بررسی کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن؛ مورد مطالعه گرایش منطقی سازی

نویسندگان

چکیده

ترجمة قرآن به عنوان حساس‌ترین متن مقدس، نیاز به ارزیابیِ دقیق دارد. ارزیابیِ نظام‌مند باید بر پایة نظریه‌ها و الگوهای علمی صورت بگیرد. نظریه‌پردازانِ ترجمه الگوهای مختلفی برای ارزیابی ترجمه ارائه داده‌اند. در این میان الگوی ارزیابی ترجمة آنتوان برمن که بر حفظ اصالت متن مبدأ و اجتناب از ایجاد تغییر در ترجمه تأکید دارد، برای ارزیابی ترجمة مبدأمدار رضایی اصفهانی از قرآن کریم انتخاب شده است. برمن با بیان سیزده گرایش ریخت‌شکنانه در ترجمه به تحلیل منفی ترجمه‌های آزاد و قوم‌مدار می‌پردازد و تأکید می‌کند که این الگو باید با تحلیل مثبت از سوی سایر مترجمان تکمیل شود. مقاله حاضر به قصد مطالعة میزان کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمة قرآن، گرایش منطقی‌سازی را در ترجمة رضایی مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد که منطقی‌سازی در ترجمه گاه اجباری و گاه اختیاری است. منطقی‌سازی اختیاری در تحلیل منفی و اجتناب از آن در تحلیل مثبت جای می‌گیرد. اما منطقی‌سازی اجباری باید به عنوان تبصره‌ای در به‌کارگیری الگوی برمن در ارزیابی ترجمة قرآن مد نظر قرار گیرد. عامل منطقی‌سازی اجباری را می‌توان در ناخوش‌ساخت شدن ترجمة فارسی، تفاوت در چگونگی نشان‌داری سازه‌های دو زبان و خدمت لفظ به معنا در زبان قرآن جستجو کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان کارآمدی سطح نحوی-واژه‌ساختی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمة قرآن (مطالعة موردی: ترجمه مکارم شیرازی از پنج سوره قرآن)

تاکنون الگوی دقیق و جامعی برای ارزیابی ترجمة قرآن طراحی نشده است. به منظور دستیابی به چنین الگویی می‌توان ابتدا کارآمدی الگوهای ارزیابی موجود را بررسی کرد. در همین راستا، مقالة حاضر به بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمة قرآن پرداخته و از میان چهار سطح این الگو، سطح نحوی- واژه‌ساختی این الگو را مورد مطالعه قرار داده است. با توجه به اینکه الگوی گارسس به متن مقصد توجه دارد و اولویت را به م...

متن کامل

ارزیابی کارآمدی « تأویل گرایی» در فهم قرآن

هر گاه ظاهر آیات قرآن با دلایل بیرون از قرآن تعارض داشته باشد، فهمندۀ قرآن‌باور به معنای تأویلی که معنایی دورتر است، منتقل می‌شود. دلیل مخالف ظهور آیه، غالباً از داده‌های علوم عقلی، تاریخی و تجربی فراهم می‌آید. مقالۀ حاضر ضمن تقریر چیستی و چرایی عبور از «معنای ظاهری» به «معنای تأویلی»، از روایی یا ناروایی چنین فرایندی سخن می‌گوید و نشان می‌دهد که اعتبار و کارآمدی برگزیدن «معنای تأویلی»، مُطلق و ه...

متن کامل

مطالعه تطبیقی کاربرد استراتژی‌های ترجمه نیومارک در ترجمه قرآن

قرآن در مقام نخست و بسیار فراتر از عالی‌ترین آثار کلاسیک عربی است. یک شاهکار ادبی از حس بی‌نظیر. اگرچه‌ طی‌ قرون‌ اخیر سیر صعودی‌ ترجمه‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ از جهات‌ کمی‌ و کیفی‌ را شاهد بوده‌ایم‌، اما از آنجائی که‌ ترجمه‌ها صرفاً به‌ نثر بوده‌ و  نیز با محدودیت‌های‌ خاص‌ آن‌ زبان‌ طبعاً قادر به‌ انعکاس‌ جنبه‌ هنری‌ ادبی‌ و شکوه‌ فصاحت‌ و بلاغت‌ خاص‌ قرآن‌ مجیدی‌ که‌ بین‌ شعر و نثر واق...

متن کامل

مطالعه تطبیقی کاربرد استراتژی‌های ترجمه نیومارک در ترجمه قرآن

قرآن در مقام نخست و بسیار فراتر از عالی‌ترین آثار کلاسیک عربی است. یک شاهکار ادبی از حس بی‌نظیر. اگرچه‌ طی‌ قرون‌ اخیر سیر صعودی‌ ترجمه‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ از جهات‌ کمی‌ و کیفی‌ را شاهد بوده‌ایم‌، اما از آنجائی که‌ ترجمه‌ها صرفاً به‌ نثر بوده‌ و  نیز با محدودیت‌های‌ خاص‌ آن‌ زبان‌ طبعاً قادر به‌ انعکاس‌ جنبه‌ هنری‌ ادبی‌ و شکوه‌ فصاحت‌ و بلاغت‌ خاص‌ قرآن‌ مجیدی‌ که‌ بین‌ شعر و نثر واق...

متن کامل

بررسی الگوی فضایی شهر و کارآمدی دسترسی‌های شهری (مورد مطالعه شهر دامغان)

گسترش سریع شهرها، باعث تغییرات شدید در الگوی فضایی آن­ها شده است که  به اقدامات سریع عمرانی نیاز دارند. عدم شناخت و درک الگوی فضایی و کالبدی شهرها و عدم تلاش در حفظ احیا و سامان­دهی آن­ها، مشکلات فراوانی را در پی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوی فضایی شهر دامغان و کارآمدی دسترسی­ها به خدمات شهری (خرید و آموزشی) انجام شده است. روش تحقیق، پیمایشی- توصیفی است و داده­ها از طریق پرسش نامه محقق سا...

متن کامل

نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج البلاغه بر اساس نظریه «گرایش های ریخت شکنانه» آنتوان برمن

آنتوان برمن از نظریه پردازان مبدأگرایی در ترجمه است. او موارد ناهمگونی میان ترجمه و متن مبدأ را به سیستم تحریف متن، تعبیر نموده و آن را بر اساس نظریه «گرایش­های ریخت­شکنانه» پی­ریزی نموده است. وی در جایگاه مترجم و نظریه­پرداز، توجه ویژه­ای به متن مبدأ دارد و معتقد است، مترجم باید از جهت شکل و محتوا، مقیّد به متن مبدأ و وفادار به آن باشد. در این جستار، سعی شده ترجمه شهیدی از نهج­البلاغه بر اساس چ...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  12- 12

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید