بهینه‌سازی روش ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی پایه‌های پر رشد گلابی

نویسندگان

چکیده

به منظور ریزازدیادی چهار پایة‌ پر رشد گلابی شامل پایه‌های کنجونی، Pyrus betulifolia، درگزی و پایة‌ Gh1 اثر چند محیط‌ کشت پایه (MS، QL و QL تغییریافته)، سایتوکینین و اکسین بر میزان باززایی، پرآوری و ریشه‌زایی آن‌ها در شرایط درون شیشه‌ای در مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج بررسی شد. نتایج نشان داد در بین محیط‌های کشت پایه، بیشترین میزان پرآوری برای همة پایه‌ها، در محیط کشت QL مشاهده شد. در بین پایه­های گلابی، پایة Gh1 در هر دو محیط کشت QL و QL تغییریافته، باززایی مطلوبی را نشان داد. نتایج مربوط به پرآوری ریزنمونه­ها در غلظت‌های 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر BAP و 0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر 2ip نشان داد، بیشترین پرآوری در غلظت 1 میلی‌گرم در لیتر BAP به دست آمد، اما با اضافه کردن 2ip به محیط کشت، تأثیر  معنا‌داری بر پرآوری ریزنمونه­ها نداشت. همچنین درصد ریشه‌زایی پایه‌ها با استفاده از غلظت‌های مختلف IBA نشان داد که بیشینه ریشه‌زایی در غلظت 1 میلی­گرم در لیتر IBA به دست آمد. ارزیابی درصد ریشه­زایی در دو محیط کشت حاوی آگار و پرلایت نشان داد که بیشترین ریشه­زایی پایه­ها به‌غیراز پایة P. betulifolia، در محیط کشت حاوی پرلایت به دست آمد. درمجموع به منظور موفقیت در ریزازدیادی پایه‌های یادشده در شرایط درون شیشه­ای استفاده از محیط کشت QL حاوی BAP (1 میلی­گرم در لیتر) برای پرآوری مطلوب و تیمار 1 میلی­گرم در لیتر IBA در شرایط پرلیت برای ریشه‌زایی مطلوب، قابل توصیه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه‌سازی ریزازدیادی گیاه دارویی تجاری استویا (Stevia rebaudiana) از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه رأس شاخه

سابقه و هدف: استویا (Stevia rebaudiana) شیرین‌ترین گیاه جهان است که به‌عنوان جایگزین مناسب شکر برای درمان مشکلات ناشی از چاقی و دیابت موردتوجه قرار گرفته است ولی بذور آن به‌سختی جوانه زده و بسیاری از آنها به‌دلیل پدیده خودناسازگاری در هنگام شکل‌گیری غالباً پوک و عقیم هستند. همچنین، تکثیر از طرق بذر مانع تولید جمعیت همسان می‌شود. به‌همین دلیل، کشت بافت رهیافت مناسبی برای تکثیر سریع این گیاه می‌با...

متن کامل

تعیین روش ریزازدیادی پایه‌های همگروه گلابی OH × F333 و OH × F69

  این پژوهش به منظور تعیین پروتکل تکثیر درون شیشه‏ای دو پایه همگروه گلابی OH × F69 و OH × F333 در قالب چهار آزمایش مجزا انجام شد. طی آزمایش اول، اثر محیط‏های MS ، QL و QL تغییر یافته روی صفات رویشی ساقه‌چه‌های درون شیشه بررسی شد. در بین این محیط‏ها، محیط کشت QL تغییر یافته با بهترین پرآوری و کیفیت شاخه به عنوان محیط کشت پایه برای آزمایشات بعدی انتخاب شد. در آزمایش دوم و سوم ارزیابی اثر دو نوع س...

متن کامل

بررسی ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی از رقم‌های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.)

در بین درختان میوة دانه‌دار، درخت ’به‘ حساس‌ترین میزبان‌ بیماری آتشک بوده و گزینش رقم‌های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینة افزایش، ریز نمونه‌های رقم‌های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایة کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط‌های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین پرآوری در mQL مشاهده شد. در بررسی تأثیر غلظت­های مختلف ...

متن کامل

ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه‌ای

زالزالک از تیره گل سرخ (Rosaceae) و از جمله درختانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی بوده و ارزش صادراتی دارد. در این تحقیق کلیه مراحل مربوط به ریزازدیادی گونهCrataegus pseudoheterophylla شامل سترون‌سازی، استقرار، شاخه‌زایی و ریشه‌زایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه برداری در فصل بهار و پاییز انجام و پس از 30 دقیقه ضد عفونی سطحی با اتانول 70% (30 ثانیه) و هیپو کلریت سدیم 5/1% و 2% (به مدت ...

متن کامل

ریزازدیادی لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L) از طریق روش باززایی غیرمستقیم در شرایط کشت درون شیشه‌ای

ایران یکی از خاستگاه‌های لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) است. این گیاه زینتی در معـرض انقراض می‌باشد. بنابراین افزایش آن از طریق کشت بافت ضروری است. این پژوهش در چهار آزمایش: تولید پینه، سوخک‌زایی، ریشه‌زایی و سازگاری انجام گردید. در آزمایش اول از دو ریزنمونه فلس و برگ اولیه در محیط کشت MS با غلظت های مختلف NAA و IBA اقدام به تولید پینه گردید. نتایج نشان داد بیشترین وزن پینه از ریزنمونه...

متن کامل

تاثیر محیط‌های رشد و منبع آهن در ریزازدیادی و ریشه‌زایی پایه‌های نیمه پاکوتاه‌کننده گلابی پیرودوارف و OH×F87

این تحقیق با هدف بهینه کردن شرایط ازدیاد درون شیشه‏ای دو پایه نیمه پا کوتاه‌کننده گلابی پیرودوراف (Pyrodwarf) و OH×F87 و بررسی اثر محیط‌های کشت و منبع آهن و روش ریشه‌زائی این پایه‌ها انجام شد. ارزیابی اثر پنج نوع محیط‏ پایه شامل MS، MS تغییریافته، DKW، QL و QL تغییریافته، با نسبت‌های مختلف یون‌های نیترات به آمونیوم، کلسیم و کلر روی صفات رویشی میزان پرآوری به ازاء ریزنمونه، طول شاخه‌چه، شاخص توس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 47  شماره 2

صفحات  361- 370

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021