دین، عقل، تفکر، آداب و رسوم و سایر سرمایه‌های ملی و معنوی آنان که در قالب‌های خاص فرهنگی چون ضرب‌المثل‌ها، چیستان‌ها، قصه‌ها و ترانه‌های ملی و... شکل یافته است، جایگاه ویژه‌ای در نزد عموم طبقات جامعه ایرانی داشته و در تاریخ هویت و خودشناسی مردم ایران و معارف علمی و تربیتی آنان منعکس شده است. برهمین اساس مقاله حاضر با هدف معرفی و بررسی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 4

صفحات  71- 86

تاریخ انتشار 2005-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021