بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت‌فرنگی (.Fragaria× ananassa Duch) با کاربرد اسید آمینه‌ها در سیستم کشت بدون خاک

نویسندگان

  • بیدکی, سمیرا گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • تهرانی‌فر, علی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • خراسانی, رضا گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

Strawberry fruit has very short postharvest life because of its soft texture. To evaluate application effects of amino acids on Post-harvest life of Strawberry fruits, a factorial experiment was carried out based on completely randomized design in Research Greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad. Experimental treatments were three amino acids (Arginine, Glutamine and Alanine) at three levels (0, 500 and 1000 µM) and two cultivars of strawberry (Camarosa and Gaviota). Strawberry fruits were harvested at commercial maturity stage and transported to the laboratory. Then fruits were kept in plastic containers and stored at 4 ºC. After 15 days, total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), flavor index (TSS/TA), total anthocyanin, total phenol, phelavonoid, total antioxidant capacity and percentage of fruit weight loss were determined. Results showed that the highest flavor index (18.41) was observed in Alanine1000- cultivar Gaviota. Also, the lowest fruit weight loss was related to Alanine 500- cultivar Gaviota (18%) and Arginine 500- cultivar Gaviota (14.5%) treatments. These two treatments were not statistically different. The highest fruit-weight loss (65.5%) was observed in Glutamine 500- cultivar Gaviota. Also, Glutamine 500- cultivar Gaviota had the highest Antocyanine. It can be concluded from this experiment that application of Arginine and Alanine amino acids prior to harvest of strawberry fruits can increase their postharvest life and quality.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کاربرد کودهای آلی در کشت بدون خاک بر ماندگاری پس از برداشت میوه توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Camarosa)

  Growing media could affect quality and shelf life of strawberry fruits. In the present study, effect of seven growing media including a control medium (50% cocopeat + 50% perlite v/v ), and media supplemented with either 10, 20 and 40% of vermicompost or cattle manure in a completely randomized design with three replications was studied on postharvest quality and shelf life extension of Camar...

متن کامل

بهره‏گیری از ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی‏های کیفی توتفرنگی رقم کاماروسا (Fragaria×ananassa Duch. cv. Camarosa) در کشت بدون خاک

به‌منظور بررسی اثر ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه در کشت بدون خاک بر ویژگی‏های کیفی توت‏فرنگی رقم کاماروسا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر‌پایة طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 زمان کوددهی شیمیایی (به کار نبردن کود، کوددهی پاییزه، بهاره و بهاره‏‌+ ‏پاییزه)، 3 سطح ورمی‏کمپوست (10، 20 و 40 درصد حجمی)، 3 سطح کود دامی (10، 20 و 40 درصد حجمی) و بستر شاهد (50 درصد پیت:50 درصد پرل...

متن کامل

بهره‏گیری از ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی‏های کیفی توتفرنگی رقم کاماروسا (fragaria×ananassa duch. cv. camarosa) در کشت بدون خاک

به منظور بررسی اثر ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه در کشت بدون خاک بر ویژگی‏های کیفی توت‏فرنگی رقم کاماروسا آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 زمان کوددهی شیمیایی (به کار نبردن کود، کوددهی پاییزه، بهاره و بهاره‏ + ‏پاییزه)، 3 سطح ورمی‏کمپوست (10، 20 و 40 درصد حجمی)، 3 سطح کود دامی (10، 20 و 40 درصد حجمی) و بستر شاهد (50 درصد پیت:50 درصد پرل...

متن کامل

Chlorophyll fluorescence in two strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars Fluorescencja chlorofilu u dwóch odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

The study of chlorophyll fluorescence (CF) parameters i.e.: Fo, Fm, Fv/Fm, Y, qP, qN, F’o, F’m was conducted in two strawberry cultivars ‘Honeoye’ and ‘Teresa’. Measurements of their values were done twice: in an early autumn and late spring. Fluorescence of five dark-adapted mature leaves derived from each cultivar was measured in the laboratory at room temperature with the use of a portable p...

متن کامل

اثر رقم، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی آن بر کشت بساک توت‌فرنگی (.Fragaria × ananassa Duch)

Production of haploid plants is an efficiant method in plant breeding programs, genetics and cytogenetics studies. Effects of cultivar, medium and plant growth regulators were investigated on anther culture of strawberry. This study was carried out using two commercial cultivars of satrawberry (Selva and Paros), three medium (MS, H1 and N6) and different concentrations of IAA and BAP as factori...

متن کامل

تاثیرات قبل از برداشت تیمارهای سالیسیلیک اسید، پوتریسین و سولفات پتاسیم بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی(.fragaria × ananassa duch)

پژوهش حاضر، به منظور یافتن راهکار جدید و مناسب برای افزایش عمر پس از برداشت دو رقم توت فرنگی کاماروسا و پاروس سه آزمایش به صورت مجزا در نظر گرفته شد. آزمایش اول به صورت محلول پاشی قبل از برداشت پوتریسین (1 و 2 میلی مولار) و آب مقطر (شاهد) و آزمایش دوم به صورت محلول پاشی قبل از برداشت سالیسیلیک اسید (5/0 و 1 و 5/1 میلی مولار) و آب مقطر (شاهد) در دو مرحله تغییر رنگ میوه انجام شد. طرح آزمایشی به ص...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022