بررسی پاسخهای دینامیکی سازه‌های دریایی شناور از نوع یدک‌کش تحت تاثیر امواج دریا

نویسندگان

  • محمد علی لطف الهی یقین
  • مهدی رستگار
چکیده

امروزه به علت استفاده از شناورها در زمینه‌های مختلف اقتصادی و نظامی و ... صنعت کشتی‌سازی پیشرفت زیادی نموده است. همگام با این پیشرفت‌ها مباحث اصلی دینامیک شناورها مطرح شده و بررسی حرکات مختلف این سازه‌ها در اقیانوس‌ها، بخصوص خسارات وارده بر قسمت جلویی سینه کشتیها بر اثر حرکات مذکور که مهمترین آنها در اثر پدیده اسلمینگ 1 حاصل می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه اصول فیزیکی حاکم بر حرکات کشتی در امواج چندان پیچیده نیست ولی معادلات و محاسبات مربوطه بسیار وقت‌گیر بوده، از طرفی دیگر تجهیز و استفاده از آزمایشگاه‌های سازه‌های دریایی برای بررسی عملی رفتار دینامیکی شناورها بسیار پر هزینه می‌باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول حاکم بر تحریکات دینامیکی شناورها در رابطه با حرکت امواج و مشخصات فیزیکی و هندسی مقطع، پاسخهای دینامیکی یک شناور از نوع یدک کش، مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از نرم‌افزار اجراء محدود ANSYS9 سازه شناور، مدلسازی شده و تحت تحریکات دینامیکی امواجی با مشخصات مختلف از نظر طول موج، فرکانس، ارتفاع موج، امواج دارای فرکانس تشدید، امواج تصادفی و سرعتهای مختلف شناور در این شرایط قرار می‌گیرد. بستر ایجاد شده برای این شناور فنرهایی خواهند بود که جایگزین آب دریا شده و از نوع فنرهای یکطرفه فشاری می‌باشند تا مشکل کشش فنرها هنگام تلاطم‌های دریایی شناور بخصوص زمان برخاستن شناور از سطح آب وجود نداشته باشد. در تحلیل نمونه‌ها برای هر نمونه یک آنالیز جداگانه انجام می‌شود و کلیه آنالیزها دینامیکی غیر خطی می‌باشند. با ذخیره‌سازی و استخراج نتایج موردنظر از مجموعه آنالیزهای انجام شده، نمودارهای لنگر خمشی دینامیکی، نیروی برشی دینامیکی و نیز تغییر مکانهای دینامیکی حداکثر بصورت گرافهای سه بعدی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB6 رسم می‌شوند. نهایتاً با توجه به نمودارهای بدست آمده پاسخهای دینامیکی شناور ارزیابی می‌گردد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پاسخهای دینامیکی سازه های دریایی شناور از نوع یدک کش تحت تاثیر امواج دریا

امروزه به علت استفاده از شناورها در زمینه های مختلف اقتصادی و نظامی و ... صنعت کشتی سازی پیشرفت زیادی نموده است. همگام با این پیشرفت ها مباحث اصلی دینامیک شناورها مطرح شده و بررسی حرکات مختلف این سازه ها در اقیانوس ها، بخصوص خسارات وارده بر قسمت جلویی سینه کشتیها بر اثر حرکات مذکور که مهمترین آنها در اثر پدیده اسلمینگ 1 حاصل می شود، مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه اصول فیزیکی حاکم بر حرکات کشت...

متن کامل

کاربرد اجزاء محدود، در بررسی واکنش های دینامیکی سازه شناور تحت اثر امواج دریا

تعیین واکنشها و عملکرد شناورها در مقابل امواج دریا، از مسائل مهمی است که در صنعت کشتی سازی مورد توجه قرار می­گیرد. از نظر اصول فیزیکی و دینامیکی سازه کشتی در امواج دریا بصورت یک تیر آزاد و بدون تکیه گاه بعنوان تیر ارتجاعی تحلیل می­گردد. حل معادلات دینامیکی مربوطه، معمولا وقت گیر و مشکل بوده بنابراین در بررسی رفتار این سازه ها، استفاده از تحلیلهای عددی با کاربرد نرمافزارهائی ویژه برای مدلسازی و ...

متن کامل

کاربرد اجزاء محدود، در بررسی واکنش های دینامیکی سازه شناور تحت اثر امواج دریا

تعیین واکنشها و عملکرد شناورها در مقابل امواج دریا، از مسائل مهمی است که در صنعت کشتی سازی مورد توجه قرار می­گیرد. از نظر اصول فیزیکی و دینامیکی سازه کشتی در امواج دریا بصورت یک تیر آزاد و بدون تکیه گاه بعنوان تیر ارتجاعی تحلیل می­گردد. حل معادلات دینامیکی مربوطه، معمولا وقت گیر و مشکل بوده بنابراین در بررسی رفتار این سازه ها، استفاده از تحلیلهای عددی با کاربرد نرمافزارهائی ویژه برای مدلسازی و ...

متن کامل

بررسی هیدرولیک جریان و طول دهانه‌ی آزاد مجاز خطوط لوله دریایی تحت اثر امواج دریا

قرارگیری خطوط لوله دریایی بر روی بستر دریا در حالت غیر مدفون موجب شکل‌گیری دهانه‌ی آزاد در ‏طول مسیر خط لوله می‌شود. در اثر ‏ایجاد دهانه‌ی آزاد، برهمکنش جریان‌های گردابه‌ای و نیروهای ‏دینامیکی وارده ‏از طرف سیال با این خطوط، احتمال پدیده‌ی ‏تشدید و به‌دنبال آن خستگی و شکست لوله را افزایش می‌دهد. در این راستا، هدف از این پژوهش پیش‌بینی طول دهانه‌ی آزاد مجاز خطوط لوله‌ای است که در خلیج فارس در مع...

متن کامل

آنالیز خستگی شناور به روش طیفی تحت اثر امواج دریا

در این پایان نامه با توجه به اهمیت پدیده خستگی در طراحی سازه ها به معرفی روش های مختلف آنالیز خستگی، خصوصاً روش های آنالیز خستگی در شناور ها پرداخته شده است. جهت مطالعه موردی و مقایسه روش های توصیف شده، طول عمر خستگی یک شناور کروبوت آلومینیومی به دو روش بر اساس طیف امواج خلیج فارس و آیین نامه abs محاسبه گردیده است. روند کار به این صورت بوده که ابتدا مدل کل شناور را تحت اثر بارهای وارد بر آن به ک...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 5

صفحات  29- 38

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021