بررسی پدیدارشناسانة علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش‌های تقلب تحصیلی از دیدگاه و تجربیات دانش‌آموزان متقلب

نویسندگان

  • ابوالفضل فرید استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
  • ارش شهبازیان خونیق کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، تبیین دیدگاه و تجربیات دانش‌آموزان متقلب در خصوص علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش‌های تقلب تحصیلی است. روش: مطالعه حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تأویلی صورت گرفت. بدین منظور مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته از 32 دانش‌آموز پسر و دختر متقلب با مقاطع تحصیلی مختلف انجام شد که طی آن دانش‌آموزان متقلب تجربه‌های خود را در خصوص این پدیده بیان کردند. دو مضمون اصلی و بیست‌ویک زیر مضمون از یافته‌ها استخراج شدند که توانستند علت‌های تقلب تحصیلی را از دیدگاه دانش‌آموزان متقلب به تصویر بکشند.  یافته‌ها: مضامین حاصل از تحلیل عبارت‌اند از: 1- عامل‌های فردی و درونی: داشتن ضعف درسی، عدم اعتماد به دانسته‌ها، تحقیر نشدن پیش دوستان و نمره کم نگرفتن، لذت بردن از تقلب، احساس غرور و افتخار کردن بعد از تقلب، راهی آسان برای نمره گرفتن، بالا بردن نمره‌ها و سطح امتحان و .... .2- عامل‌های بیرونی و موقعیتی: سخت بودن تکالیف و دروس، تأثیر جو کلاس و همکلاسی‌ها، فشار والدین و ..... هم دانش‌آموزان دختر و هم دانش‌آموزان پسر بیشتر، علت‌های داشتن ضعف درسی، تقلب کردن دوستان و همکلاسی‌ها، تحقیر نشدن پیش دوستان و نمره کم نگرفتن، بالا بردن نمره‌ها و سطح امتحان، تأثیر جو کلاس و همکلاسی‌ها، سخت بودن تکالیف و دروس را عامل‌های تقلب مطرح کردند. بیشترین روش‌های مورداستفاده برای تقلب تحصیلی عوض کردن ورقه‌ها و روی دستمال‌کاغذی و کاغذ نوشتن، نگاه به ورقه بغل‌دستی، روی دست نوشتن و ذخیره کردن اطلاعات در ماشین‌حساب، گذاشتن کتاب زیر ورقه امتحانی بود. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: پژوهش حاضر، تبیین دیدگاه و تجربیات دانش آموزان متقلب در خصوص علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش های تقلب تحصیلی است. روش: مطالعه حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تأویلی صورت گرفت. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 32 دانش آموز پسر و دختر متقلب با مقاطع تحصیلی مختلف انجام شد که طی آن دانش آموزان متقلب تجربه های خود را در خصوص این پدیده بیان کردند. دو مضمون اصلی و بیست ویک زیر م...

هدف مطالعه، بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­های برنامه درسی اجرا شده در آن بود. روش پژوهش، همبستگی و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مه‌ولات (خراسان رضوی) در سال 1392 بود. نمونه برابر با 153 نفر و شیوه انتخاب تصادفی خوشه‌ای بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران (1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی (2009...

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد به تعداد 9981 نفر بود که از طریق قاعده سرانگشتی کلاین حجم نمونه 240 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامههای در...

زمینه: تقلب یا فریبکاری از پدیده­های غیراخلاقی رایج در نظامهای آموزشی است که با گسترش فناوری به طور فزاینده­ای تسهیل شده و رواج پیدا کرده است. تقلب در موقعیتهای آموزشی اغلب به­ و صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی صورت می­گیرد. در این پژوهش میزان و شیوع انواع تقلب تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بیرجند بررسی شده است.   روش کار: روش پژوهش توصیفی- مقایسه­ای و جامعۀ پژوهش، دا...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه علّی نگرش‌های مذهبی و اهداف تبحری، اهداف عملکردی با گرایش به تقلب در امتحان از طریق میانجیگری عملکرد تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اهواز در سال 1392 جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 280 نفر به‌صورت تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اهداف پیشرفت سواری (1392)، دینداری آ...

هدف این پژوهش بررسی نقشِ متغیرهای انگیزشیِ خود کم اظهاریِ تحصیلی، رفتارهای ایذائی و ناامیدی تحصیلی در رفتار تقلبی دانشجویان بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به تعداد 6000 نفر، و نمونه آماری404 نفر از دانشجویان بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از مقیاسهای الگوهای یادگیری سازگارانه (PALS) میجلی وهمکاران. پایائی ابزارهای اندازه گیر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود