بهینه‌سازی جوانه‌زنی ناهمزیست ارکیدۀ خربقی معمولی (Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen)

نویسندگان

  • سید علیرضا سلامی استادیار، گروه مهندسی و علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • محسن کافی استاد، گروه مهندسی و علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده

برای بهینه‌سازی جوانه­زنی بذر ارکیدۀ خربقی معمولی، از دوازده سطح تیمار مختلف قندی (ساکارز، فروکتوز، گلوکز و دو ترکیب از قندهای فروکتوز و ساکارز) به همراه دو سطح تیمار نیتروژن آلی (2 گرم در لیتر پپتون) در محیط کشت فاست استفاده شد. نتایج نشان داد تیمارهای قندی ترکیب 2 فروکتوز-­ساکارز (H12)، 10 گرم در لیتر ساکارز (H8)، 20 گرم در لیتر گلوکز (H2) و ترکیب 1 فروکتوز-­ساکارز (H11) بدون اختلاف معنی­دار به ترتیب بهترین تأثیر را بر درصد جوانه­زنی و تیمارهای ترکیب 1 و 2 فروکتوز-ساکارز (H11 و H12) بهترین تأثیر را در رشد پداژه‌نما­ها داشتند. تیمارهای ترکیب 2 فروکتوز- ساکارز، 20 گرم در لیتر گلوکز و 10 گرم در لیتر ساکارز (H12P2، H2P2 و H8P2) که همگی 2 گرم در لیتر پپتون داشتند، بهترین ترکیب برای جوانه­زنی ناهمزیست بذر (به ترتیب با میانگین جوانه­زنی 6/79درصد، 6/74درصد و 2/71درصد) بودند. تیمار 30 گرم در لیتر ساکارز (H10P2) بهترین ترکیب برای رشد پداژه‌نما­ها (3/17میلی­متر) بود. در مجموع می­توان گفت نوع قند و مواد آلی بر درصد جوانه­زنی بذر به‌صورت ناهمزیست و نیز بر رشد بعدی گیاهچه­های پداژه‌نمای این‌گونه تأثیر معنی­دار دارند. بنابراین می­توان با استفاده از ترکیبی مناسب از آن‌ها درصد جوانه­زنی و رشد گیاهچه­های این‌گونه را بهبود بخشید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه زنی غیرهم زیست ارکیدة خاکروی خربقی معمولی (boiss.&hohen epipactis veratrifolia)

برای جوانه زنی بذر ارکیدة خربقی معمولی، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه عامل شامل نوع محیط کشت در پنج سطح، دو نوع ترکیب قندی و استفاده از پپتون در دو سطح اجرا شد. از پنج نوع محیط کشت متفاوت با دو سطح تیمار قندی و دو سطح تیمار پپتون استفاده شد. نتایج نشان داد محیط های کشت مختلف می توانند روی درصد جوانه زنی و رشد بعدی پروتوکورم تأثیر معنی دار داشته باشند. از میان پنج محیط کشت مورد آزمایش، محیط کشت...

متن کامل

معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی

برای جوانه‌زنی بذر ارکیدة خربقی معمولی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با سه عامل شامل نوع محیط کشت در پنج سطح، دو نوع ترکیب قندی و استفاده از پپتون در دو سطح اجرا شد. از پنج نوع محیط کشت متفاوت با دو سطح تیمار قندی و دو سطح تیمار پپتون استفاده شد. نتایج نشان داد محیط‌های کشت مختلف می‌توانند روی درصد جوانه‌زنی و رشد بعدی پروتوکورم تأثیر معنی‌دار داشته باشند. از میان پنج محیط کشت مورد آزمایش، محیط کشت...

متن کامل

Investigating the effect of Phlomis lanceolata Boiss and hohen on cancer cell lines.

Phlomis lanceolata is a medicinal plant that has long been used to treat various conditions such as diabetes, gastric ulcer, hemorrhoids, inflammation and wounds. As most of Phlomis species have shown cytotoxic activity against proliferation of different cell lines, a biological investigation of P. lanceolata was carried out in this study. The aim of this study was to find out the in vitro cyto...

متن کامل

introduce the suitable medium for asymbiotic germination of epipactis veratrifolia

five different media with two concentrations and kinds of carbohydrates and peptone treatments were examined for their effectiveness in promoting asymbiotic seed germination of epipactis  veratrifolia. results revealed significant differences between media on seed germination percentage and protocorm growth and fast medium has the best effect on both. carbohydrate treatments had significant eff...

متن کامل

تأثیر تغییر غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر محیط کشت درون‌شیشه‌ای بر خصوصیات رشدی و پتانسیل ‏فتوسنتزیِ ارکیده خربقی معمولی‎ ‎‏(‏Epipactis veratrifolia‏)‏

ارکیده خربقی معمولی از ارکیده­های خاک­رست و بومی مناطق معتدل ایران است و پتانسیل بالقوه­ای جهت اصلاح برای مصارف زینتی دارد. هرچند تکثیر درون‌شیشه­ای این گیاه قبلاً بررسی شده است، اما مطالعه عوامل مؤثر بر رشد و فتوسنتز این گونه در شرایط کنترل‌شده درون‌شیشه­ای ضروری می­باشد. در تحقیق حاضر گیاهچه­های سه برگچه­ای در ظروف شیشه­ای حاوی محیط کشت تغییر یافته فاست مایع به همراه پرلیت استریل (جهت استقرار)...

متن کامل

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و بازده اسانس در برخی جمعیت های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen)

به منظور بررسی تنوع فنوتیپی گیاه آویشن کوهی،  بذور ده جمعیت از گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) از رویشگاه های طبیعی آن در استان های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، سمنان و قزوین جمع آوری و در ایستگاه تحقیقاتی قم در سال 1386 کاشته شدند. سپس صفات مورفولوژی و فنولوژیکی مختلف این گیاهان شامل ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، فاصله میان گره، قطر گل آذین، بازده اسانس و زمان های شروع گلدهی، گلدهی ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره 1

صفحات  73- 83

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021