بررسی و سنجش دقت زاویه ای الگوریتم های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموارسازی فضایی در تشخیص جهت ورود سیگنال

ثبت نشده
چکیده

در این مقاله ابتدا به شبیه سازی الگوریتم های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموارسازی فضایی در محیط دارای نویز و فیدینگ پرداخته و سپس این الگوریتم ها از لحاظ تخمین میزان دقت زاویه های رسیده از دو منبع مقایسه شده اند. با ارایه نتیجه های شبیه سازی چهار الگوریتم در قالب جدول هایی که بر حسب میانگین، انحراف از میانگین، واریانس زاویه های تخمین زده شده و درصد آزمایش های موفق تهیه شده اند، ملاحظه می‌شود که الگوریتم های  Root-MUSIC  و MUSIC از لحاظ تخمین و تشخیص زاویه های نزدیک به هم دقت بالاتری دارند. در این دو روش زاویه های نزدیک به هم، تا حدود یک درجه، قابل تشخیص و تفکیک است. افزون بر این نتیجه های شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم هموار سازی فضایی موثرترین روش برای تشخیص منابع همدوس است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین دو بعدی جهت ورود سیگنال های مخابراتی براساس الگوریتم های music، esprit و انتشار دهنده

تخمین جهت ورود سیگنال به آرایه در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال مانند رادار و سیستم های ارتباطی بی سیم استفاده می شود. در این تحقیق با هدف بررسی و شبیه سازی روش های تخمین جهت ورود سیگنال دو بعدی برای سیگنال های همدوس و ناهمدوس در شرایط مختلف از قبیل میزان سیگنال به نویز، تعداد عناصر آرایه و میزان تفکیک زاویه ای، ابتدا ساختارهای آرایه ای مختلف و روش های تخمین زاویه ورود معرفی و مقایسه ای بین...

تخمین جهت ورود سیگنال های باند پهن بر اساس الگوریتم music دوری و شکل هندسی جدید آرایه

امروزه تخمین جهت ورود (doa) سیگنال‏های باند پهن، در سیستم‏های مخابراتی سیار و باند پهن، مورد توجه بسیار است. نوع الگوریتم و شکل آرایه آنتنی، در فرایند تخمین doa بسیار مهم و تأثیر گذار هستند. لذا در این تحقیق با تمرکز بر الگوریتم طبقه بندی سیگنال های چندگانه(music) و نسخه‏های بهبود یافته آن و در نظر گرفتن شکل جدید آرایه، زاویه ورود سیگنال‏های باند پهن، تخمین زده شده و بهبود یافته است. در این پ...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر ساختارآرایه های آنتنی بر دقت تخمین doa توسط الگوریتم music

آنچه در سیستم‎های مخابرات سیار تا کنون مرسوم بوده، این است که در ایستگاه پایه، از آنتن‎های همه جهته و یا از تکنولوژی قطاع‎بندی سلول، استفاده کنند. این روش کار منجر به هدر رفتن توان می‎شود چرا که توان در جهات دیگری، غیر از جهت مورد نظر فرستاده می‎شود. اما در روشهای جدید، با استفاده از آنتن‎های هوشمند، و الگوریتم‎های خاصی که در قسمت پردازشی آنها به کار گرفته می‎شود، می‎توان جهت ورود سیگنال (doa) ...

15 صفحه اول

بررسی و بهبود الگوریتم های زیرفضا جهت تخمین زاویه ورود سیگنال

در این پایان نامه به بررسی روش های تخمین جهت ورود سیگنال در آنتن های آرایه ای می پردازیم. ابتدا مقدمه ای از آنتن های آرایه ای و چگونگی کارکرد این آنتن ها ارائه می گردد. سپس انواع روش های تخمین جهت ورود سیگنال به صورت اجمالی بررسی می شوند. از میان روش های موجود محوریت این پایان نامه بر روی روش های music، music-root و esprit است که در شرایط مختلفی بهبود یافته اند. در ادامه شرایط مجانبی جدیدی م...

تخمین جهت زاویه ورود دوبعدی با دقت بالا درآرایه های یکنواخت توسط نمایش تنک سیگنال ها

با توجه به اینکه بحث تخمین جهت، از مباحث مهم در زمینه ی پردازش آرایه ای سیگنال ها می باشد، در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است. در زمینه ی تخمین جهت روش های مختلفی وجود دارد، که در این تحقیق از روش نمایش تنک که در سال های اخیر معرفی شده، با استفاده از برنامه نویسی محدب به تخمین جهت زوایا پرداخته می شود. اکثر روش های تخمین جهت ارائه شده در سال های اخیر در یک بعد بوده و از ساختار گیرن...

Language, Music, and Brain

Introduction: Over the last centuries, scientists have been trying to figure out how the brain is learning the language. By 1980, the study of brain-language relationships was based on the study of human brain damage. But since 1980, neuroscience methods have greatly improved. There is controversy about where music, composition, or the perception of language and music are in the brain, or wheth...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021