بهینه‌سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک‌کننده در یک ساختمان مسکونی

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این پژوهش هدف ارائه راهبرد یافتن حالت بهینه یک سیستم تبرید برای یک ساختمان مسکونی در شهر تهران از میان سه سیستم تبرید تراکمی معمولی، دوکمپرسوره و با صرفه‌جویی کننده با سیال عامل R-134a است. ضریب عملکرد و نیاز درآمدی کل به عنوان توابع هدف در نظر گرفته شده اند و روش بهینه‌سازی روش الگوریتم ژنتیک دوهدفه است. فشارهای عملکردی و نسبت دبی جرمی در صرفه‌جویی کننده به عنوان متغیرهای اثرگذار انتخاب شده‌اند. گزینه مناسب از جبهه پارتو با استفاده از روش تاپسیس انتخاب شده است. بیشترین ضریب عملکرد برای سیکل تبرید با صرفه‌جویی کننده و کم‌ترین هزینه برای سیکل تبرید معمولی است. بهترین حالت از حالت بهینه سه سیکل تبرید با استفاده از روش تصمیم‌سازی نوین سلسله‌ مراتبی، معیار اقتصادی و معیار عملکرد مشخص شده است و اولویت اول، دوم و سوم به ترتیب با سیستم تبرید تراکمی معمولی، با صرفه‌جویی کننده و دوکمپرسوره است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ترمودینامیکی- اقتصادی سیستم تبرید جریان مبرد متغیر

تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک، روشی موثر جهت تعیین مشخصات ترمودینامیکی و بهینه سازی عملکرد ترمودینامیکی - اقتصادی سیستم های تبرید و تهویه مطبوع می باشد. مطالعه حاضر به تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک یک سیستم تبرید جریان مبرد متغیر با چهار اواپراتور که در صنایع لبنی مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. از یک کد کامپیوتری که در نرم افزار EES نوشته شده، جهت شبیه سازی سیستم استفاده شده است. اثر سه مبرد...

متن کامل

طراحی سیستم cchp برای ساختمان های اداری در تهران و ارزیابی ترمودینامیکی، زیست محیطی و اقتصادی آن نسبت به سیستم مرسوم

در این مقاله، سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما تحت استراتژی تامین بار حرارتی، برای ساختمان¬های اداری در تهران طراحی شده و نسبت به سیستم تولید جداگانه، مورد ارزیابی قرار گرفته است. معیارهای صرفه¬جویی در مصرف انرژی اولیه، کاهش انتشار آلایندۀ دی اکسید کربن، کاهش هزینۀ عملکرد و نرخ بازگشت سرمایه، به منظور ارزیابی جامع سیستم تولید همزمان، برای یک ساختمان اداری فرضی دارای ویژگی¬های عموم ساختمان¬ه...

متن کامل

شبیه سازی ترمودینامیکی یک سیستم هیبریدی توربین باد و پیل سوختی با کاربرد در یک سیستم مستقل از شبکه

هدف از ارائه این مقاله شبیه‌سازی ترمودینامیکی یک سیستم هیبریدی توربین باد و پیل‌سوختی پلیمری مستقل از شبکه برای به‌کارگیری در چهار شهر تهران، مشهد، منجیل و زابل می‌باشد. با توجه به اهمیت پیل‌سوختی در کاهش نوسانات توان خروجی توربین بادی و همچنین انعطاف‌پذیری سیستم هیبریدی در مقابل تغییرات شرایط جوی و نوسانات توان مصرفی، از چند پیل‌سوختی و الکترولایزر با توان مناسب جهت به‌کارگیری در سیستم هیبریدی...

متن کامل

سطح بهینه پنجره ساختمان های مسکونی در اردبیل و تهران

پنجره‌ها از نظر انتقال حرارت جزء عناصر ضعیف ساختمان محسوب می‌شوند، اما تابش خورشید به داخل ساختمان از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد. اگر سطح پنجره به‌درستی انتخاب شود می‌توان ضعف حرارتی آن را با دریافت انرژی خورشیدی در اوقات سرد سال جبران نمود. تا‌کنون مطالعات بسیاری در مورد پنجره‌ها صورت گرفته است که زمینه‌های گوناگونی را شامل می‌شود از قبیل مشخصات اجرایی پنجره، دریافت نور روز از آن و سطح بهینه پنجر...

متن کامل

بررسی فنی و اقتصادی سیستم های pvt در ساختمان های مسکونی

چکیده با توجه به افزایش روز¬افزون مصرف سوخت¬های فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و تأثیر آن بر محیط¬زیست، انرژی خورشیدی می¬تواند، بخش عظیمی از نیازهای انرژی و سوختی کشور را مرتفع سازد. انرژی خورشیدی به شکل گرما در آبگرمکن¬های خورشیدی یا به شکل تولید الکتریسیته در سیستم¬های فتوولتائیک مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این تحقیق بررسی فنی واقتصادی استفاده از سیستم¬های تلفیقی فتوولتائیک و آبگرمکن¬ه...

ارزیابی مصرف انرژی طول عمر یک ساختمان مسکونی واقعی در شهر تهران

در میان ملاک های موجود برای تشخیص ساختمان های کم انرژی، مصرف انرژی طول عمر ساختمان یکی از جامع ترین معیارها می باشد که می تواند برآورد درستی از کل انرژی مصرفی ساختمان در اختیار مهندسان قرار دهد. با توجه به عدم وجود پیشینه مناسب در خصوص بررسی وضعیت انرژی طول عمر ساختمان ها در ایران، در این مطالعه سعی شده است که مصرف انرژی طول عمر یک ساختمان واقعی با جزییات کامل برآورد گردد تا ضمن ارائه پارامترها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35.3  شماره 2

صفحات  107- 116

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023