برنامه‌ریزی الفبایی برای حل بازی امنیتی با عایدی‌های فازی و محاسبه راهبرد فریب بهینه

نویسندگان

  • حمید بیگدلی استادیار ، پژوهشکده عالی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
چکیده

برقراری امنیت و ایجاد آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از مهمترین مسائل امروز بشر است. به ویژه با توجه به گسترش ارتباطات، افزایش پروازهای بین‌المللی و توسعه حمل‌ونقل، نیاز به تأمین امنیت بیش از پیش احساس می‌شود.دست‌یافتن به این مهم، نیازمند پیش‌بینی و پیشگیری از آشوب یا حمله‌های احتمالی به مراکز مختلف، با استفاده از فنون علمی است. از طرفی در برقراری امنیت، محدودیت منابع امنیتی اعم از نیروی انسانی و امکانات نظامی باید مورد توجه قرار گیرد. چالش دیگری که نیروهای امنیتی با آن روبه‌رو هستند، این است که مهاجمان قبل از انجام هر حمله‌ای، الگوی چینش نیروهای امنیتی را مشاهده می‌کنند. لذا نیروهای مدافع باید در اتخاذ تصمیم خود اولویت‌های مهاجم را نیز مدنظر قرار‌دهند. نظریه بازی رویکردی ریاضی برای به‌کارگیری منابع محدود امنیتی برای به حداکثر رساندن کارآیی آن‌ها فراهم می‌کند. در این مقاله با استفاده از تحلیل نظریه بازی، یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه‌ی نیرو ارائه شده است. طبیعی است که هر بازیکن از میزان اهمیت اهداف برای دیگری، اطلاع دقیق نداشته باشد. در این مدل به منظور بیان عدم قطعیت بازیکنان از میزان اهمیت اهداف، عایدی آن‌ها اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده است سپس با استفاده از ترتیبی روی اعداد فازی مثلثی، از برنامه‌ریزی الفبایی برای حل مسئله استفاده شده است. در بخش نهایی مقاله به حل مسئله‌ی بازی امنیتی با منابع فریبنده در محیط فازی پرداخته شده که در آن مدافع می‌تواند با درنظر گرفتن میزان بودجه موجود، به منظور کاهش بهره‌وری مهاجم، از منابع غیرواقعی نیز استفاده کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگویی برای مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی

در این مقاله ضمن نگاهی گذرا به تعاریف و الگوهای مدیریت راهبردی، به بحث مدیریت راهبردی دفاعی- امنیتی (که ادبیات آن دست‌کم در کشور ما رشد و توسعه کافی نیافته است) پرداخته شده و با مطالعه و تحلیل محتوایی الگوهای موجود در فرآیند مدیریت راهبردی و راهبردهای دفاعی یا نظامی برخی کشورهای جهان، عناصر مشترک و موضوعات اصلی آن‌ها استخراج و پس از تحلیل عملی و دسته‌بندی آن‌ها مبتنی بر شرایط خاص ج. ا. ایران، ا...

متن کامل

ارایه یک مدل و روش حل بازی‌های امنیتی فازی و کاربرد آن در آینده‌‌پژوهی تهدیدات امنیتی

تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آنها را افزایش داده است. پیش‌بینی اقدامات آینده و بررسی تمام راهبردهای ممکن مهاجمان تأثیر زیادی در موفقیت نبرد دارد. نظریه بازی یکی از فنون آینده‌پژوهی محسوب می‌شود. در این مقاله به بررسی بازی‌های امنیتی در محیط فازی پرداخته شده است. بازی‌های امنیتی مدل رویارویی یک مدافع و چند ن...

متن کامل

الگویی برای مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی

در این مقاله ضمن نگاهی گذرا به تعاریف و الگوهای مدیریت راهبردی، به بحث مدیریت راهبردی دفاعی- امنیتی (که ادبیات آن دست کم در کشور ما رشد و توسعه کافی نیافته است) پرداخته شده و با مطالعه و تحلیل محتوایی الگوهای موجود در فرآیند مدیریت راهبردی و راهبردهای دفاعی یا نظامی برخی کشورهای جهان، عناصر مشترک و موضوعات اصلی آن ها استخراج و پس از تحلیل عملی و دسته بندی آن ها مبتنی بر شرایط خاص ج. ا. ایران، ا...

متن کامل

رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره

در این تحقیق مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره را در شرایطی بررسی کرده‌ایم که بین تصمیم‌گیرندگان رقابت کامل وجود دارد. در ضمن شرط دیگر در این مسئله عدم قطعیت عملکرد معیارهاست. رویکرد اصلی در این تحقیق نظریه‌ی بازی است که در آن دو سناریو در نظر می‌گیریم. در سناریوی اول از روش شبیه‌سازی مونت کارلو برای تصویر کردن عدم قطعیت عملکردها در فضای تعداد زیادی ماتریس بازی با پیامدهای قطعی استفاده می‌کنیم و در سن...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 16

صفحات  81- 106

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022