بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

نویسندگان

  • منصورامیدی
  • بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
  • محمدعلی رستمی
  • پریچهر احمدیان تهرانی
چکیده

جهت بررسی کال زایی در جو،4ژنوتیپ دوردیفه و4ژنوتیپ شش ردیفه با مبدأ ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دوهفته بعد از گرده افشانی،جنین نارس آنها در محیط کشت موراشیگ واسکوگ کشت گردید. کالوس های حاصل تقریباً بعد از یک ماه در همان محیط واکشت شدند. در این مطالعه تنوع بین ژنوتیپ ها،درون ژنوتیپ ها(گیاه)درون گیاه(خوشه)وتاریخ کشت گیاه دهنده جنین در مزرعه وگلخانه برای صفات نسبت کالوس دهی،نسبت رشدی کالوس واندازه کالوس طی واکشتهای اول ودوم بررسی گردید. درتمام آزمایشات بالاترین نسبت کالوس دهی را رقم شش ردیفه زرجووکمترین نسبت را رقم دوردیفه گرکان 4 دارا بودند ژنوتیپ دوردیفه شماره17کلکسیون بالاترین اندازه کالوس ورقم زرجوکمترین اندازه را دارا بودند. ضمناً کالوس های تولیدی ژنوتیپ شماره17 کلکسیون عمدتاً جنین زا و کالوس های تولیدی زرجو عمدتاً غیر جنین زا بودند. خوشه اثر معنی داری در هیچکدام از صفات نشان نداد ولی گیاهان یک ژنوتیپ در بعضی از صفات اثرمعنی داری داشتند. تاریخ کشت در مزرعه نیز در صفات مطالعه شده تأثیر معنی داری نشان داد. بین صفات طی دو واکشت همبستگی کاملاً معنی داری مشاهده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

-جهت مطالعه باززائی در جو 4 ژئوتیپ دو ردیفه و 4 ژئوتیپ شش ردیفه با مبداء ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دو هفته بعد از گرده افشانی جنین نارس آنها در محیط موراشیگ و اسکوگ با 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D

متن کامل

مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

-جهت مطالعه باززائی در جو 4 ژئوتیپ دو ردیفه و 4 ژئوتیپ شش ردیفه با مبداء ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دو هفته بعد از گرده افشانی جنین نارس آنها در محیط موراشیگ و اسکوگ با 2 میلی گرم در لیتر 2,4-d

متن کامل

کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان و جو از ریزنمونه های جنین بالغ

در این تحقیق قابلیت کالوس‌زایی و باززایی چهار لاین گندم به نام‌های C-D-4, C-D-6, C-D-8, C-D-9 و سه رقم جو به نام-های (افضل، والفجر و کویر) از روی ریزنمونه‌های جنین بالغ مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای کالوس‌زایی گندم از محیط کشت ML1G1 حاوی سه سطح از تنظیم کننده رشدی 2, 4-D و برای باززایی از محیط کشت ML1R3 حاوی سه سطح تنظیم کننده رشدی Kin و BAP استفاده شد. برای کالوس‌زایی جو از محیط کشت ML1G1 حاو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023