بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی

نویسندگان

چکیده

کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی با محوریت مسئلة چندفرهنگ‌‌گرایی و تئوریزه‌کردن آن به‌نگارش درآمده است. پرسش محوری اثر این است که در یک اجتماع سیاسی با هویت‌های فرهنگی مختلف و با اعضای پیرو گفتارهای دینی، اخلاقی، و فلسفی گوناگون فرایند تصمیم‌‌گیری سیاسی چگونه باید تنظیم شود که درعین احترام به این تفاوت‌ها هم‌زیستی مسالمت‌‌آمیز شهروندان نیز رعایت شود؟ کتاب مذکور تلاش می‌کند ازطریق بررسی مناظرة لیبرال‌ها و جامعه‌گرایان معاصر، پاسخ‌های داده‌شده به پرسش مذکور را به‌آزمون بگذارد. به‌تعبیر‌دیگر، رویکرد کلی کتاب دفاع از بینش جامعه‌‌گرایانه توأم با موضعی انتقادی به اندیشة لیبرالی است و نویسنده نظریه‌های ارائه‌شده ازسوی جامعه‌گرایان و لیبرال‌ها را در سه محور مفهوم خود، مبانی اخلاق سیاسی، و سیاست تفاوت فرهنگی تجزیه و تحلیل کرده است. با عنایت به مباحث مذکور، در مقالة حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی اثر، نقد و ارزیابی انتقادی آن در دستور کار نویسندگان قرار گیرد. این‌که مسئله و کانون تمرکز اثر چیست؟ و هدف این اثر و جایگاه آن در منابع موجود این حوزه به چه صورتی است؟ از مهم‌ترین موضوعاتی‌اند که نویسندگان می‌کوشند بدان‌ها بپردازند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و نقد کتاب زیست سیاست

چکیده همة هم و غمِ فوکو در کتاب تولد زیست سیاست پایان‌دادن به بسیاری از بدفهمی‌ها و سوءِتعبیرها از برخی از مفاهیم اندیشۀ سیاسی، برای مثال نئولیبرالیسم، است. آن‌چه فوکو در این کتاب پیش روی ما می‌نهد، بیش از آن‌که توصیف یا تفسیری از سیر تطور مکاتب سیاسی و فکری باشد، شرحی مبسوط از اصولِ کلیِ هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، و روش‌شناختی آن‌هاست. بنابراین، کتاب تولد زیست سیاست را باید در چهارچوب کلی نظریۀ فو...

متن کامل

عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا

چگونه با افرادی که به‌لحاظ فرهنگی متفاوت‌اند می‌‌توان رفتاری برابر و عادلانه داشت؟ عدالت رفتاری درقبال گروه‌‌های فرهنگی متفاوت چه ویژگی‌‌هایی باید داشته باشد؟ آن‌‌گاه که لازم باشد درخصوص عدالت هویتی میان اقلیت‌‌های فرهنگی تصمیم‌‌گیری و سیاست‌گذاری کلانی در سطح حاکمیت صورت گیرد، بر ابعاد پیچیدة این وضعیت بیش‌ازپیش افزوده می‌‌شود. از گذشته‌‌های دور اقلیت‌‌های فرهنگی در میانة مرزهای سیاسی حضور داش...

متن کامل

بررسی و نقد کتاب زیست سیاست

چکیده همة هم و غمِ فوکو در کتاب تولد زیست سیاست پایان دادن به بسیاری از بدفهمی ها و سوءِتعبیرها از برخی از مفاهیم اندیشۀ سیاسی، برای مثال نئولیبرالیسم، است. آن چه فوکو در این کتاب پیش روی ما می نهد، بیش از آن که توصیف یا تفسیری از سیر تطور مکاتب سیاسی و فکری باشد، شرحی مبسوط از اصولِ کلیِ هستی شناختی، معرفت شناختی، و روش شناختی آن هاست. بنابراین، کتاب تولد زیست سیاست را باید در چهارچوب کلی نظریۀ فو...

متن کامل

نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگها و جوامع

لوتان کوی، در کتاب آموزش و پرورش فرهنگها وجوامع، نظریه‌ای عمومی و جهان‌شمول از آموزش و پرورش ارایه کرده است. کتاب مذکور در دو بخش «بیان مسئله» شامل سه فصل (نظریه و مفاهیم، کلیت و پیچیدگی، و فهم وتوضیح) و «ارایه الگویی عمومی و جهان‌شمول از آموزش و پرورش» در 7 فصل (مردم، زبان‌ها و قوم‌ها، محیط طبیعی، نظام تولیدی، افکار و ارزش‌ها، نقش شخصیت‌ها، ساختار و جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و روابط بین‌المللی) ...

متن کامل

اعتماد، سیاست چندفرهنگی و نارضایتی سیاسی

این مقاله با بررسی موردی جامعه کانادا، به نقد دو فرضیه می‌پردازد که هر دو چند فرهنگ‌گرایی را با اعتماد اجتماعی در تضاد می‌بینند.   فرضیه نخست با تأکید بر صفات ستیزه برانگیز چندفرهنگ‌گرایی، آن را به مثابه مجموعه‌ای از استراتژی‌های سیاسی می‌داند که جامعه را پاره‌پاره می‌کنند. فرضیه مذکور این نکته را نادیده می‌گیرد که سیاست‌های چندفرهنگی، اقلیت‌های فرهنگی را با مسیر اصلی فرهنگ اکثریت در جامعه کا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 7

صفحات  329- 347

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021