بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 – مطالعه مقطعی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر می­تواند در طراحی برنامه مراقبتی آنان نقش کلیدی ایفا نماید. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر است. روش‌ها: این یک مطالعه مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان‌های نظامی شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از بهمن 1394 تا اردیبهشت 1395 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک ثبت شد و از پرسشنامه ناتینگهام جهت سنجش کیفیت زندگی افراد در 6 حیطه سطح انرژی، درد، عکس‌العمل عاطفی، خواب، انزوای اجتماعی، خواب و فعالیت فیزیکی استفاده شد. سطح معنی‌داری  (05/0>p) در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی 250 بیمار مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان‌های نظامی 68/6 ± 27/57 سال، بیشتر بیماران مرد (2/71 %)، متاهل (6/89 %) و بازنشسته (8/60 %) بودند. بین میانگین نمرات حیطه‌های کیفیت زندگی در مشارکت‌کنندگان بر حسب جنس، شغل، درآمد، سطح تحصیلات و فعالیت‌های روزانه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0>p) و نمره کیفیت زندگی مردان بازنشسته، دیپلم به بالا در تمامی حیطه‌ها بهتر بود. افرادی که ورزش می‌کردند، نمره کیفیت زندگی بهتری را در تمامی حیطه‌ها به جز حیطه خواب داشتند (05/0>p). همچنین افرادی که طول مدت بیماری کمتری داشتند، میزان درد کمتر و فعالیت فیزیکی بیشتری داشتند. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان داد که عوامل جمعیت شناختی، باعث تفاوت در کیفیت زندگی افراد نظامی و وابستگان آنها که مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر هستند، می‌شوند. با توجه بیشتر به برخی مشخصات جمعیت شناختی مثل ورزش، پیاد‌روی و شغل، برنامه‌ریزی زودهنگام و انجام قدامات لازم می‌توان جهت ارتقاء کیفیت زندگی این افراد برنامه‌ریزی نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی ارتباط سبکهای مقابله مذهبی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر

خلاصههدف. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط میان سبک های مقابله مذهبی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر انجام شد.زمینه. امروزه اعتقادات و سبک های مقابله مذهبی عاملی مهم در ایجاد آرامش روانی و سازگاری فردی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن محسوب می شود.روش کار. این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 100 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری و سرپایی مراجعه کننده به دو مرکز آموزشی درمانی...

متن کامل

مقایسه نگرش مذهبی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و افراد سالم

مقدمه: در واقع اعتقادات مذهبی علاوه بر پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های روانی، می تواند عوارض جسمانی بیماریها را کاهش داده و طول مدت بیماری را کم نماید و طول عمر را افزایش دهد. با این وجود متأسفانه اغلب تیم درمان تمایل به نادیده گرفتن مسائل مذهبی هنگام مراقبت از بیماران خود دارند. با توجه به اهمیت نقش مذهب بر سلامت جسمی، روانی و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن، بر آن شدیم تا مطالعه ای با ...

متن کامل

مقایسه کیفیت زندگی قبل و بعد از عمل آنژیوپلاستی در افراد با بیماری عروق کرونر

خلاصه هدف. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از عمل آنژیوپلاستی در افراد با بیماری عروق کرونر در بیمارستان های آموزشی شهر تهران انجام گرفت. زمینه. با توجه به افزایش موارد استفاده از روش درمانی آنژیوپلاستی، توجه به کیفیت زندگی افراد با بیماری عروق کرونر که تحت عمل آنژیوپلاستی قرار می گیرند بسیار مهم است. روش کار. در این مطالعه توصیفی مقایسه ای، 473 بیمار مبتلا به بیماری عر...

متن کامل

بررسی خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و عوامل پیش‌بینی‌کننده آن

زمینه و هدف: افزایش توانمند‌سازی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی آنان، نقشی اساسی دارد. یکی از راههای افزایش این مهارت، ارتقای خودکارآمدی بیماران است که می‌تواند در بهبود وضعیت‌ بیماری‌، پیشگیری‌ از عوارض‌ و بستری‌شدن‌ مجدد تأثیر به‌سزایی‌ داشته‌ باشد. هدف‌ از این‌ مطالعه‌ تعیین‌ عوامل ‌پیش‌بینی‌کننده‌ خودکارآمدی‌ عمومی‌، فعالیت‌ جسمانی‌ و رفتار تغذیه‌ای‌ بیمار...

متن کامل

بررسی ارتباط سبکهای مقابله مذهبی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر

خلاصههدف. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط میان سبک های مقابله مذهبی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر انجام شد.زمینه. امروزه اعتقادات و سبک های مقابله مذهبی عاملی مهم در ایجاد آرامش روانی و سازگاری فردی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن محسوب می شود.روش کار. این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 100 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری و سرپایی مراجعه کننده به دو مرکز آموزشی درمانی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 2

صفحات  212- 221

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021