بررسی پاشندگی در مدهای مختلف در تیوب های انتقال موج با ساختار موج آهسته سینوسی شکل(شهروز ساویز1 ، مجتبی شعبان2 و عبدالرحیم بهاروند3)

ثبت نشده
چکیده

تیوب های انتقال موج در اثر برهم کنش بین یک باریکه الکترونی و موج الکترومغناطیسی هدایت شونده درون ساختار موج آهسته و شرط همزمانی بین آنها کار می کنند. ساختار می تواند با توجه به بهینه سازی پارامترهای فیزیکی طراحی شده، سرعت فاز موج الکترومغناطیس را کند کرده به طوری که با سرعت انتقال باریکه الکترونی تقریباَ برابر شده و در این هنگام انتقال انرژی از باریکه الکترونی به موج انجام پذیرد. در این مقاله بعد از معرفی ساختار مورد نظر، با استفاده از معادلات پیوستگی در شاره ها، معادله حرکت الکترون ها و معادلات ماکسول، معادله پاشندگی را برای امواج هدایت شده توسط این ساختار بدست می آوریم. در این مقاله روش به دست آوردن معادله پاشندگی می تواند برای سایر ساختارهای آهسته کننده موج تعمیم داده شود. معادله پاشندگی برای مدهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبات عددی معادله پاشندگی نشان می دهد که مد TM01  دارای بیشترین نرخ رشد در بین سایر مدها می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تخمین و استخراج شکل موج سینوسی از مبدل ماتریسی با استفاده از روش استراتژی متعامد

در این مقاله روشی موثر برای استخراج دو شکل موج شبه‌سینوسی با زاوایای متعامد برای کاربرد در موتورهای القایی دو فاز مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دقیق‌تر استراتژی کلیدزنی پیشنهادی به نحوی است که ولتاژ تولید شده توسط مبدل ماتریسی در دو فاز 90 درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند. این روش کلیدزنی برای عملکرد موتورهای القایی دو‌فاز بسیار مناسب است. فرکانس ولتاژ تولیدی آیتم مهمی برای این نوع موتورها ...

متن کامل

تخمین و استخراج شکل موج سینوسی از مبدل ماتریسی با استفاده از روش استراتژی متعامد

در این مقاله روشی موثر برای استخراج دو شکل موج شبه‌سینوسی با زاوایای متعامد برای کاربرد در موتورهای القایی دو فاز مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دقیق‌تر استراتژی کلیدزنی پیشنهادی به نحوی است که ولتاژ تولید شده توسط مبدل ماتریسی در دو فاز 90 درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند. این روش کلیدزنی برای عملکرد موتورهای القایی دو‌فاز بسیار مناسب است. فرکانس ولتاژ تولیدی آیتم مهمی برای این نوع موتورها ...

متن کامل

تخمین و استخراج شکل موج سینوسی از مبدل ماتریسی با استفاده از روش استراتژی متعامد

در این مقاله روشی موثر برای استخراج دو شکل موج شبه سینوسی با زاوایای متعامد برای کاربرد در موتورهای القایی دو فاز مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دقیق تر استراتژی کلیدزنی پیشنهادی به نحوی است که ولتاژ تولید شده توسط مبدل ماتریسی در دو فاز 90 درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند. این روش کلیدزنی برای عملکرد موتورهای القایی دو فاز بسیار مناسب است. فرکانس ولتاژ تولیدی آیتم مهمی برای این نوع موتورها ...

متن کامل

تاثیر بستر موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

در این تحقیق بررسی تجربی پرش هیدرولیکی در محدوده وسیع تری نسبت به محققان دیگر بر روی 6 نوع بستر موج دار با شیب موج مختلف انجام گرفت. شیب موج در محدوده 286/0 تا 625/0 و عدد فرود در محدوده 8/3 تا 6/8 قرار داشت. تأثیر ارتفاع و طول موج بستر موج دار بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در اعداد فرود مختلف با تحلیل موقعیت سطح آب، پروفیل سرعت، تنش برشی بستر و استهلاک انرژی بررسی شد. پارامترهای بی بعد هیدرولیکی نی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  20- 30

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021