بهبود شاخص های کیفی کیوی خشک شده و فرمولاسیون آن با استفاده از پیش فرایند اسمز

نویسندگان

  • بهزاد علا الدینی
  • زهرا امام جمعه
چکیده

خشک کردن اسمزی می تواند به عنوان یک فرایند مستقل و یا در ترکیب با سایر فرایند ها مانند انجماد، سرخ کردن و غیره بکار گرفته شود. در این تحقیق خشک کردن اسمزی به عنوان یک پیش فرایند برای تولید برگه های کیوی (واریته هایوارد و یا آبوت) بکار گرفته شد. برای این منظور، اثرات عوامل موثر بر فرایند مانند غلظت محلول اسمزی (ساکارز 30، 40 و 50%)، حضور ماده بافری و دما (20، 40 و 60 درجه سانتیگراد) مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نمونه های اسمز شده و شاهد (اسمز نشده) هر دو به مدت بیش از 2 ساعت تحت فرایند خشک کردن تکمیلی ( تحت اتمسفر وخلا) در دمای 50-45 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. سپس آزمایش های کمی و کیفی روی برگه های تولیدی انجام پذیرفت. نتایج آزمایش ها نشان دادند که بکار گیری پیش فرایند اسمزی می‌تواند ویژگی های ظاهری و ارگانولپتیکی محصول را بهبود بخشد. بهترین نتایج با بکار گیری محلول حاوی 40% ساکارز و 6% محلول بافری در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت بدست آمد. همچنین در این پژوهش اثر واریته کیوی بر میزان کارآیی فرایند مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گیری کرد که واریته آبوت نسبت به واریته هایوارد دارای ویژگی های بهتری جهت خشک کردن می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر خواص مکانیکی در بافت و شاخص های کیفی کیوی خشک شده با سه روش: هوای داغ، اسمز و مایکروویو

خشک کردن یکی از فرایند های مهم پس از برداشت محصولات کشاورزی است. کیفیت محصول خشک شده نه تنها تابع تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی حین فرآیند است بلکه خواص فیزیکو شیمیایی میوه تازه مورد استفاده نیز می تواند کیفیت محصول نهایی را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق اثر سه روش خشک کردن (آون، اسمز-آون و اسمز-مایکروویو) و هاردنس میوه تازه کیوی (رقم هایوارد) روی رنگ (اختلاف کل رنگ، شدت رنگ و زاویه ه...

15 صفحه اول

اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده

در این پژوهش، اثر خشک کردن اسمزی با کاربرد اولتراسوند و دوره تکمیلی خشک ­کردن با مایکروویو روی خصوصیات کیفی (آنتوسیانین­های پلیمری شده، آنتوسیانین­های وارد شده به محیط اسمزی و بافت) گیلاس سیاه خشک شده بررسی شد.  برای خشک ‏کردن، از محلول اسمزی (آب، ساکارز) استفاده شد و به‌منظور رسیدن به یک فرآیند اسمز بهینه، غلظت قند در سه سطح 40، 50 و 60 درصد و دما در سه سطح 60، 50 و 40 درجه سلسیوس آزمایش شد.  ...

متن کامل

اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده

در این پژوهش، اثر خشک کردن اسمزی با کاربرد اولتراسوند و دوره تکمیلی خشک ­کردن با مایکروویو روی خصوصیات کیفی (آنتوسیانین­های پلیمری شده، آنتوسیانین­های وارد شده به محیط اسمزی و بافت) گیلاس سیاه خشک شده بررسی شد.  برای خشک ‏کردن، از محلول اسمزی (آب، ساکارز) استفاده شد و به‌منظور رسیدن به یک فرآیند اسمز بهینه، غلظت قند در سه سطح 40، 50 و 60 درصد و دما در سه سطح 60، 50 و 40 درجه سلسیوس آزمایش شد.  ...

متن کامل

اثر استفاده از فرآیند اسمز در شاخص های کیفی خلال سیب زمینی منجمد

در این پژوهش، آبگیری اسمزی به عنوان پیش فرآیندی جهت تهیه خلالهای سیب زمینی منجمد مورد استفاده قرار گرفت و اثر آن بر جذب روغن در محصول نهایی و کیفیت محصول از نظر رنگ، طعم و شکل ظاهری و بافت بررسی شد . نتایج آزمایش ها نشا ن داد که محلول 50 درصد شربت گلوکز و 5 درصد نمک کارایی بهتری نسبت به سایر محلول ها دارد و آبگیری مورد نظر (حدود 35 تا 40 درصد (را بطور مناسب ایجاد می کند. در این حالت جذب مواد ...

متن کامل

اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده

در این پژوهش، اثر خشک کردن اسمزی با کاربرد اولتراسوند و دوره تکمیلی خشک ­کردن با مایکروویو روی خصوصیات کیفی (آنتوسیانین­های پلیمری شده، آنتوسیانین­های وارد شده به محیط اسمزی و بافت) گیلاس سیاه خشک شده بررسی شد.  برای خشک ‏کردن، از محلول اسمزی (آب، ساکارز) استفاده شد و به منظور رسیدن به یک فرآیند اسمز بهینه، غلظت قند در سه سطح 40، 50 و 60 درصد و دما در سه سطح 60، 50 و 40 درجه سلسیوس آزمایش شد.  ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 6

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023