بهینه‌کردن فرآیند رنگرزی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با ماده رنگزای نفتالیمیدی اصلاح شده با دندریمر PAMAM

نویسنده

چکیده

در این مطالعه، خواص رنگرزی و ثباتی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با دو ماده رنگزای فلورسنتی بر پایه نفتالیمید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اسپکتروفوتومتری کالاهای رنگرزی شده نشان داد که مواد رنگزای مورد استفاده از قابلیت رنگرزی و شدت فلورسنتی قابل قبولی بر روی پارچه اکریلیکی برخوردار هستند. از روش آماری رویه پاسخ برای بررسی تأثیر هر یک از عوامل فرآیند به صورت مجزا و در تداخل با یکدیگر بر روی شرایط بهینه فرآیند رنگرزی کالای اکریلیکی استفاده شد. نتایج بخوبی نشان داد که شدت فلورسنتی، خصوصیات رنگرزی و ثباتی پارچه اکریلیکی با اصلاح ماده رنگزای نفتالیمیدی با ترکیب دندریمر PAMAM نسل 0.5- بهبود می‌یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

رنگرزی کالای پشمی آماده‌سازی شده به کمک پلاسمای اکسیژن با رنگزای طبیعی گل ریواس

در این مطالعه از گل ریواس به عنوان یک رنگزای طبیعی جدید برای رنگرزی الیاف پشم استفاده شده است. تاثیر آماده‌سازی الیاف با پلاسمای اکسیژن بر خواص رنگرزی الیاف پشم و امکان جایگزینی دندانه‌های معدنی با عملیات پلاسما در رنگرزی الیاف پشم با این رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه تغییرات فیزیکی ایجاد شده بر سطح الیاف از تصاویر میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. تغییرات شیمیایی اعمال شده بر الیاف پشم ...

متن کامل

تأثیر نانومواد بر فرش دست‌باف رنگرزی شده با ماده رنگزای طبیعی اسپرک

امروزه، با توجه به کیفیت فرش دست‌باف ایران و اهمیت اقتصادی این صنعت، یک نیاز رو به رشد برای تحقیق وپژوهش در زمینه کاربرد ذرات نانو بر روی الیاف طبیعی و بهبود خواص فیزیکی و رنگرزی آن وجود دارد. در اینتحقیق، ابتدا نخ‌های پشمی با زاج ‌سفید و اسید استیک دندانه ‌شده، سپس با ماده رنگزای طبیعی اسپرک رنگرزی شدند. بعداز رنگرزی، فرش‌ بافته‌شده و روی آن در سه مرحله تکمیل با ...

متن کامل

مطالعه رفتار رنگرزی الیاف پلی‌پروپیلن اصلاح شده به روش تولید الیاف آمیخته پلیمری بخش دوم: مطالعه سینتیک رنگرزی با ماده رنگزای دیسپرس انتخابی

در این مطالعه، سینتیک رنگرزی الیاف اصلاح شده پلی‌پروپیلن به روش تولید الیاف آمیخته پلی پروپیلن/پلی بوتیلن ترفتالات مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور الیاف اصلاح شده، با استفاده از یک مواد رنگزای دیسپرس انتخابی (C.I. Dispersed Blue 56) در دماها و زمان‌های مختلف، مورد عملیات رنگرزی قرار گرفت. به منظور محاسبه ثابت سینیتک رنگرزی و ضرایب نفوذ در دماهای مختلف، داده های حاصل از نتایج تجربی با ...

متن کامل

تأثیر دندریمر بر قابلیت رنگرزی پارچه پنبه‌ای با مواد رنگزای مستقیم

پیش آماده‌سازی پارچه پنبه‌ای با دندریمر پلی‌پروپیلن ایمین قدرت رنگی آن را در رنگرزی با مواد رنگزای مستقیم C.I. DIRECT BLUE 78 وC.I. DIRECT RED 81 افزایش می‌دهد. استفاده از این دندریمر و رنگزای مستقیم C.I. DIRECT RED 81 به طور هم‌زمان روی پارچه پنبه‌ای با روش‌های رنگرزی رمق‌کشی و مداوم مورد مطالعه قرار گرفت و رنگرزی به مقدار کمی بهبود یافت. پیش‌آماده‌سازی پارچه پنبه‌ای با دندریمر در شکل امولسیون...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  53- 64

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021