برنامه ریزی جراحی ها در شرایط عدم اطمینان از طریق مدل برنامه ریزی خطی تصادفی

نویسندگان

چکیده

بخش جراحی بیشترین تقاضا را در خدمات بیمارستانی دارد. حدود 70% پذیرش بیمارستانها، مربوط به اعمال جراحی است. افزایش کارایی اتاق عمل و بهره ­برداری بهینه از ظرفیت اتاق عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. به ­علت اهمیت توسعه و مدیریت امکانات جراحی و اتاق عمل و تاثیر این فعالیتها بر میزان تقاضای خدمات بیمارستان، نیاز به یک برنامه زمانی معین برای اتاق عمل امری ضروری به نظر می­رسد. در این مطالعه برنامه ­ریزی و توالی اعمال جراحی به ­طور هم­زمان در یک روز بررسی شده است و به­ دلیل وجود عدم اطمینان در مدت زمان جراحی ها از مدل برنام ه­ریزی تصادفی دو مرحله ­ای استفاده شده است. تابع هدف در این مسئله شامل هزینه­های زمان انتظار، زمان بیکاری، و زمان اضافه کاری بوده است. همچنین این مسئله شامل متغیر تصمیم دودوئی مرحله اول بوده، که تعیین کننده توالی جراحی­ هاست. جواب بهینه این مسئله از طریق Risk Solverدر نرم ­افزار Frontline Solver به­ دست ­آمده ­است. این نرم ­افزار از طریق تبدیل برنامه ­ریزی تصادفی به یک مسئله هم ­ارز استوار آن، به حل مدل پرداخته ­است. استفاده از مدل تصادفی موجب پیشرفت در برنامه ریزی روزانه اتاق عمل و کاهش هزینه ­ها شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان

در این مقاله مسأله برنامه ریزی و کنترل طرحها ( از طریق تصمیمات تخصیص منابع ) در شرایط عدم اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد . هنگام تعیین اطلاعات مربوط به زمان فعالیتهای واقعی توجه ویژه ای به « تخصیص مجدد پویای منابع » در طول مدت زمان طرحها می شود . اثر تخصیصهای منابع بر فعالیت با تعدیلهای تابع احتمال زمان فرایند آن ارائه می گردد. روشهای تحلیل از جمله برنامه ریزی پویا و تحلیل توزیع که منجر به ارا...

متن کامل

ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای

مدل میانگین – واریانس مارکویتز در انتخاب پرتفوی از دهه 1950 یکی از شناخته‌ترین مدل‌ها در مسائل مالی می‌باشد که تاکنون شاهد تحولات چشمگیری بوده است. نظریه پردازان مالی تلاش بسیاری در کاربردی‌تر کردن مدل های انتخاب پرتفوی داشته‌اند که باعث گردیده آنها را به سوی مدل‌های نوینی سوق دهد. در مقاله حاضر انتخاب پرتفوی به ترتیب در دو حالت مبهم و غیرمبهم مورد مطالعه قرار گرفته، مدل و الگوریتم‌های مرتبط با...

متن کامل

برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان

در این مقاله مسأله برنامه ریزی و کنترل طرحها ( از طریق تصمیمات تخصیص منابع ) در شرایط عدم اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد . هنگام تعیین اطلاعات مربوط به زمان فعالیتهای واقعی توجه ویژه ای به « تخصیص مجدد پویای منابع » در طول مدت زمان طرحها می شود . اثر تخصیصهای منابع بر فعالیت با تعدیلهای تابع احتمال زمان فرایند آن ارائه می گردد. روشهای تحلیل از جمله برنامه ریزی پویا و تحلیل توزیع که منجر به ارا...

متن کامل

بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی

استفاده از برنامه ریزی خطی برای تعیین سیاست قیمت گذاری مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها مدل مورد نظر را ساخت و سپس از طریق حل آن به تجزیه و تحلیل پرداخت. کارایی سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی زمانی مشخص می شود که باعث افزایش درآمد خالص کشاورزان شود. برای این منظور باید درآمد خالص کشاورزان قبل از اجرای سیاست قیمت گذاری و بعد از اجرای آن مورد مقایسه قرار گیرد. جهت دست یا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  49- 55

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021