بررسی پدیده گرمایش جهانی در استان خوزستان طی دوره 2016-1988 با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک

نویسندگان

  • محمد سلیقه گروه اقلیم شناسی،دانشکده جغرافی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده

افزایش غلظت میزان گازهای گلخانه­ای منجر به تشدید پدیده­ای بنام گرمایش جهانی گردیده است، پدیده­ای که باعث شده تا میانگین دمای سالانه سطح کره زمین طی قرن گذشته 0.74 درجه سانتی­گراد افزایش یابد. گرمایش جهانی پدیده­ای است که اثرات ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسان‌ها و جانوران می‌گذارد. رخداد و شدت یافتن پدیده­هایی نظیر خشکسالی­، کاهش بارندگی­، افزایش رخداد روزهای گرد وخاک و سیلاب­ نیز ناشی از پدیده تغییر اقلیم و نهایتاً گرمایش جهانی در دنیا بوده است. در این تحقیق جهت بررسی پدیده گرمایش جهانی در استان خوزستان با استفاده از روش‌های معمول سری‌های زمانی (میانگین‌های متحرک، معادله خط روند-ضریب خط روند) و آزمون ناپارامتریک من کندال، تغییرات درجه حرارت میانگین سالانه هوا طی دوره 2016-1988 در 8 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی (آبادان- اهواز- امیدیه- بستان- دزفول رامهرمز- ماهشهر- مسجد سلیمان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از افزایش قابل ملاحظه دمای میانگین هوا در تمام ایستگاه­های استان بوده، به­نحوی که ایستگاه­های منتخب طی دوره مطالعاتی (به جزایستگاه مسجدسلیمان روند افزایشی در سطح 5 درصد) روند افزایشی معنی­­داری در سطح 1 درصد نشان می­دهند. همچنین ایستگاه­های بستان و رامهرمز به ترتیب با 0.107 و 0.097 درجه سانتیگراد در هر سال، بیشترین ضریب افزایش درجه حرارت سالانه را دارا بوده­اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل آماری پدیده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

رخداد پیاپی پدیده گرد و غباری استان خوزستان ناشی از جایگاه جغرافیایی و همسایگی این استان با گستره های بزرگ بیابانی است. به منظور بررسی این پدیده آسیب زا، داده های آماری ده ایستگاه هواشناسی همدید در استان خوزستان در دوره (2005 – 1996) تحلیل شد. نخست، نقشه های پراکندگی مکانی و نمودار روند میانگین روزهای گردوغباری با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم گردید. نتایج نشان داد که میانگ...

متن کامل

بررسی اثر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی: استان های ایران طی دوره 1390-1380)

زمینه و هدف: گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی در سطح جهان است که افزایش درجه حرارت، ذوب شدن یخ‌های قطبی، بالا آمدن سطح آب های آزاد جهان و تغییر در آستانه های آب و هوایی از پیامدهای آن می‌باشد. روش بررسی: در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی پانل با استفاده از تنوع سالانه دما و میزان بارش طی دوره  ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT

بررسی پدیده گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری CHAIDو CRT     مختار کرمی1، رسول سروستان*2، نسرین مرادی مجد3   1 استادیار گروه آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه ح...

متن کامل

تحلیل آماری پدیده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (۲۰۰۵-۱۹۹۶)

رخداد پیاپی پدیده گرد و غباری استان خوزستان ناشی از جایگاه جغرافیایی و همسایگی این استان با گستره های بزرگ بیابانی است. به منظور بررسی این پدیده آسیب زا، داده های آماری ده ایستگاه هواشناسی همدید در استان خوزستان در دوره (2005 – 1996) تحلیل شد. نخست، نقشه های پراکندگی مکانی و نمودار روند میانگین روزهای گردوغباری با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم گردید. نتایج نشان داد که میانگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  47- 59

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021