بهسازی خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از حساس سازی رنگی به کمک رنگدانه های طبیعی جهت تخریب آلایندگی فنل (سعادت، شروین*1، فرهادی، مرضیه2 )

ثبت نشده
چکیده

فنل از جمله آلاینده های خطرناک و سخت تجزیه پذیر است که حذف کامل آن به روشهای معمول امکان پذیر نمی باشد. برای حذف فنل روشهای زیادی وجود دارد که از جمله این روشها استفاده از فرآیندهای فتوکاتالیستی است. در این پژوهش تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از نانو ذرات اکسید روی حساس شده با رنگدانه های طبیعی کاروتنوئید، آنتوسیانین و کلروفیل تثبیت شده بر زیرلایه های متفاوت آلومینیوم ( ساده، شیمی کاری شده، پلاسما شده) در یک فتوراکتور با منبع نور مرئی مورد مطالعه قرار گرفت. این منبع نور شامل یک لامپ متال هالید با توان 150 وات با فیلتر قطع UV می باشد. اثر پارامتر زمان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت کاتالیست و PH در فرآیند فتوکاتالیست ثابت بوده است. به‌ منظور بررسی مورفولوژی سطح زیرلایه های آلومینیوم از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل طیفی از مواد با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و اسپکتروسکوپی UV-VIS انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که برای فرآیند فتوکاتالیستی میزان درصد تخریب فنل برای زیرلایه ی پلاسما نسبت به دیگر زیرلایه ها بیشتر بوده است. زیرلایه پلاسما  بازدهی بیشتری از زیرلایه های دیگر داشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط زیست که در پساپ صنایع پتروشیمی، آبکاری و نیز شهرک‌ های صنعتی وجود دارد، حضور همزمان فلزهای سنگین و ترکیب‌ های آلی (از جمله فنل و کادمیوم) می‌ باشد که برای محیط زیست و انسان زیان‌ آور هستند. بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذره ‌های روی اکسید در حذف کادمیوم دو ظرفیتی از محیط‌ های آبی در  حضور فنل و فرمات در سامانه...

متن کامل

کاربرد روش سطح پاسخ برای تخریب فتوکاتالیستی رنگ با استفاده از نانولوله های اکسید روی بر روی بستر کربن فعال

در این کار اکسید روی با مورفولوژی لوله بر روی کربن فعال (ZnO NRs-AC) با استفاده از روش هم رسوبی برای تخریب نوری رنگ مالاشیت گرین (MG) تحت نور UV سنتز شد. فتو کاتالیست با استفاده از تکنیک های مختلف از جمله XRD و FE-SEM مشخص شد. طراحی Box-Behnken (BBD) همراه با روش سطح پاسخ (RSM) برای بهینه سازی پارامترهای تأثیرگذار مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر بهینه برای پارامترهای مربوطه به شرح زیر است: مقدار...

متن کامل

تخریب فتوشیمیایی 4-کلرو2-نیترو فنل با استفاده از اکسید روی

در این بررسی حذف فتوکاتالیتیکی ترکیب 4-کلرو2-نیترو فنل با استفاده از کاتالیزور ZnO مورد آزمایش قرار گرفته است. طبق تحقیقات انجام یافته برای تعیین مقدار بهینه کاتالیست، اثر غلظت 4-کلرو2-نیترو فنل، مدت زمان تماس با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-Vis  مورد بررسی قرار گرفت که بیش­ترین تخریب بعد از 60 دقیقه اتفاق افتاد. نتایج نشان داد میزان حذف به شدت تابع غلظت  کاتالیست می­باشد و تغییر غلظت 4-کلرو2-نی...

متن کامل

تجزیه فتوکاتالیستی متیلن بلو با استفاده از نانوذرات اکسید روی

Backgrounds and Objectives: Textile industrial wastewaters are one of the important sources of environmental contaminants. In the recent years, use of advanced oxidation processes, by producing highly active and reactive components such as hydroxyl radicals has been proposed. The aim of this research is photocatalytic degradation of methylene blue dye using the ZnO-nanoparticle with UVA irradia...

متن کامل

حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

از مهم ترین آلاینده های محیط زیست که در پساپ صنایع پتروشیمی، آبکاری و نیز شهرک های صنعتی وجود دارد، حضور همزمان فلزهای سنگین و ترکیب های آلی (از جمله فنل و کادمیوم) می باشد که برای محیط زیست و انسان زیان آور هستند. بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذره های روی اکسید در حذف کادمیوم دو ظرفیتی از محیط های آبی در  حضور فنل و فرمات در سامانه ناپیوسته می باشد. ...

متن کامل

استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو

فیلم­های نازک نانوذرات ZnS خالص وZnS  آلائیده به Cu (ZnS:Cu) با استفاده از روش جذب و واکنش متوالی لایه­ی یونی (SILAR) تهیه شد. فیلم­های نازک به دست آمده با استفاده از پراش­سنج اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف جذبی مورد بررسی قرار گرفتند. تخریب فوتوکاتالیستی مولکول­های رنگی متیلن بلو (MB) با کنترل میزان غلظت محلول MB با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب UV-vis ارزیابی شد. تغییرات...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 30

صفحات  35- 40

تاریخ انتشار 2017-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021