بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

نویسندگان

  • احمد مجد دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی، کدپستی 15614
  • مسعود رنجبر همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
  • نیره تنعمی دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی، کدپستی 15614
  • پریسا جنوبی دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی
چکیده

ویژگی های ساختاری و تکوینی اندام های زایشی در گیاه Boiss. Ebenus stellata (Fabaceae)، که تنها گونه جنس Ebenus L. در ایران می باشد، توسط میکروسکوپهای نوری، فلورسانس و پلاریزان و با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی برای نخستین بار بررسی شد. در این گیاه مادگی تک برچه، تک تخمکی، فاقد پایک و دارای کرک های تار ابریشمی انبوه با برجستگی های انگشت مانند است. تخمک خمیده، دوپوششی، پرخورش و دارای لایه آندوتلیوم می باشد. حاصل تقسیم مگاسپوروسیت یک تتراد T شکل است. سرانجام تکوین مگاسپور شالازی به تشکیل یک کیسه رویانی با الگوی پلی گونوم منجر می شود. در مجاورت دستگاه تخمزا هسته های قطبی مجزا، پس از لقاح تخمزا با تاخیر زمانی قابل توجه به یکدیگر ملحق می شوند. در کیسه رویانی این گونه بافت های تخصصی هیپوستاز، پوستامنت و درپوش فنجانی تشکیل می شود. در دانه یک لایه سلول ماکرواسکلرید شعاعی کشیده، لایه نردبانی دو لایه، اثر تراکئید با غلافی از سلول های پارانشیمی که حاوی ترکیبات فنلی می باشند، دیده می شود. در اندام زایشی نر، بساک ها چهار کیسه گرده ای و تکوین دیواره از نوع دولپه ای می باشند که متشکل از چهار لایه شامل: اپیدرم، لایه مکانیکی، یک لایه میانی و تاپی ترشحی تک هسته ای است. تکوین گرده ها در کیسه های گرده یک بساک همزمان است و آرایش میکروسپورها در کالوز غالبا از نوع تتراهدرال می باشد. در زمان شکوفایی بساک ضخامت لایه مکانیکی افزایش می یابد. گرده های بالغ بیضی شکل، سه شیاری و دو سلولی هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک گونه Salvia verticillata L. جمع آوری شده ازمناطق مختلف ایران

مطالعات تکوینی و رویان شناختی جایگاه ویژه ای در علم گیاهشناسی و تاکسونومی گیاهی دارد. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Salvia verticillataL. از خانواده نعناعیان (Lamiaceae) بررسی شد. گل و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده ، در فیکساتور FAA تثبیت ودر الکل 70% نگهداری شدند. نمونه ها پس از قالب گیری در پارافین ،با میکروتوم برش گیری گردیدند ،رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng

مطالعات رویان‌شناختی جایگاه ویژه‌ای در علم گیاه‌شناسی و تاکسونومی گیاهی دارند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Centaurea iberica بررسی شد. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70% نگهداری شد. نمونه‌ها پس از قالب‌گیری در پارافین با میکروتوم برش‌گیری گردید. رنگ‌آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت. لام‌های تهیه شده از مراحل مختلف ت...

متن کامل

بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه centaurea iberica trevir. ex spreng

مطالعات رویان شناختی جایگاه ویژه ای در علم گیاه شناسی و تاکسونومی گیاهی دارند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه centaurea iberica بررسی شد. گل ها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در faa70 تثبیت و در الکل 70% نگهداری شد. نمونه ها پس از قالب گیری در پارافین با میکروتوم برش گیری گردید. رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت. لام های تهیه شده از مراحل مختلف ت...

متن کامل

بررسی ریخت‌ شناسی دانه گرده گونه های Medicago درایران

کشور ایران با داشتن 23 گونه از جنس Medicago یکی از مراکز اصلی پیدایش و تنوع گونه‌های این جنس محسوب می‌شود. در میان گونه‌های این جنس تشابه فراوانی از نظر بخش زایشی و صفات مربوط به نیام به چشم می‌خورد که شناسایی تاکسونومیک آن‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر، ویژگی‌های دانه گرده گونه‌های Medicago در ایران به منظور مطالعه روابط گونه‌ها با یکدیگر و استفاده از این صفات در مطالعات سیستمات...

متن کامل

ریخت شناسی دانه گرده در برخی از گونه های اسپرس

سابقه و هدف: جنس اسپرس با نام علمی Onobrychis متعلق به خانواده Fabaceae و بزرگترین جنس قبیله طایفه  Hedysareae  می باشد که 27 گونه آن انحصاری ایران است. مواد و روش ها: در تحقیق حاضر ویژگی های دانه گرده 11 تاکسون از جنس اسپرس به کمک میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که دانه های گرده مورد بررسی از نوع سه شیاری، پرولیت و پرپرولیت می باشند. در آن ها اکتوک...

متن کامل

مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در Anthemis odontostephana Boiss. Cv. odontostephana

مطالعه تکوین اندام¬های زایشی اهمیت ویژه¬ای در علم گیاه شناسی و زیست شناسی تکوینی دارد. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Anthemis odontostephana بررسی شد. نتایج نشان داد که بساکها دارای ۴ کیسه گرده بوده و نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای است و دیواره بساک جوان شامل اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه تاپی است. لایه تاپی پلی¬پلوییدی بالایی را نشان می¬دهد که برای متا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  353- 363

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021