بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار در سال 1395

نویسندگان

  • ارشادی مقدم, هانیه ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه علوم پزشکی.
  • براتی, حدیث ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه علوم پزشکی.
  • سلیمانی, زهرا ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه علوم پزشکی.
  • محمدی, مسعود ایران، کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی.
  • مظفری جوین, احمد ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه علوم پزشکی.
چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی برآیند مهم سلامتی به شمار می‌رود و به عنوان یک موضوع اصلی در مراقبت از بیماران مختلف از جمله بیماران مبتلا به دیابت مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف: این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش نمونه‌گیری در دسترس بر روی 189 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز انجمن دیابت سبزوار در سال 1395 انجام شد، ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه کیفیت زندگی توماس (DQOL-BCI) و پرسشنامه مشخصات فردی و بیماری بود، سپس داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون‌های آماری t مستقل، آنالیز واریانس و آزمون‌های تعقیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین سن بیماران 12/5‌±‌51/7 سال بود. میانگین امتیاز کیفیت زندگی در بیماران 0/62‌±‌3/4 از 5 بود. میانگین امتیاز کسب شده در رضایت افراد از کنترل دیابت و رفتارهای مراقبتی از خود به ترتیب 0/69‌±‌ 3/6و 0/8‌±‌ 3/5بود. بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی با متغیرهای دموگرافیک سن، جنس، وضعیت تأهل، شغل و تحصیلات ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد (0/05P>). بین دفعات بستری با کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری به دست آمد (0/05‌P<). ارتباط دو حیطه رضایت افراد و رفتارهای مراقبتی بیماران با سطح تحصیلات ارتباط آماری معنی‌داری را نشان داد (0/05‌P<). بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط کنترل دیابت و رفتارهای خود مراقبتی بر مطلوب بودن کیفیت زندگی پیشنهاد می‌شود آموزش‌های خود مراقبتی به جهت ارتقا کیفیت زندگی بیماران دیابتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار در سال ۱۳۹۵

مقدمه: کیفیت زندگی برآیند مهم سلامتی به شمار می رود و به عنوان یک موضوع اصلی در مراقبت از بیماران مختلف از جمله بیماران مبتلا به دیابت مورد توجه قرار می گیرد. هدف: این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 189 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز انجمن دیابت سبزوار در سال 1395 انجام شد، ابزا...

متن کامل

کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران بیمارستان‌های شهرستان تربت‌حیدریه در سال 1395

Background & Aim: Quality of professional life is a critical concept which is related to personal characteristics and workplace of individuals. Also it is an important issue for health system and health care givers. There is a little information about the quality of professional life among health staff in the country. This study carried out to assess the quality of professional life among nurse...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار

اهداف کیفیت ارائه خدمات مامایی به دو گروه حساس جامعه، یعنی مادران و کودکان، به‌طور درخورتوجهی به عملکرد ماما بستگی دارد. در سال‌های اخیر، کیفیت زندگی کاری به‌عنوان شاخصی اثرگذار بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان و تغییرهای سازمانی، مدنظر مدیران قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار است. مواد و روش ها این مطالعه توصیفی‌مقطعی به روش سرشماری روی تمام...

متن کامل

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار

Introduction: Diabetes is one of the most common chronic diseases associated with metabolism in humans. This study aimed to determine risk factors of diabetes in patients monitored by Sabzevar diabetics association. Methods and Materials: This study was a cross-sectional study performed on 148 type II diabetics patients monitored by Sabzevar diabetics association in September 2016. The blood p...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  264- 271

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021