بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

نویسندگان

چکیده

چکیدهمطابق با مدل تصمیمگیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیمگیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است.قضاوت اخلاقی عبارتاست از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوتاخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده میشوند، را تحت تاثیر قرارمی دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی بهعنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار دادهایم: آیین رفتارحرفهای، محیط اخلاقی شرکت و ویژگیهای فردی نظیر سن، تجربه کاری و میزان تحصیلات، با توجه به تصمیم-های اخلاقی اتخاذ شده توسط حسابداران رسمی در عمل. این پژوهش روی 115 نفر از حسابداران رسمی ایرانصورت گرفته و دادههای آن از طریق پرسشنامه جمعآوری شدهاست. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مالتینومینال نتایج آزمون فرضیههای 1 و 2 حاکی از ایناست که: آیین رفتار حرفهای مصوب جامعه حسابداران رسمی ومحیط اخلاقی شرکت، متغیرهای موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران است. آزمون فرضیه سومپژوهش با استفاده از آنالیز واریانس صورت پذیرفتهاست و نتایج حاکی از ایناست که بین ویژگیهای فردی وقضاوت اخلاقی حسابداران رسمی هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

مطابق با مدل تصمیم گیری رست (1986)، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد رفتاری مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از این که چرا بعضی اعمال به عنوان اعمال اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند را، تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل اهمیّت قضاوت اخلاقی در حرفه حسابداری، قضاوت اخلاقی بیش تر از سایر مولفه های ...

15 صفحه اول

عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران

زمینه: در خصوص اهمیت تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی در ارتقای اعتبار حرفه، این موضوع مطرح می‌گردد که چه عواملی باعث می‌شود تا ارزشهای اخلاقی حسابداران را ارتقاء بخشید. هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که چه عواملی را می‌توان در تصمیم‌گیری حسابداران رسمی کشور با اهمیت شمرد. به بیان دیگر، حسابداران رسمی در پایبندی به اخلاق حرفه‌ای چه عواملی را دخیل می‌دانند.   روش کار: از میان جامعه ...

متن کامل

عوامل موثر بر قضاوت‌های اخلاقی در بین جامعه حسابداران رسمی ایران

مقبولیت هر حرفه به میزان مسئولیت مورد پذیرش آن حرفه در جامعه، بستگی دارد. همچنین وفاداری اعضای حرفه به آیین نامه رفتار حرفه‌ای، لازمه‌ی بقای هر حرفه است. این پژوهش در صدد بررسی سطح مربوط بودن و اثربخشی آیین رفتار حرفه‌ای در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد تا بدین ترتیب راهکارهای احتمالی برای بهبود رفتار حرفه‌ای در بین حسابداران تعیین شود. داده‌های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آور...

متن کامل

عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی

این تحقیق در چهار مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران. چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در...

متن کامل

تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران

چکیده حسابداری نقشی کلیدی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ملت ها ایفا می کند.استانداردهای اخلاقی به عنوان خصوصیت مهم حرفه حسابداری شناخته شده اند. سوال مهم این است که چه فاکتور هایی بر تصمیم های اخلاقی حسابداران تاثیر گذارند ؟ تحقیقات گذشته پیشنهاد می کنند که فاکتورهایی نظیر جنسیت ، سطح تحصیلات ، مذهب و تجربه کاری ممکن است با استانداردهای اخلاقی هر فرد مرتبط باشند. این تحقیق برای نیل به دو هدف ت...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره شماره 3(پیاپی 18 )

صفحات  87- 96

تاریخ انتشار 2013-12-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021