برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش، بررسی برنامه­ریزی استراتژیک در سازمان­های آموزش عالی ایران از طریق رویکرد BSC (کارت امتیازی متوازن) است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است و همچنین از تحلیل استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه را مورد آزمون استفاده شده، داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای EXCEL و LISREL تجزیه‌وتحلیل گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق 214 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 138 مورد جهت پخش پرسشنامه انتخاب شده است. روایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه مقدماتی مورد سنجش قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار آن 0.821 برآورد گردیده است. با توجه به تجزیه‌وتحلیل آماری صورت گرفته در پژوهش فرضیه اول، "رویکرد داخلی (نحوه ارائه خدمات آموزش عالی)، فرضیه دوم "مشتری (جذب دانش­آموزان با استعداد)"، فرضیه سوم "برطرف کردن نیازهای افراد ذی­نفع (بنیان‌گذاران، وزارت آموزش‌وپرورش)"، فرضیه چهارم "نوآوری آموزش عالی "، فرضیه پنجم، "نقشه استراتژیک "، فرضیه ششم، "رویکرد مالی (بودجه)" و فرضیه هفتم، "تکنولوژی­های آموزشی و روش­های مربوطه " بر سازمان­های آموزش عالی با توجه به رابطه­ی معناداری که بین متغیرها وجود داشت تأثیر دارد و مورد تائید قرار گرفت.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن

در شرایط کنونی فشارهای ناشی از تغییرات محیطی و آثار و نتایج مثبت و منفی هریک از این تغییرات سراسر محیط های کسب و کار را با چالشی جدی مواجه ساخته است. این چالش ها به نوبه خود ضرورت طراحی کنترل های استراتژیک را می طلبد. این کنترل ها به مدیران کمک می کنند که به طور پیوسته تغییرات محیطی را کنترل نمایند زیرا تغییر در سطح استراتژیک اهداف، جهت و قلمرو سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. مقاله حاضر با هدف...

متن کامل

کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی

زمینه: کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای حفظ و آموزش و ارزیابی نیروی انسانی در دانشگاه است و قوت و ضعف آن مستقیماً در کارآیی و اثربخشی جامعه نمود پیدا می‌کند. انجام کارهاى درست و درست انجام دادن کارها، ایجاد یک رابطه تعادلى میان راهبرد (رسالت‌ها) سازمان، از جمله دانشگاه و عملکردهایش (آموزش، پژوهش وخدمات) با توجه به تهدیدهاى رقابتى و فشارهاى روزمره وارد بر فرآیندهاى سازمان برای بهبود و کاراتر ش...

متن کامل

ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره‌ی گروهی

Background and objective: The main objective of this paper is to evaluate the performance of nonprofit higher education institutes and universities by Balanced Score Card (BSC) and Multiple Attribute Decision Making (MADM). Materials and Methods: A descriptive method is used in the study. A new model is implemented for ranking the institutes. Research population include 21 faculty members sele...

متن کامل

ارزیابی اجرای برنامه استراتژیک از طریق کارت امتیازی متوازن در شرکت تام ایران خودرو

کارت امتیازی متوازن یک سیستم مدیریت استراتژیک مبتنی بر اندازه گیری جهت تکمیل شاخص‎های سنتی ارزیابی عملکرد سازمانهاست که از طریق ترجمه چشم انداز و استراتژی سازمان به اهداف و معیارهای ملموس و تمرکز بر فرایندهای استراتژیک، امکان همراستا نمودن فعالیت‎های سازمان با استراتژی را فراهم می‎نماید و ارزیابی عملکرد سازمان، گروهها و افراد درجهت دستیابی به اهداف در طول زمان را از چهار منظر مالی، مشتری، فراین...

15 صفحه اول

آسیبشناسی برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی (مطالعه موردی شورای شهر و شهرداریهای استان کرمانشاه)

مقدمه و هدف پژوهش: برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی همواره با موانعی روبرو بوده است که بر کیفیت برنامه­ها اثرگذار است.این تحقیق با شناسایی عوامل اثرگذار بر برنامه­ریزی استراتژیک، آسیبهای موجود را شناسایی و راهکارهای لازم را ارایه می­دهد. روش پژوهش: این تحقیق کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از لحاظ هدف تحقیقات توصیفی و اکتشافی است.جهت جمع­آوری اطلاعات علاوه ب...

متن کامل

بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می‌پردازد و تأکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می‌شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به‌دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره‌ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد. موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، نگارنده را...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 44

صفحات  77- 100

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023