بهبود مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده‌ها در محفظه احتراق میکروتوربین گاز ارتقایافته براساس تغییر هندسی محدود

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثر تغییرات هندسی محدود در عملکرد محفظه احتراق یک میکروتوربین گاز ارتقایافته خاص می‌پردازد. سوخت مورد استفاده در این محفظه گاز متان است. هدف از این‌کار، بهبود عملکرد محفظه از نظر مصرف سوخت و نیز کاهش آلاینده‌های NO و CO2 است. به این‌منظور، ابتدا براساس محاسبات مربوط، یک محفظه احتراق برای موتور ارتقایافته طراحی شد و بعد از آن، با ایجاد تغییراتی در حجم نواحی احتراق اولیه (PZ) و رقیق‌سازی (DZ)، دو هندسه دیگر به‌وجود آمد. سپس، با استفاده از تحلیل عددی سه- بعدی، عملکرد احتراق در هر سه هندسه مورد آزمایش و ارزیابی واقع شد. برای شبیه‌سازی عددی از مدل برهم‌کنش PDF و مدل آشفتگی استفاده شده است. نتایج نشان‌داد محفظه با هندسه‌ای که 25% حجم آن کاهش داده شده است، با 10% کاهش نسبت سوخت به اکسیدکننده (FAR)، الگوی جریان و عملکرد بهتری دارد و میزان آلاینده‌های مذکور در آن به‌طور میانگین، بیش از 30% کاهش یافته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهبود طراحی محفظه احتراق میکروتوربین گازی180-85 GTCP

در این مقاله، محفظه احتراق میکروتوربین گازی پرکاربرد 180-85 GTCP با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت مدل شده است. سپس پدیده احتراق به صورت سه بعدی و با استفاده از مدل غیر پیش آمیخته مورد بررسی قرار گرفته شده و با توجه به پروفیل دمای بدست آمده، این محفظه بهینه گردیده است. برای مدلسازی آشفتگی از مدل کا- اپسیلن قابل تحقق و برای به دست آوردن شدت تشعشع از مدل عرض گسسته استفاده شده است. سوخت اصلی که...

متن کامل

کاهش تولید NOx محفظه احتراق توربین گاز با تزریق بخار به روش CLN

اکسید نیتروژن یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های توربین گازی است. در کار حاضر محفظه احتراق توربین گاز با هدف کاهش NOx شبیه‌سازی شده است. در اکثر کارهای تحقیقاتی و صنعتی، برای کاهش تولید NOx تزریق بخار به صورت جداگانه یا به صورت پیش‌آمیخته با هوا به محفظه احتراق انجام می‌شود. اما در روش CLN بخار به صورت پیش‌آمیخته با سوخت به محفظه احتراق تزریق می‌شود. شبیه سازی CFD برای یک محفظه احتراق غیرپیش‌آمیخته به...

متن کامل

آنالیز کاهش تولید nox در محفظه احتراق با سوخت گازی به کمک پاشش آب

امروزه تلاشهای زیادی در جهت کاهش نشر nox توربین های گازی صورت می گیرد. نشر nox به شدت به دمای شعله بستگی دارد. تزریق آب یا بخار دمای پیک را کاهش می دهد و به دنبال آن نشرnox هم کم می شود. در این مقاله، بعد از مدل سازی محفظه احتراق مورد نظر، بخار با نسبت های بخار به سوخت 0.5 و1 به محفظه پاشیده شده تا اثر آن روی کاهش نشر nox بررسی شود. از نرم افزار فلوئنت(fluent) برای حل میدان جریان استفاده شده اس...

متن کامل

تحلیل عملکرد و بهینه سازی محفظه احتراق میکروتوربین به روش عددی

با بررسی­های انجام شده به روی میکروتوربین گازی 180-85GTCP مشخص گردید که عیوب قسمت داغ موتور دارای فراوانی قابل ملاحظه­ای می­ باشند. موتور مذکور الزاماتی را مبنی بر محدودیت کارکرد مداوم دارد و در صورت عدم رعایت این الزامات، بیشترین صدمه متوجه قسمت گرم موتور خواهد بود. از این رو با استفاده از روش­های عددی که ضمن داشتن دقت کافی، هزینه  بسیار پایین­تری را نسبت به انجام آزمایش دارند، می­توان توزیع ف...

متن کامل

مقایسه عملکرد موتور EF7.TC در حالت سوخت گاز و بنزین با استفاده ازشبیه سازی گرمایی پیستون و محفظه احتراق

در این تحقیق ابتدا انتقال گرما در پیستون موتور اشتعال جرقه­ ای محاسبه شده، سپس با تعیین شرایط مرزی گرمایی به بررسی عملکرد موتور در دو حالت سوخت گاز و بنزین پرداخته شده است. سه روش متفاوت برای مدل کردن انتقال گرما به کار رفته است. در روش اول برای پیستون، سیلندر و سرسیلندر، یک دمای ثابت و تقریبی در نظر گرفته شده و توسط مدل دو ناحیه­ ای احتراق شرایط میدان گاز درون سیلندر (دما، فشار و ضرایب انتقال ...

متن کامل

شبیه سازی محفظه احتراق و بهینه سازی مصرف سوخت

در این تحقیق شبیه سازی محفظه احتراق در سه نوع مختلف محفظه احتراق انجام شد. حالت اول محفظه احتراق بدون بفل، حالت دوم محفظه احتراق با بفل متقارن و حالت سوم محفظه احتراق با بفل نامتقارن می باشد. برای هر کدام از محفظه ها 9 حالت مختلف ورودی هوا در نظر گرفته شد. ضمن اینکه شرایط سوخت ورودی در تمامی حالت ها ثابت بود. بعد از انجام شبیه سازی ها و بدست آمدن نتایج مشخص شد که وجود بفل در محفظه احتراق متان خ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023