بهبود دقت زاویه ای ردگیری در رادار آرایه فازی

نویسندگان

  • احسان عسگری کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی برق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران
  • روح اله حافظی فرد استادیار- دانشکده مهندسی برق، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
  • مژده مهدوی استادیار- دانشکده مهندسی برق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران
چکیده

مونوپالس، تکنیکی است که برای استخراج جهت تشعشع امواج، به کار می‌رود. تشعشع، می‌تواند ناشی از منابع فعال همچون آنتن رادار، اخلال‌گر و ... یا منابع غیرفعال همچون صفحات بازتاب‌دهنده‌ی بدنه‌ی یک هواپیما باشد. در حال حاضر تکنیک مونوپالس در بسیاری از سامانه‌های مدرن راداری بکار گرفته شده است. در دقت ردگیری رادار، ملاک ارزیابی عملکرد زاویهیابی، شیب تفاضل است که نیاز به داشتن اطلاعاتی دقیق از ابعاد آنتن، طول‏موج و تابع روشن‏سازی است. در این مقاله برای ایجاد عدم وابستگی به دانستن اطلاعات دقیق از آنتن، مقدار شیب تفاضل، نرمالیزه شده است که آنرا می‏توان بدون اطلاع از شکل و ابعاد دریچه، طول‏موج و تابع روشن‏سازی و تنها با استفاده از الگوی تشعشعی اندازه‏گیری شده آنتن، بدست آورد. با انتخاب تغذیههای چهارشیپوری، بهینه‏سازی تغذیه بر اساس زاویه‏ی لوچ انجام می‌گیرد که در این روش نتایج حاصل بیانگر آن است که در تمامی محدوده عملکرد، زاویه لوچی بهینه، دارای کمترین خطای زاویهای میباشد. شبیه‏سازیها اطمینان ما را از برتری عملکرد رادار ردگیر با زاویه لوچی بهینه در تمامی زاویههای قرار‏گیری هدف در محدوده الگوی رادار مونوپالس دامنه، حاصل مینماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل حساسیت زاویه نشانه‌روی پرتو یک آنتن آرایه فازی صفحه‌ای به خطای فاز عناصر

چکیده: تحلیل حساسیت در آنتن آرایه فازی دوبُعدی انجام شده است. روش‌های عددی مناسب برای محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو در آرایه دوبُعدی بررسی شده است. روش عددی مورد استفاده با محاسبه فاکتور آرایه بهصورت عددی و محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو مورد تایید قرار گرفته است. انحراف زاویه نشانه‌روی پرتو در اثر اختلال فاز هریک از عناصر آرایه بهدستآمده و نشاندادهشده که خطای فاز عناصر پیرامونی نسبت به عناصر میانی تا...

متن کامل

بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی

روش های گوناگونی که برای تصحیح تصاویر آرایه خطی به کار می‌رود از یک سو افزایش کاربرد این تصاویر را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان دهنده مشکلات و پیچیدگی‌های کار با این تصاویر می‌باشد. با توجه به این که به کارگیری تصاویر فریم در دستگاه‌ها و نرم افزارهای متداول فتوگرامتری امری شناخته شده می‌باشد، به نظر می‌رسد تبدیل تصویر آرایه خطی به یک تصویر فریم مجازی، امکان بکارگیری این تصاویر در دستگاه‌ها و ...

متن کامل

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

در این مقاله ابتدا حد پایین برای واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن‌های آرایه‌ای با استفاده از روش CRB بررسی می‌شود. سپس با تعمیم آن، واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن آرایه‌ای با دو زیرآرایه جداگانه محاسبه می‌گردد. مشاهده می‌شود که در یک آرایه، هر چه اندازه آرایه بزرگتر شود، دقت تخمین افزایش می‌یابد ولی قیمت آرایه و همچنین پیچیدگی سیستم نیز بالا می‌رود. به همین دلیل ...

متن کامل

طراحی یک آنتن آرایه ای هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه کجی دلخواه برای کار در شبکه های نسل سوم (WCDMA)

در این مقاله، طراحی یک آنتن آرایهای هوشمند با زاویه کجی دلخواه و حذف اثر تداخل بهمنظور بهکارگیری در شبکه نسل سوم تلفن همراه ارائه شده است. در سیستمهای مخابرات سلولی نسل سوم با توجه به اهمیت کنترل تداخل، افزایش سطح توان دریافتی و ارسالی به کاربر اصلی جهت بهبود در کیفیت و سرعت انجام فرایند بهینهسازی شبکه سلولی، داشتن آنتنی که بتوان با یک روش هوشمند و برنامهپذیر زاویه تیلت آن را تغییر داد، بسیار م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  37- 46

تاریخ انتشار 2018-05-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021