بررسی پویایی و روند تغییرات پوشش گیاهی در اکوسیستم‎های بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جاجرم، خراسان شمالی)

نویسندگان

چکیده

Rangeland ecosystems in arid and semiarid regions strongly were influenced by climatic factors and their kind of exploitation of management. These changes usually occur in combination and structure of vegetation over time. Because understanding the dynamics of pasture can choose the appropriate management practices and proper help, The changes of vegetation in desert ecosystem of Jajarm area, based on new method relies Factors of climate and soil moisture monitoring over a period of 4 years (2009-2012) were studied. In this study, with the establishment of three permanent transets and plotting to systematic-randomic method for ten plot per transect, vegetation and soil moisture monitoring and measurement operations at the 120 plots in the review period was followed. The results showed that the study area, plant species with high regeneration ability such as Artemisia sieberi and Salsola orientalis with ephemerals (annual species) of vegetation determine the trend of change and the changes of soil organic carbon is slow and gradual, the soil moisture reciprocally proportional to rainfall changes, has shown that the variability factor. Given the relative stability stone and gravel soil cover and litter, total vegatation cover is subject to change. So, necessary for the scientific management of rangelands in arid and desert regions is continuous monitoring of  vegetationin accordance with the soil moisture changes, the amount and distribution of rainfall, physiological characteristics of the dominant species and management by focusing on the mesurement of variables that govern the operation of plant and soil.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی روند تغییرات بارش و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک، دشت مشهد–چناران در خراسان رضوی

وضعیت اقلیمی هر منطقه از عوامل تاثیر­گذار در شکل­گیری اولیه سکونتگاه­ها محسوب می­شود. بارش یکی از مهمترین پارامتر­های اقلیمی است که یکی از عوامل تاثیر­گذار در تغییرات پوشش گیاهی به خصوص در اکوسیستم­های خشک و نیمه­خشک می­باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی و نوسانات بارندگی با استفاده از داده­های سنجش از دور  در سال­های 2001 و 2013 برای شاخص وضعیت پوشش گیاهی (VCI) گرفته شده از...

متن کامل

بررسی روند بیابانی شدن دشت خاش با تاکید بر معیارهای آب و پوشش گیاهی

به دلیل سیاست­های نادرست در بخش منابع آب و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، کیفیت آب در اکثر دشت­های کشور کاهش یافته است. از این رو بررسی کیفیت آب به­منظور شرب و کشاورزی از نظر کیفی حائز اهمیت است. با این هدف در این پژوهش به بررسی روند تغییرات بیابانزایی در دشت خاش با استفاده از دو معیار آب زیرزمینی و پوشش گیاهی پرداخته شد و نمودارهای شولر و ویلکوکس برای سال‌های 1380، 1387 و 1394 با استفا...

متن کامل

بررسی وضعیت بیابان‌زایی دراستان خراسان شمالی

بوم‌سازگان‌های مناطق خشک با سطحی معادل 7/44 میلیون کیلومترمربع، تقریباً 30 درصد خشکی‌های کره زمین را  شامل می‌شوند که از این مقدار، حدود 39 درصد آن (معادل 4/17 میلیون کیلومترمربع) در شمار مناطق نیمه­خشک قرار دارند. بیش از90 درصد مناطق نیمه­خشک جهان در 27 کشور متمرکز شده است. تقریباً 20 درصد جمعیت جهان وابسته به این مناطق است. در کشور ما 86 درصد از کل سطح کشور، در شرایط خشک واقع شده و به­نحوی چشمگ...

متن کامل

بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران

مطالعۀ روند تغییرات پوشش‌های گیاهی شهری با توجه به عملکردهای مختلف محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها به‌منظور مدیریت پایدار شهرها ضروری است. در این پژوهش به بررسی روند تغییرات سبزینگی پوشش گیاهی کلانشهر تهران با استفاده از شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال‌شده (NDVI) حاصل از داده‌های ماهواره‌ای لندست‌های 5 و 8 در زمان حداکثر سبزینگی پوشش گیاهی با به‌کارگیری روش‌های پارامتری (رگرسیون حداقل مر...

متن کامل

مطالعه بافت و فازهای مختلف کانیهای تشکیل دهنده بوکسیت کانسار جاجرم خراسان شمالی، شمال شرق ایران

The Jajarm Bauxite deposit 16 kilometers E-W trending and overlis, the Karstic dolomite rocks of the Elika Formation. The study of texture and different phases has been carry out in order to understand the degree of crashing, particles size, condition of formation, degree of crystallization, porosity, distribution of constituent elements and beneficiation for the propose of digestion and p...

متن کامل

بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ

عدم رعایت تعادل دام و مرتع و بهره‌برداری بیش از حد در بسیاری از مراتع ایران، موجب تخریب این منابع شده و صدمات جبران‌ناپذیری به پوشش گیاهی و خاک وارد نموده‌است. قرق به‌عنوان یکی از روشهای اصلاح مرتع در بهبود وضعیت این مراتع مؤثر می‌باشد. در این بررسی تأثیر قرق 24 ساله در تغییرات پوشش گیاهی مراتع منطقه کوهرنگ مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌ها در دو سال 1382 و 1383 انجام شده و از مؤلفه‌های گیاهی در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  87- 98

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021