بررسی (DFT) خواص مکانیکی پروسکایت متیل آمونیوم استرانسیوم یدید(غزاله بقا1، دکتر منصور رضایی مرساق2، دکتر لاله فرهنگ متین3)

ثبت نشده
چکیده

در میان سلولهای فتوولتائیک، پیشرفت روزافزون سلولهای خورشیدی پروسکایتی، آنها را به ستاره فتوولتائیک تبدیل کرده است. به طوریکه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده اند. به این دلیل که از روشهای نسبتا جدیدی برای ساخت آنها استفاده می شود فرصت بالقوه ای جهت تحقیق و بررسی در زمینه های فیزیک و شیمی مواد پروسکایت ایجاد شده است. نتایجی که در سال های اخیر در خصوص بازدهی تبدیل سلولهای خورشیدی بر پایه پروسکایت به دست آمده نشان می دهد که در بازه زمانی سه سال این نوع از سلولهای خورشیدی به بازدهی قابل مقایسه با سلولهای کادمیوم تلوراید رسیده اند. با توجه به اهمیت  خواص مکانیکی پروسکایت ها در سیستم های فتوولتاییک، تمرکز اصلی این مقاله بر روی  نانومحاسبات و نرم افزارهای شبیه سازی کوانتومی (DFT) برای بررسی خواص مکانیکی دسته ای از پروسکایت ها است. درآخر این پژوهش  اشاره ای به اثرات زیست محیطی ترکیبات پروسکایتی مورد مطالعه در این مقاله خواهیم کرد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه خواص الکترونیکی و نوری پروسکایت هالید آلی متیل آمونیوم و فورمامیدینیوم سرب یدید ، برومید و کلرید

در این مقاله خواص الکترونیکی و نوری پروسکایتهای آلی، در فاز مکعبی ، برای ساختارهای متیل آمونیوم و فورمامیدینیوم سرب یدید ، برومید و کلرید براساس نظریه تابعی چگال و با استفاده از نرم افزار quantum espresso و با انرزی جنبشی قطع 408 الکترون ولت و شبه پتانسیل هایی با تابع PBE و تقریب GGA مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا، ثابت شبکه ، ساختار الکترونیکی ، طیف جذبی ، رسانندگی اپتیکی ، ضریب شکس...

متن کامل

تئوری همگرایی و جایگاه ایران دکتر سید منصور خلیلی عراقی

«تئوری همگرایی» در شکل اولیه پیش بینی می کند که درآمد سرانه و بهره وری نیروی کار در بین کشورهای مختلف جهان همگرا می شوند. امøا در واقعیت با چند قطبی شدن اقتصادهای جهان٬ پیش بینی این تئوری تحقق نیافت. در نتیجه تئوری اولیه به تئوری همگرایی شرطی و تئوری جهش اقتصادی تغییر و تعدیل یافت. این مقاله نشان می دهد که کل کشورهای جهان دو نقطه همگرایی کشورهای ثروتمند و کشورهای کم درآمد دارند. به نظر می رسد ا...

متن کامل

تئوری همگرایی و جایگاه ایران دکتر سید منصور خلیلی عراقی

«تئوری همگرایی» در شکل اولیه پیش بینی می کند که درآمد سرانه و بهره وری نیروی کار در بین کشورهای مختلف جهان همگرا می شوند. امøا در واقعیت با چند قطبی شدن اقتصادهای جهان٬ پیش بینی این تئوری تحقق نیافت. در نتیجه تئوری اولیه به تئوری همگرایی شرطی و تئوری جهش اقتصادی تغییر و تعدیل یافت. این مقاله نشان می دهد که کل کشورهای جهان دو نقطه همگرایی کشورهای ثروتمند و کشورهای کم درآمد دارند. به نظر می رسد ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  30- 40

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021