× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی 228 مورد فلج محیطی عصب هفتم در تهران

نویسندگان

  • سلطان زاده, اکبر
  • مجیدفر, فرزان

چکیده

Two hundred and twenty-eight patients who had developed Bell's palsy were investigated in a prospective study. Among them, 55% were male and 45% were female. The most common age of the disease onset was the third and beginning of the fourth decade of life. We found definite correlation between Bell's palsy, hypertension, and diabetes its recurrence rate was 9%. The most important complication was facial asymmetry that remained in 15% of the patients. The most common symptom prior to the development of facial palsy was the existence of pain in the back of ears and neck. Our patients responded well to 8 mg dexamethasone administered for a period of one week

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

فلج بل شایع ترین نوع فلج صورتی ایدیوپاتیک است. هدف این تحقیق تعیین نقش الکترودیاگنوزیس در پیش آگهی بیماران با فلج بل است که به منظور انتخاب بموقع و مناسب جراحی بیماران و رابطه بعضی از عوامل در ایجاد فلج بل صورت گرفته است. این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی بر روی 44 نفر از بیماران مبتلا به فلج محیطی صورت با تشخیص بل انجام گردید. پس از پنج روز از شروع بیماری از تمام بیماران (به جز پنج نفر) آزمون ه...

فلج بل شایع ترین نوع فلج صورتی ایدیوپاتیک است. هدف این تحقیق تعیین نقش الکترودیاگنوزیس در پیش آگهی بیماران با فلج بل است که به منظور انتخاب بموقع و مناسب جراحی بیماران و رابطه بعضی از عوامل در ایجاد فلج بل صورت گرفته است. این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی بر روی 44 نفر از بیماران مبتلا به فلج محیطی صورت با تشخیص بل انجام گردید. پس از پنج روز از شروع بیماری از تمام بیماران (به جز پنج نفر) آزمون ه...

Mc Hugh has reported that incidence of neonatal facial nerve Paralysis in 1969, has been 0.23%. Infantile facial nerve paralysis has been categorized to three groups: 1- Congenital (Developemental) facial nerve paralysis 2- Prenatal acquired facial nerve paralysis. 3- Postnatal acquired facial nerve paralysis The Mobius syndrome may be the most famous among the causes of congenital facial nerve...

فلج ایزوله ی عصب رادیال، در اثر وارد آمدن فشار بر این عصب ایجاد می شود، و معمولا همراه با افزایش فشار داخل رحمی یا فشار زیاد ناشی از زایمان می باشد. فلج ایزوله ی عصب رادیال باید به عنوان عارضه ای متفاوت از آسیب شبکه ی بازویی در نظر گرفته شود. در آسیب شبکه بازویی با توجه به میزان آسیب و ریشه های نخاعی در گیر در ضایعه، عوارض مختلفی مانند اختلال در Abduction بازو، و اختلال در Flexion و Extension آ...

Manifestations involving the nervous system (neurobrucellosis), is a treatable infection, however it is not well documented. Direct invasion of the central nervous system occurs in fewer than 5% of cases. Acute or chronic meningitis is the most frequent nervous system complication. However, hemiplegia and cranial nerve involvement are rarely encountered. In this report we present a patient wi...

انسیدانس فلج عصب صورتی نوزادان 23/0% می باشد فلج عصب صورتی کودکان را به سه دسته تقسیم می نمایند: 1- فلج مادرزادی (تکاملی) عصب صورتی 2- فلج اکتسابی عصب صورتی ( با علل قبل از تولد) 3- فلج اکتسابی عصب صورتی ( با علل بعد از تولد) در گروه فلج مادرزادی عصب صورتی، سندرم موبیوس (mobius syndrome) از شهرت بیشتری برخوردار می باشد. در این سندرم که از نظر آتیولوژی تئوری عروقی برای آن مطرح است ، طیف وسیع از ...