بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394

نویسندگان

  • جمالی, اختر گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • زمانی مقدم, افسانه گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • یعقوبی, یاسمن گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: دانشگاه ­ها از سازمان ­های مهم آموزشی- پژوهشی و خدمات اجتماعی در هر جامعه محسوب شده و هدف آن­ها پرورش سرمایه انسانی متخصص برای رفع نیازمندی­ های جامعه می­ باشد، در این بین کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه­ ها، از دغدغه­ های بسیار مهم به شمار می­ رود و با توجه به نقش دانشگاه ­های علوم پزشکی در آموزش دانشجویان که نقش اساسی در ارتقای سلامت جامعه دارند، پژوهش حاضر بر آن شد تا کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان را تبیین نماید. روش ها: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی با استفاده از نمونه ­گیری تصادفی ساده بر روی 250 نفر از دانشجویان رشته­ های مختلف علوم پزشکی گیلان شامل: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی به اجرا در آمد. ابزار جمع آوری داده ­ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بود که روایی آن به طریق روایی محتوی و صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با میزان (0/90) تایید شد. داده ­ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­ های آماری t وابسته و با بهره ­گیری از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره وضعیت موجود از نظر دانشجویان1/24± 2/47 است که با میانگین وضعیت مطلوب 0/41±9/12 فاصله دارد. آزمون آماری t نشان داد که در کلیه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی بین وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی ­دار وجود دارد (میانگین تفاوت 0/47±6/34) و همچنین انتظارات دانشجویان از وضع موجود بالاتر بود (0/01>p). بیشترین میزان فاصله مربوط به بعد خدمات اطمینان بخش با میانگین 0/24±7/35- و کم­ترین فاصله مربوط به بعد خدمات جذاب و روحیه بخش 0/32±5/72 بود. نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن بود که دانشجویان رشته­ های مختلف علوم پزشکی از کیفیت آموزش­های ارائه شده رضایت بسیار کمی دارند به­ عبارتی دیگر انتظار دانشجویان از خدمات آموزشی بسیار بیشتر از آن چیزی است که وجود دارد و فاصله زیادی بین کیفیت خدمات آموزشی در وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب مشاهده شد، لذا توصیه می ­گردد برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی باید برنامه ­ریزی دقیق در تمام ابعاد صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388

  مقدمه: تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی و در پی آن اتخاذ استراتژی­هایی برای رفع یا کاهش شکاف موجود، اولین گام اساسی در تدوین برنامه­های ارتقاء کیفیت محسوب می­شود . اطلاع از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک که از دانشگاه­های تیپ دوم در ایران محسوب می­شود، می­تواند مبنایی برای برنامه­ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در سایر دانشگاه­ها را فراهم نماید . لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیا...

متن کامل

بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390

مقدمه: شکاف کیفیت خدمات ،فاصله بین ادراکات و انتظارات از خدمات ارائه شده می باشد. گام اساسی در خدمت این شکاف شناسایی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با استفاده از ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمت انجام شده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی 140 نفر از دانشجویان دانشکده پیر...

متن کامل

بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۸۸

مقدمه: تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی و در پی آن اتخاذ استراتژی­هایی برای رفع یا کاهش شکاف موجود، اولین گام اساسی در تدوین برنامه­های ارتقاء کیفیت محسوب می­شود . اطلاع از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک که از دانشگاه­های تیپ دوم در ایران محسوب می­شود، می­تواند مبنایی برای برنامه­ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در سایر دانشگاه­ها را فراهم نماید . لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی...

متن کامل

شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

زمینه: آموزش عالی به سرعت در حال رشد است و هر روز بیشتر با فرآیندهای جهانی شدن مواجه می شود. کیفیت خدمات آموزشی با تأکید بر رضایت دانشجویان اخیرأ از اهمیت زیادی برخوردار شده است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت. روش­کار: در این مطالعه مقطعی، نمونه پژوهش 300 نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع­...

متن کامل

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه دانشجویان

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal" mso-tstyle-rowband-size:0 mso-tstyle-colband-size:0 mso-style-noshow:yes mso-style-parent:"" mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin:0cm mso-para-margin-bott...

متن کامل

شکاف کیفیت خدمات آموزشی: فاصله وضع موجود و مطلوب از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال 1393

مقدمه: امروزه دانشکده­های دندانپزشکی درسراسردنیا با چالش­های عمده درارائه خدمات آموزشی جامع برای دستیابی به کفایت لازم برای کار دندانپزشکی درفارغ التحصیلان روبه رو هستند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه­های دانشجویان دندانپزشکی از کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده دندانپزشکی رشت طراحی و اجرا گردید. روش ­ها: دراین مطالعه مقطعی - تحلیلی ، 105 نفراز دانشجویان بخش­های پری کلینیک و کلینیک دان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  76- 67

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022