بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع

نویسندگان

  • غلامرضا محفوظی استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
  • کیخسرو یاکیده استادیار گروه مدیریت دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده

سرمایه‌گذاری در بازار سهام همواره با این مسئلۀ اساسی همراه بوده که دارایی نقدی چگونه بین سهام شرکت‌ها تخصیص یابد تا منافع سرمایه‌گذار را تأمین کند. پژوهش حاضر تلاش می‎کند با ارائۀ دو رویکرد جدید، سرمایه‌گذاران را در انتخاب سبد سهام بهینه به‎شکل مؤثرتری یاری دهد. در پژوهش حاضر رویکرد استفاده از کارایی متقاطع به جای بازده سهم‌ها، به­عنوان مبنای اطلاعاتی برای حل مدل حداقل میانگین انحرافات مطلق از میانگین پیشنهاد شده که در آن از شاخص‌های مالی به­عنوان دادۀ اولیه برای تشکیل سبد بهره می‎برد. رویکرد دیگر، الگوریتمی دو مرحله‌ای است که در آن هنگام استفاده از شاخص‌های مالی، الزام بخش‌بندی بازار به صنایع مختلف در کانون توجه قرار گرفته است. در انتها معیار شارپ نشان می‌دهد میان رویکردهای ارائه‎شده و روش‌های رایج تفاوت بارزی وجود دارد. نتایج به‎دست آمده نشان‎دهندۀ عملکرد مطلوب این دو رویکرد نسبت به روش‌های مشابه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل میانگین انحراف مطلق با عدم قطعیت روی بازده‌ها برای بهینه‌ سازی سبد سهام

In this paper, mean absolute deviation model for optimal  portfolio selection problem is studied. Due to the uncertainty in the observed returns from financial markets, an improved robust formulation based on Bertsimas and Sim approach  is presented. Then we study the robust model of the problem under correlated uncertainty set and give its equivalent model. Finally,  the performance of the imp...

متن کامل

بهینه‎سازی سبد سهام با تلفیق کارایی ‌متقاطع و نظریۀ بازی‎ها

­مسئلۀ بهینه­سازی سبد سهام، یکی از مهم‎ترین مسائل سرمایه‎گذاری است. اغلب مدل­های ریاضی که برای حل این مسئله ارائه شده‎اند، بر مبنای سوابق بازده سهم‎‌ها به حل مسئله پرداخته‎اند. به تازگی، استفادۀ کارایی متقاطع حاصل از مدل­های تحلیل پوششی داده­ها به­جای سوابق بازده، در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جدول کارایی متقاطع که مجموعۀ نشانگرهایی از وضعیت­ هر شرکت در شرایط محتمل آینده است، به­عن...

متن کامل

رگرسیون حداقل قدر مطلق انحرافات وزنی استوار

زمانی که در مدل رگرسیون خطی نقاط پرت و دورافتاده وجود داشته باشد، یا مشاهدات از توزیع غیر نرمال تبعیت کنند؛ شیوه حداقل مربعات، دیگر شیوه خوبی برای برآورد پارامترها نیست؛ زیرا این برآوردگر نسبت به مشاهدات غیرمعمول بسیار حساس است. بنابراین شیوه رگرسیون استوار با تعداد زیادی برآوردگر پیشنهاد شده است. یکی از قدیمی ترین پیشنهادات، شیوه حداقل قدرمطلق انحرافات (lad (بوده است، که ضرایب رگرسیونی در آن ...

15 صفحه اول

بهینه سازی سبد سهام بر مبنای کارایی های متقاطع با مدل خطی حداقل ارزش در معرض خطر شرطی

مدل مارکوویتز اولین مدل مدرن بهینه سازی سبد سهام است. دو نقص این مدل، یکی اتکا به بازده تاریخی سهم ها به عنواناطلاعات پایه و دیگری استفاده از واریانس به عنوان اندازه ریسک است. از زمانی که مدل مارکوویتز ارائه شده است،تلاش های زیادی برای رفع این دو نقص صورت گرفته است. از یک سو چندین شاخص ریسک بهتر معرفی شده و مدل هایمناسب به منظور تشخیص سبد بهینه سهام، برمبنای آن ها توسعه یافته است و از سوی دیگر ...

متن کامل

بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»

بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» رضا راعی1، شاپور محمدی2، هدایت علی بیکی3 1- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 8/9/89 پذیرش: 18/12/89 چکی...

متن کامل

بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع)

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه‌سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی‌داده‌های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم‌ترین بهبود­ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به‌تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده­ها و استفاده از داده­...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  475- 496

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022