بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(Triticum aestivum L.)

نویسندگان

  • بهجت اله منزوی کرباسی راوری
  • عبدالحمید رضائی
چکیده

به منظور بر آورد قابلیتهای ترکیب پذیری عمومی وخصوصی و وارثت پذیری درصد پروتئین دانه ‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین دانه وشاخص برداشت ازت در گندم پاییزه از تلاقیهای دی آلل بین 8 والد استفاده شد. والدها ونتایج F1 به صورت طرح کاملاتصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. آمار حاصل به روشهای هالور و میراندا ومدل 1 روش 4 گریفینگ تجزیه و تحلیل گردید. تفاوت بین والدها برای کلیه صفات و بین تلاقیها برای تمام صفات بجز درصد پروتئین دانه معنی دار بود. میانگین مربعات GCA برای شاخص برداشت ازت بیش از 3 برابر میانگین مربعات SCA و برای سایر صفات در حدود آن بود. بنابراین چنین استنباط شد که سهم اثرات افزایشی ژنها برای شاخص برداشت از ت بسیار زیاد و برای سایر صفات برابر با سهم اثرات غیر افزایشی ژنها می باشد. متوسط هتروزیس برای تمام صفات بجز درصد پروتئین دانه مشهود گردید. بنابراین می توان در بین نتایج بعضی از تلاقیها نسبت به انتخاب برای افزایش آنها اقدام کرد. برآورد های وراثت پذیری عمومی بین 39 تا 67 درصد متغیر بودکه نشان دهنده راندمان نسبتا بالای انتخاب برای این صفات می باشد. نتایج حاصل مبین پتانسیل والدهای چادگان وکرمانشاه برای افزایش درصد پروتیئن ‘روشن و چادگان برای افزایش عملکرد دانه و چادگان برای افزایش عملکرد پروتئین و بهبود شاخص برداشت ازت بود. بطور کلی چادگان مطلوب ترین والد شناخته شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(triticum aestivum l.)

به منظور بر آورد قابلیتهای ترکیب پذیری عمومی وخصوصی و وارثت پذیری درصد پروتئین دانه ‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین دانه وشاخص برداشت ازت در گندم پاییزه از تلاقیهای دی آلل بین 8 والد استفاده شد. والدها ونتایج f1 به صورت طرح کاملاتصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. آمار حاصل به روشهای هالور و میراندا ومدل 1 روش 4 گریفینگ تجزیه و تحلیل گردید. تفاوت بین والدها برای کلیه صفات و بی...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری برای عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

A diallel analysis of eight bread wheat (Ttriticum aestivum L.) cultivars was conducted to determine genetic parameters and the type of genetic control for yield and yield components. The parents and their F1 hybrids were evaluated in a randomized complete block design with 3 replications. General and specific combining ability effects were estimated by the method 2 of the Griffings model I, an...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری برای عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

A diallel analysis of eight bread wheat (Ttriticum aestivum L.) cultivars was conducted to determine genetic parameters and the type of genetic control for yield and yield components. The parents and their F1 hybrids were evaluated in a randomized complete block design with 3 replications. General and specific combining ability effects were estimated by the method 2 of the Griffings model I, an...

متن کامل

ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاینهای نر عقیم سورگوم از نظر عملکرد دانه و خصوصیات وابسته

به منظور ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاینهای نر عقیم سورگوم‘ درسال زراعی 1369 تعداد 19 لاین نر عقیم سورگوم (لاین A) بعنوان پایه مادری با یک توده متنوع ژنتیکی بعنوان پایه پدری در یک محل ایزوله تلاقی داده شدند. در بهار 1370‘ نوزده تاپ کراس ‘ والد پدری (بعنوان شاهد) و 19 والد نر بارور مادری (لاین B) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان د ردومحیط مساعد ونامساعد بصورت طرح کرتهای دوبار خرد شده...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1990-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022