برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

نویسندگان

  • منوچهرخردنام
  • علی اکبرکامکارحقیقی
  • محمدتقی آساد
  • نجف علی کریمیان
  • کریم فارسی نژاد
چکیده

مطالعات متعددی درمورد اثر نیتروژن بر رشد وکیفیت چغندرقند(Beta vulgaris L.)صورت گرفته است ولی برهمکنش نیتروژن با سطوح آبیاری بخوبی روشن نیست .آزمایشی در دوسال(75و76)ودر دوایستگاه (باجگاه وکوشکک،واقع دراستان فارس)با چهارمقدارنیتروژن(0 ، 90 ، 120 و150 کیلوگرم درهکتار)وسه زمان کاربرد آن ، همراه به سه سطح آبیاری(7 ، 10و14 روز) به صورت کرت های خردشده در چهار تکرار اجراشد.نتایج آزمایش نشان دادکه هرچنداثردورآبیاری در ایستگاههای مختلف،متفاوت است ولی بطور کلی دور آبیاری طولانی تر باعث کاهش عملکرد ریشه درهکتار میشود،ولی درصد قند تحت تأثیر آبیاری قرار نگرفت.دور آبیاری 14 روز باعث افزایش بازده استفاده از آب شد.کاربرد نیتروژن بیشتر عملکرد ریشه در هکتار را افزایش داد،ولی اثر زمان مصرف آن در عملکرد ریشه از روند معینی تبعیت نکرد.تحلیل نتایج به صورت آزمایش مرکب نشان داد که 150کیلوگرم نیتروژن درهکتار بیشترین عملکرد ریشه را تولید میکند.از طرف دیگر مصرف زیاد نیتروژن در تمام ایستگاهها بجز باجگاه 75 باعث کاهش درصد قند شد.طبق نتایج تجزیه مرکب داده ها،درصد قند در تیمارهایی که تمام کود نیتروژن را در مراحل اولیه رشد دریافت کردندنسبت به تیمارهایی که دارای کود نیتروژن برابر بوده ولی در زمانهای مختلف داده شدبیشتربود.دادن کود نیتروژن در مراحل پایانی رشد چغندر قند باعث کاهش درصد قند شد.برهمکنش آبیاری ونیتروژن معنی دار نبود،ولی برهمکنش نیتروژن وسال معنی دار بود.درصد قند و میزان عملکرد ریشه در هکتار رابطه عکس نشان داد.همبستگی درصد قند با درجه خلوص منفی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برهمکنش آبیاری جویچه ای یک در میان و سطوح مختلف نیتروژن بر محصول چغندرقند و شستشوی نیتروژن در لایسیمترهای کشت

کم آبیاری توام با مدیریت مصرف کود یک راهکار مناسب برای حفظ منابع آب، محیط زیست و دستیابی به عملکرد مناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تلفات آب و کود نیتروژن، مقدار محصول و کارآیی مصرف آب در آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر و ثابت و مقایسه آن با آبیاری جویچه ای معمولی، بر روی گیاه چغندرقند در لایسیمترهای کشت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز طی در سال های 1389 و 1390 انجام شد. سه روش آبیاری در ...

تأثیر سطوح کود نیتروژن و کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

با توجه به محدودیت منابع آب در شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک ایران، کم‌آبیاری یکی از راه‌کارهای استفاده بهینه آب و صرفه‌جویی مصرف آب در بخش کشاورزی است. این پژوهش به‌منظور تعیین عملکرد گیاه چغندرقند تحت تنش آبی و سطوح کود نیتروژنی در قالب طرح بلوک‌های خردشده بر مبنای بلوک‌های کامل تصادفی اجرا گردید. بلوک‌های اصلی شامل: تیمارهای آبیاری معمولی (CI)، کم‌آبیاری ناقص ریشه در سه سطح 85 (PRD85)، 75 (PRD...

متن کامل

برهمکنش بقایای نیتروژن کشت ذرت و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کلزا

  In order to determine the interaction of residual nitrogen (N) and different N rates on seed and oil yield of rapeseed, an experiment was conducted at Shahrekord University, Shahrekord, Iran, in 2008-2009 growing season. The experimental design was split plots arranged in randomized complete block design with three replications. Seven treatments of residual N (217, 435 and 652 kg/ha from urea...

متن کامل

بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا

چکیدهسابقه و هدف: در بیشتر خاک‌‌های شور و غیر شور نیتروژن به عنوان محدود کننده‌ترین عنصر غذایی برای رشد گیاهان مطرح است. در خاک‌‌های شور، اثرات متقابل شوری و حاصلخیزی خاک از نقطه ‌نظر تولید بهینه اهمیت فراوان دارد. عدم تعادل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه یکی از مشکلات خاک‌های شور است. در این شرایط که کاربرد کود، ممکن است اثر اسمزی ناشی از شوری را تشدید کند، همواره این پرسش مطرح است که آیا در خاک‌ه...

متن کامل

اثر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر عملکردهای کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش خشکی

برآورد نیاز غذایی چغندرقند به دو عنصر پرمصرف نیتروژن و پتاسیم در شرایط تنش خشکی بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور ژنوتیپ متحمل به خشکی BP کرج به‌صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سه سال در ایستگاه مهندس مطهری کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آبیاری شامل: آبیاری بدون اعمال تنش (شاهد)، آبیاری با تنش اول فصل و آبیاری با تنش در طول فصل رشد، در کرت ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023