به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان

نویسندگان

  • امیر یعقوبی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران.
  • سلمان نظری شیرکوهی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران.
چکیده

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت تزریقات، تخت بخش تحت نظر و بخش درمان حاد است، 180 بار به اجرا درآمد. در گام بعد، دو روش رتبه‎بندی تحلیل پوششی داده‎ها برای رتبه‎بندی سناریوها به کار گرفته شد. یافته‎ها: رتبه‎بندی روﺵهای تحلیل پوششی داده‎ها نشان داد که در هر دو روش، سناریوی 39 بهترین انتخاب است. برای تعیین وجود همبستگی میان نتایج روشﻫﺎی رتبهﺑﻨﺪی نیز از آزمونﻫﺎی ناپارامتری اسپیرمن ـ رو و کندال ـ تاو استفاده شد که نتایج آنها به‎ترتیب 93/0 و 81/0 به‎دست آمد. این نتایج گویای وجود همبستگی میان روﺵهای رتبهﺑﻨﺪی تحلیل پوششی داده‎هاست. نتیجه‎گیری: نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو روش رتبه‎بندی تحلیل پوششی داده‎ها، سناریو 39 بهترین سناریو در میان 44 سناریوی شدنی تعریف شده است. یعنی باید 2 پزشک عمومی، 1 متخصص طب اورژانس، 16 پرستاران در بخش تحت نظر، 5 پرستار در بخش درمان حاد، 2 تخت در تزریقات، 22 تخت در بخش تحت نظر و 16 تخت در بخش درمان حاد به‎کار گرفته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه‌سازی گسسته پیشامد

Introduction: Many simulation studies have been conducted in the hospitals and first in the emergency departments to increase the productivity. The first issue in the field of service quality and hence the patient right is “waiting time”. The goal of this study was to reduce patients waiting times, emergency service timing, modeling and improving using discrete event simulation. Methods: This...

متن کامل

بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد

مقدمه: بسیاری از پروژه های شبیه سازی در بیمارستان ها و ابتدا در بخش های اورژانس با هدف افزایش بهره وری، اجرا شدند. اولین مسأله در زمینه کیفیت خدمات و حقوق بیمار«زمان انتظار» است. هدف این مطالعه کاهش زمان انتظار بیماران، زمان سنجی خدمات یک مرکز اورژانس، مدل سازی و بهبود آن با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی بر روی 150 بیمار م...

متن کامل

انتخاب مبادله‎ها به‎کمک مدل مبادله‎ای توسعه‎یافته از تحلیل پوششی داده‎ها

تعیین مبادله­های تولیدی که نشان‎دهندۀ تغییراتِ شدنی و مشابه در تمام واحدهای تصمیم­گیرنده‎اند، همواره مسئله­ای مهم و چالش‎انگیز در مباحث تحلیل پوششی داده­ها (DEA) بوده است. موضوع این مقاله، انتخاب این مبادلات بر اساس ارزیابی خروجی از واحدهای تصمیم‎گیرنده است؛ به‎طوری که کارایی­های حاصل از واحدها در مدل DEA با این ارزیابی خروجی بیشترین همبستگی را داشته باشد. درواقع این مقاله، نظرهای کارشناسانه را ...

متن کامل

تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد) :مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی (ره) اراک)

مقدمه : اورژانس محلی برای ارایه ی خدمات درمانی به بیماران است که رابطه ی نزدیکی برای بهبود و نجات زندگی انسان ها دارد. هدف کلی تحقیق استفاده از شبیه سازی و جریان بهبود یافته ی فرایند درمان، برای ارایه ی طراحی مناسبی از فضا، منابع و هزینه ها در بخش اورژانس و بهبود شاخص های عملکردی آن بوده است.   روش بررسی : این مطالعه از نوع توسعه ‏ای کاربردی، مقطعی یک ماهه بر روی بیماران اورژانس بیمارستان اراک ...

متن کامل

مدیریت جریان بیمار و برنامه ریزی ظرفیت واحد قلب بیمارستان ، رویکرد مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی گسسته- پیشامد

Background: Deciding on the number of hospital beds is one of the most serious challenges managers face. More hospital beds result in higher running cost although less hospital beds might cause disorder in patients flow.  Minimizing total cost besides maximizing the patients flow in a hospital network, considering the practical limitations is the main objective of this survey. Materials & Me...

متن کامل

انتخاب مبادله‎ها به‎کمک مدل مبادله‎ای توسعه‎یافته از تحلیل پوششی داده‎ها

تعیین مبادله­های تولیدی که نشان‎دهندۀ تغییراتِ شدنی و مشابه در تمام واحدهای تصمیم­گیرنده‎اند، همواره مسئله­ای مهم و چالش‎انگیز در مباحث تحلیل پوششی داده­ها (dea) بوده است. موضوع این مقاله، انتخاب این مبادلات بر اساس ارزیابی خروجی از واحدهای تصمیم‎گیرنده است؛ به‎طوری که کارایی­های حاصل از واحدها در مدل dea با این ارزیابی خروجی بیشترین همبستگی را داشته باشد. درواقع این مقاله، نظرهای کارشناسانه را ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 1

صفحات  63- 82

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021