بر همکنش گیاهان ترانس ژنیک مقاوم به سوسک کلرادو Leptinotarsa decemlineata با موجودات غیر هدف: اثرات جانبی روی شته Macrosiphum euphorbiae و پارازیتوئید Aphidius nigripes

نویسندگان

  • احمد عاشوری
  • حسن عسکری
چکیده

شایستگی شته سیب زمینی Macrosiphum euphorbiae)) و پارازیتوئید آن Aphidius nigripes)) روی پنج رقم گیاه سیب زمینی (ترانس ژنیک – BT‘ ترانس ژنیک – OCI ‘ کلاسیک NYL 235-4 و دو شاهد) با درجات و مکانیسم های مختلف مقاومت به سوسک کلرادو Leptinotarsa decemlineata)) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که عوامل مقاومت به سوسک کلرادو به اشکال مختلف بر زیست شناسی شته سیب زمینی و پارازیتوئید آن اثرمی گذارند. گیاهان سیب زمینی ترانس ژنیک – BT بطور منفی بر ضریب شایستگی شته M. euphorbiae و پارازیتوئید آن A. nigripes اثر داشت و برعکس گیاهان ترانس ژنیک – OCI اثرات مثبتی روی فاکتورهای مختلف زیستی شته و پارازیتوئید داشته اند. بطوریکه این حشرات کمترین و بیشترین اندازه و به طبع کمترین و بیشترین زادآوری را به ترتیب روی گیاهان ترانس ژنیک – BT و ترانس ژنیک – OCI داشته اند. گیاه مقاوم کلاسیک NYL 235-4 در مقایسه با سایر گیاهان دارای بیشترین سازگاری با زنبور پارازیتوئید A. nigripes بوده است. بعلاوه در مقایسه با سایر ارقام سیب زمینی پارازیتوئیدها تلفات بیشتری روی رقم ترانس ژنیک –BT داشتند. نتایج بر این امر دلالت دارند که عوامل مقاومت (ژنها) به یک آفت اصلی در یک گیاه می توانند اثرات متفاوت و غیر قابل پیش بینی بر موجودات غیرهدف داشته باشند. از این نتایج چنین استنباط می گردد که بروز صفات جدید در درجه اول بستگی به طبیعت ذاتی ژن منتقل شده و سپس به برهمکنش احتمالی بین این ژن های اولیه (بومی) گیاه خواهد داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بر همکنش گیاهان ترانس ژنیک مقاوم به سوسک کلرادو leptinotarsa decemlineata با موجودات غیر هدف: اثرات جانبی روی شته macrosiphum euphorbiae و پارازیتوئید aphidius nigripes

شایستگی شته سیب زمینی macrosiphum euphorbiae)) و پارازیتوئید آن aphidius nigripes)) روی پنج رقم گیاه سیب زمینی (ترانس ژنیک – bt‘ ترانس ژنیک – oci ‘ کلاسیک nyl 235-4 و دو شاهد) با درجات و مکانیسم های مختلف مقاومت به سوسک کلرادو leptinotarsa decemlineata)) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که عوامل مقاومت به سوسک کلرادو به اشکال مختلف بر زیست شناسی شته سیب زمینی...

متن کامل

تاثیر عصاره‌ سیر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سوسک برگخوار کلرادو سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata Say. (Chrysomelidae)

در این تحقیق، تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره ‌آبی سیر روی منابع انرژی و سرماسختی در حشرات کامل سوسک کلرادو مورد بررسی قرار گرفت. لاروهای سن دوم یک روزه تا پایان سن چهارم لاروی با برگ‌های سیب‌زمینی تازه آغشته به غلظت‌های مختلف عصاره (50، 25، 15، 5 درصد و شاهد) به صورت روزانه تغذیه شدند. میزان تغییرات گلیکوژن، کربوهیدرات و چربی کل به ازای میلی‌گرم وزن خشک بدن حشره برای 4 حشره‌ی نر و ماده به صورت جداگ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تاثیر عصاره سیر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سوسک برگخوار کلرادو سیب زمینی leptinotarsa decemlineata say. (chrysomelidae)

در این تحقیق، تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی سیر روی منابع انرژی و سرماسختی در حشرات کامل سوسک کلرادو مورد بررسی قرار گرفت. لاروهای سن دوم یک روزه تا پایان سن چهارم لاروی با برگ های سیب زمینی تازه آغشته به غلظت های مختلف عصاره (50، 25، 15، 5 درصد و شاهد) به صورت روزانه تغذیه شدند. میزان تغییرات گلیکوژن، کربوهیدرات و چربی کل به ازای میلی گرم وزن خشک بدن حشره برای 4 حشره ی نر و ماده به صورت جداگا...

متن کامل

تاثیر پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی سوسک کلرادو سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرایط مزرعه ای

سوسک کلرادوی سیب­ زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae یکی از آفات خسارت­زای سیب­ زمینی می­باشد. در این آزمایش اثر دز توصیه شده­ ای مزرعه­ ای سه حشره­ کش پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی لارو سوسک کلرداوی سیب­زمینی در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در چهار تکرار در شرایط مزرعه ­ای مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میر در 1، 3، 5، 7، 10، 13، 15 و 20 روز پس از سمپاشی ثب...

متن کامل

مطالعه دوشکلی جنسی در سوسک کلرادو (Leptinotarsa decemlineata)، (Coleoptera: Chrysomelidae) با روش ریخت‌سنجی هندسی در غرب و شمال‌غرب ایران

افراد نر و ماده در سوسک کلرادو، در طبیعت دوشکلی جنسی بارزی ندارند و از شباهت بالایی برخوردار هستند، به طوری که شناسایی جنس‌ها با چشم غیر مسلح مشکل است. به منظور مطالعه دوشکلی جنسی سوسک کلرادو، در تابستان 1391، تعداد 90 نمونه از افراد بالغ نر و ماده در قالب سه جمعیت جغرافیایی از مزارع سیب‌زمینی شهرستان‌های اردبیل، بهار و همدان با روش مشاهده مستقیم جمع‌آوری شد و بال‌های سمت راست جلو و عقب جدا و ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021