برنامه ریزی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در سه مقیاس شهر، منطقه و محله ، مورد مطالعاتی: شهر تهران، منطقه 10، محله بریانک – هفت چنار

نویسندگان

  • زنیان, بهاره کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

زمینه و هدف: برنامه ­ریزی پیش از وقوع سوانح یکی از مهم­ترین مباحث در مدیریت شهر­های بزرگ محسوب می­شود که می­تواند تاثیر بسزایی در کاهش خطرات و خسارات احتمالی آینده داشته باشد. کلانشهر تهران از یک سو به دلیل تمرکز جمعیت، تراکم فزاینده ساختمانی و عدم رعایت استاندارد­های ایمنی، و از سوی دیگر به دلیل قرار­گیری در یک پهنه لرزه­ خیز، از منظر مخاطرات بسیار قابل تأمل بوده و نیازمند برنامه­ ریزی جامع و عمیق پیش از وقوع سوانح می­باشد. برنامه­ ریزی سکونتگاه موقت، به منظور شناسایی روش­های مناسب و تأمین سکونتگاه در مناطق شهری، علاوه بر رفع نیاز بازماندگان پس از وقوع سوانح و کمک به بازگشت سریع­تر جامعه به شرایط پیشین، آمادگی مواجهه با سانحه و مدیریت شرایط بحرانی را افزایش می­دهد. هدف این پژوهش دستیابی به یک برنامه جامع و پویا جهت آمادگی در برابر سوانح و تامین نیازهای حیاتی بازماندگان در منطقه 10 شهر تهران  است که درعین دارا بودن تراکم جمعیت و مسکن، از فرسودگی بالایی رنج می برد. روش: پژوهش حاضر ماهیتاً توصیفی–تحلیلی و دارای رویکرد کیفی است. برنامه­ ریزی در این تحقیق بر اساس رویکرد برنامه­ ریزی جامع سوانح و به کمک روش برنامه­ ریزی راهبردی صورت می­پذیرد که علاوه بر هماهنگی بین فعالیت­های دولت و جامعه، بر بازتوانی همه بخش­های شهر در کنار تأمین مسکن تاکید می­نماید. در راستای پیشبرد اهداف پژوهش و یافتن نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی برنامه­ ریزی سکونتگاه موقت در محدوده مورد مطالعه از ابزاری نظیر مطالعات اسنادی وکتابخانه­ ای، مشاهده دقیق منطقه و محله، و مصاحبه با مردم محله استفاده شده است.   یافته ها: پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات نظری و روش­های برنامه­ ریزی، به کمک تکنیک سوآت سعی کرده است تا به یک برنامه راهبردی با رویکرد­های آمادگی و کاهش خطر پیش از وقوع سانحه و رویکرد توسعه پایدار سکونتگاه­های موقت انسانی پس از سانحه در چهار حوزه مدیریتی، کالبدی، محیط طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و در سه مقیاس شهر، منطقه و محله دست یابد. نتیجه­ گیری: از مهم­ترین دستاوردهای این برنامه می­توان به روش اسکان انفرادی خانوار با کمک گرفتن از توان مالی و اعتباری هر خانوار همراه با کمک­ها و اعتبارات دولتی و روش اسکان جمعی و گروهی خانواده­ ها در محله بر اساس دارایی­ها، پتانسیل­ها و ظرفیت­های محله همراه با کمک­­ها و اعتبارات دولتی اشاره کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مکان‌یابی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی تهران در فضاهای سبز شهری منطقه 22 شهرداری تهران

زمینه و هدف: مکان‌یابی سکونتگاه‌های موقت پس از زلزله احتمالی تهران خصوصاً در فضاهای سبز شهری، از جمله چالش‌های پیش‌رو در مدیریت بحران محسوب می‌شود. لذا این مقاله بر آن است تا با شناخت ابعاد و جنبه‌های مؤثر و تعیین معیارهای مکان‌یابی برای اسکان موقت، به شناسایی و رتبه بندی مکان‌های مناسب جهت اسکان موقت در میان فضاهای سبز منطقه 22 شهرداری تهران بپردازد.   روش: مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی-تحلیل...

متن کامل

برنامه ریزی ارتباطی به عنوان رویکرد پیشنهادی برای برنامه ریزی شهری در مقیاس محلات (در محله فرحزاد شهر تهران)

مقدمه: برنامه­ریزی شهری در ایران تاکنون بیشتر در قالب رهیافتهای سنتی و به طور خاص رهیافت ساده - جامع آن باقی مانده است. با روشن شدن کاستیهای رهیافتهای مذکور، یک تلاش بطئی جهت ارتقای فرآیند و فرآورده­ی برنامه­ریزی شهری در نظام موجود صورت پذیرفته است. به موازات این تغییرات، نظریه و کنش برنامه­ریزی در کشور­های توسعه یافته نیز تغییر یافته و بسته به زمینه­های مختلف، شیوه­های متفاوتی پیگیری و اجرا می...

متن کامل

برنامه ریزی ارتباطی به عنوان رویکرد پیشنهادی برای برنامه ریزی شهری در مقیاس محلات (در محله فرحزاد شهر تهران)

مقدمه: برنامه­ریزی شهری در ایران تاکنون بیشتر در قالب رهیافتهای سنتی و به طور خاص رهیافت ساده - جامع آن باقی مانده است. با روشن شدن کاستیهای رهیافتهای مذکور، یک تلاش بطئی جهت ارتقای فرآیند و فرآورده­ی برنامه­ریزی شهری در نظام موجود صورت پذیرفته است. به موازات این تغییرات، نظریه و کنش برنامه­ریزی در کشور­های توسعه یافته نیز تغییر یافته و بسته به زمینه­های مختلف، شیوه­های متفاوتی پیگیری و اجرا می...

متن کامل

تحلیل فضایی مدیریت محله محور با رویکرد حکمروایی خوب شهری در محله های منطقه 10 شهر تهران

هدف این پژوهش تحلیل فضایی مدیریت محله­ محور در محلات منطقه10شهر تهران می­ باشد. تحقیق از نوع اکتشافی می ­باشد که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز به دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی(میدانی) جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شهروندان، مدیران و مسئولان شهری، بخش خصوصی و جامعه مدنی (NGOs) منطقه10شهر تهران می‌باشد. نتایج حاصل از بررسی شاخص­ های حکمروایی خوب شهر...

متن کامل

جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران)

یکی از اهداف برنامه­ریزان شهری، ایجاد توسعة پایدار شهری و محله­ای است. بدین­صورت­که با ایجاد پایداری در محله­ها می‌توان به پایداری در سطوح بالاتر و شهر رسید. هدف از این پژوهش، بررسی میزان پایداری محله­های منطقة 10 شهرداری تهران با استفاده از روش فازی است. بدین­منظور، از 86 شاخص در ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، زیست‌محیطی، بهداشتی- درمانی و حکمرانی شهری استفاده شده است. در این ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 3

صفحات  250- 272

تاریخ انتشار 2017-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022