× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررس مقایسه ای اثرات داروهای سیکلوپلژیک در ریفرکشن بالینی

نویسندگان

  • سیدحسن هاشمی,
  • مهدی خانلری,
  • ژیلا ممیشی,

چکیده

Accurate measurement of refractive error in uncooperative patients and young children, requires cycloplegia. The aim of the present study was to determine whethere cyclopentolate by itself or in combination with 4 times instillation of atropine can be used as a substitute for 10 times instillation of atropine. From 1994 to 1996, 39 patients aged 2-12 years were included in this study. Cycloplegia was undertaken by four different methods in subsequent visits: cyclopentolate 1%, 4 times instillation of atropine, 10 times instillation of atropine plus tropicamide and 10 times instillation of atropine. 26 patients (53% male, mean age: 6.4 years) completed the four stages of the study. Spheric refraction was significantly different between cyclopentolate and 4 times and 10 times atropine groups, but we didn't find any significant difference in cylindric refraction between groups. It seems that 10 times instillation of atropine is still the best method of cycloplegia in pediatric eye examination.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: در چند دهه اخیر، میزان وقوع عفونتهای قارچی در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. به دلیل پیدایش مقاومت به عوامل ضد قارچی تعیین طرح استراتژیک مؤثربرای درمان بیماریهای قارچی یک موضوع مهم در قارچشناسی بالینی است. روش کار: روشهای زیادی برای تعیین تست حساسیت آزمایشگاهی معرفی شدهاند. اخیراً، فلوسیتومتری برای حل مشکل معرفی شده است. مقالات زیادی به مفید بودن این تکنیک استناد کردهاند.این مطالعه با...

مقدمه: در چند دهه اخیر، میزان وقوع عفونتهای قارچی در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. به دلیل پیدایش مقاومت به عوامل ضد قارچی تعیین طرح استراتژیک مؤثربرای درمان بیماریهای قارچی یک موضوع مهم در قارچشناسی بالینی است. روش کار: روشهای زیادی برای تعیین تست حساسیت آزمایشگاهی معرفی شدهاند. اخیراً، فلوسیتومتری برای حل مشکل معرفی شده است. مقالات زیادی به مفید بودن این تکنیک استناد کردهاند.این مطالعه با...