بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP

نویسندگان

چکیده

این تحقیق که با هدف بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره­گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP تدوین شد از نوع توصیفی- تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه و جامعۀ آماری تحقیق متشکل از 49 نفر از خبرگان و صاحبنظران در شهرداری ایلام است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل ترکیبی SWOT-ANP استفاده شد. در فرایند تحلیل و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام از روش ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مجموع نمرات نهایی نقاط قوّت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در شهرداری ایلام برابر با 60/1 است که این عدد فاصلۀ زیادی تا میانگین مورد نظر (5/2) دارد. این امر نشان می­دهد که شهرداری ایلام شرایط مناسب درونی ندارد؛ به طوری که از نظر عوامل داخلی و خارجی دچار ضعف است؛ همچنین نتایج نشان داد که استراتژی  SO بیشترین وزن را دارد و به عنوان بهترین استراتژی فعالیت و تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای همکاری در توسعۀ فضای عمران شهری و وجود زمینۀ مناسب برای سرمایه‌گذاران در شهر ایلام مانند تردد زوار در شهر ایلام و نزدیکی به مرز مهران انتخاب می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتخاب استراتژی بهینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل راهبردی SWOT (مطالعه موردی: شهر مراغه)

امروزه گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی دنیا اهمیت روزافزونی یافته است. بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعه، گردشگری را در اولویت‌های اول اقتصادی خود قرار داده و با برنامه‌ریزی‌های خردمندانه توانسته‌اند سهم بالایی از بازار جهانی گردشگری را به خود اختصاص دهند. شهر مراغه یکی از بسترهایی است که از توان و ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار است، اما در اثر عدم برنامه‌ریز...

متن کامل

برنامه‌ریزی راهبردی‌توسعه‌پایدار ‌اکوتوریسم با بهره‌گیری از مدل تلفیقی SWOT و ANP نمونه: استان کردستان

چکیده:¬¬¬¬¬¬¬ هر منطقه با توجه به پتانسیلها و امکانات موجود خود می تواند در مسیر توسعه قرار گیرد و اولین قدم برای توسعه یک منطقه، توسعه اقتصادی آن است. بر این اساس، با توجه به هدف عمده گردشگری که تولید درآمد و جذب سرمایه برای منطقه است، نقش راهبردی و کلیدی گردشگری در توسعه منطقه ای نمایان می گردد. هدف اصلی این پژوهش آن است تا با استفاده از تلفیق مدل SWOT و ANP راهبردهای توسعه پایدار طبیعت گردی...

متن کامل

انتخاب استراتژی بهینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل راهبردی swot (مطالعه موردی: شهر مراغه)

امروزه گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی دنیا اهمیت روزافزونی یافته است. بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعه، گردشگری را در اولویت های اول اقتصادی خود قرار داده و با برنامه ریزی های خردمندانه توانسته اند سهم بالایی از بازار جهانی گردشگری را به خود اختصاص دهند. شهر مراغه یکی از بسترهایی است که از توان و ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار است، اما در اثر عدم برنامه ریز...

متن کامل

انتخاب استراتژی سازمانی با استفاده از روش ترکیبی swot و مدل topsis چند دوره ای

هدف مهم این تحقیق نشان دادن اینست که، استراتژی های برتر سازمان می توانند بر حسب زمان تغییر نمایند و استفاده از یک استراتژی در طی زمان طولانی کاملا غیرمنطقی و غیرعلمی بوده و می تواند موجب خسارات مستقیم و غیرمستقیم، بسیاری بر روی سازمان گردد. در روش های موجود برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی برتر با تکیه بر داده های گردآوری شده در یک دوره زمانی خاص، انتخاب شده و تا مدت ها مورد استفاده قرار می گیرد...

15 صفحه اول

رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار

امروزه مهمترین دغدغۀ بیشتر سازمان‌ها، تدوین و به کارگیری استراتژی‌هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحّول و پیچیدۀ محیطی تضمین کند. هدف این پژوهش،‍‍ ارائۀ چارچوبی برای تدوین استراتژی مناسب سازمان­هاست. مورد مطالعه در تحقیق حاضر، شرکت قطعه­سازی «مژدۀ ­وصل» است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی، در مرحله شروع، پس از مطالعۀ بیانیّۀ مأموریّت شرکت، عوامل داخلی و خارجی مؤثّر بر عملکرد شرکت شناسای...

متن کامل

انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP

بقا و حیات یک سازمان منوط به تصمیم‌گیری صحیح در مواجه با فرصت‌ها و تهدیدات موجود در محیط بیرونی سازمان می‌باشد. ازآنجایی‌که هیچ سازمانی نمی‌تواند منابع نامحدود داشته باشد استراتژیست ها باید در این مورد که کدام‌یک از استراتژی‌های مختلف می‌توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم‌گیری نمایند. از طرفی تحلیل SWOT مدیران را قادر به کشف و شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر استراتژی‌های سازما...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 64.65

صفحات  199- 223

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021