برنامه‌ریزی الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی با استفاده از ترکیب مدل شبیه‌سازی SWAT و الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی هارمونی

نویسندگان

  • مجتبی شوریان هیأت علمی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی- بهینه‌سازی، یک مدل مبتنی بر تلفیق شبیه‌سازی روابط آب- خاک- گیاه و بهینه‌سازی تخصیص آبیاری و الگوی کشت محصولات کشاورزی ارائه شده است. بدین منظور، با استفاده از ترکیب مدل شبیه‌سازی SWAT و الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی هارمونی (Harmony Search) و توسعه مدل HS-SWAT، مسأله بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی در دشت آزادگان در حوضه آبریز کرخه تحلیل شده است. مسأله در قالب دو سناریو حل گردیده که در سناریوی اول الگوی کشت بهینه با تابع هدف بیشینه سود خالص سالیانه و قیود محدودیت حجم آب مصرفی و حداکثر زمین قابل کشت تعیین شده و در سناریوی دوم مساله تخصیص بهینه آبیاری برای الگوی کشت فعلی مورد استفاده در دشت مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تأثیر تغییر الگوی کشت بر مؤلفه‌های بیلان آبی دشت از جمله میزان رواناب خروجی، نفوذ عمقی، میزان ذخیره آب در خاک و تبخیر و تعرق نیز بررسی شده است. با توجه به محدودیت‌های آب مصرفی و سطح اراضی قابل کشت اعمال شده در مدل، سود خالص سالیانه به ترتیب در سناریو‌های اول و دوم ۳۱۴% و ۲۳% نسبت به سناریو پایه (شرایط فعلی) افزایش نشان می‌دهد. همچنین حجم آب مصرفی در سناریو اول ۲۸% و در سناریو دوم 49% نسبت به شرایط کنونی کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، پیاده‌سازی رویکرد مورد استفاده در این تحقیق در برنامه‌ریزی الگوی کشت محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن افزایش سود ناشی از تولید محصولات منجر به کاهش میزان آب مصرفی در شرایط فعلی حاکم بر منابع آب کشور گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برنامه‌ریزی بهینه برق با محدودیت‌های زیست محیطی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

امروزه با توجه به روند رو به رشد بار و بالا بودن هزینه‌های تولید انرژی الکتریکی و محدودیت در نصب واحدهای جدید نیروگاهی، نیاز به برنامه‌ریزی و کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت می‌باشد. هدف از توزیع بهینه توان آن است که با تخصیص بهینه سهم هر نیروگاه، علاوه بر تأمین توان مورد نیاز شبکه، هزینه تولید توان حداقل گردد. در این مقاله الگوریتم جستجوی هارمونی، برای برنامه‌ری...

متن کامل

برنامه‌ریزی بهینه برق با محدودیت‌های زیست محیطی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

امروزه با توجه به روند رو به رشد بار و بالا بودن هزینه‌های تولید انرژی الکتریکی و محدودیت در نصب واحدهای جدید نیروگاهی، نیاز به برنامه‌ریزی و کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت می‌باشد. هدف از توزیع بهینه توان آن است که با تخصیص بهینه سهم هر نیروگاه، علاوه بر تأمین توان مورد نیاز شبکه، هزینه تولید توان حداقل گردد. در این مقاله الگوریتم جستجوی هارمونی، برای برنامه‌ری...

متن کامل

برنامه ریزی بهینه برق با محدودیت های زیست محیطی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

امروزه با توجه به روند رو به رشد بار و بالا بودن هزینه های تولید انرژی الکتریکی و محدودیت در نصب واحدهای جدید نیروگاهی، نیاز به برنامه ریزی و کمینه سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت می باشد. هدف از توزیع بهینه توان آن است که با تخصیص بهینه سهم هر نیروگاه، علاوه بر تأمین توان مورد نیاز شبکه، هزینه تولید توان حداقل گردد. در این مقاله الگوریتم جستجوی هارمونی، برای برنامه ری...

متن کامل

پیش‌بینی شاخص سهام با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های فرا ابتکاری جستجوی هارمونی و الگوریتم ژنتیک

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی است. مربوط‌ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون در لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی حاصل می‌گردد. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت ...

متن کامل

رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین)

با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی بیش از پیش در جامعه احساس میشود. اما افزایش تولیدد  همیشه یا با افزایش سطح زیر کشت و یا با مصرف هر چه بیشتر سموم و کودهای شیمیایی همراه بوده است. به دلیل اید   کده  اسدتااده  از سموم و کودهای شیمیایی میتواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید. هدف از مطالعده  حاضدر ، تعیدی   الگدوی  بهینده  کشت محصولات کشاورزی، با...

متن کامل

کاهش مرتبه‌ی سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی

این مقاله، به ارائه‌ی رهیافتی جهت کاهش مرتبه‌ی سیستم ها ، مبتنی بر چند جمله‌ای متعامد لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی می پردازد. به همین منظور، ساختار ثابت مناسبی برای مدل مرتبه کاهشی در نظر گرفته می شود. سپس با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی با کمینه کردن یک تابع برازش، پارامتر های مدل مرتبه کاهشی به طور همزمان تعیین می شوند که تابع برازش، اختلاف میان l ضریب اول بسط لاگر مدل مرتبه کامل و l ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 3

صفحات  73- 88

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023