بهینه سازی آبیاری موجی با روش جستجوی ممنوع

نویسندگان

  • امیرحسین ناظمی
  • سیدعلی اشرف صدرالدینی
  • محمدجواد منعم
چکیده

آبیاری موجی یکی از روش های پیشرفته آبیاری سطحی است که در آن آب به صورت متناوب وارد جویچه می گردد. تناوب ورود جریان به جویچه به صورت موج های متوالی موجب افزایش سرعت پیشروی جریان درموج های دوم به بعد گردیده و در نهایت باعث افزایش بازده کاربرد و یکنواختی توزیع آب می شود . اصلی ترین متغیر های تصمیم گیری در آبیاری موجی عبارتند از : زمان چرخه یعنی مجموع یک دوره وصل وقطع جریان،نسبت چرخه یا نسبت زمان وصل جریان به زمان چرخه، طول جویچه و دبی جریان ورودی به جویچه . هدف ازبهینه سازی آبیاری موجی عبارت است از تعیین ترکیب مناسبی از متغیر های تصمیم گیری به نحوی که آبیاری درمطلوب ترین کیفیت انجام پذیرد . جستجوی ممنوع یک روش بهینه سازی توانمندی است که جهت بهینه سازیانواع مسائل بهینه سازی با موفقیت بکار گرفته شده است , از جمله مسائل تخصیص استقرار , تولید کارگاهی ,جدول زمان بندی، حمل و نقل، مخابرات و طراحی صنعتی را می توان نام برد . در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل برای شبیه سازی آبیاری موجی و به کار گیری روش بهینه سازی جستجوی ممنوع یک مدل برای به ینه سازی آبیاری موجی تهیه گردید . براساس اطلاعات حاصل از آزمایش های میدانی مدل تهیه شده برای دو گزینه مختلف اجرا گردید . درگزینه اول با در نظر گرفتن طول های معین برای جویچه، مناسب ترین زمان چرخه و نسبت چرخه و تعداد موج های لازم بدست آمد و در گزینه دوم به ازای تعداد مشخصی از موج،مناسب ترین طول جویچه، زمان چرخه و نسبت چرخه تعیین گردید . نتایج حاصله نشانگر عملکرد موفق مدل تهیه شده در بهینه سازی آبیاری موجی می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی برنامه ریزی حمل و نقل با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع

هدف این تحقیق توسعه الگوریتم بهینه‌سازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی حمل و نقل با کارائی وانعطاف‌پذیری بالا است. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مدلی جامع، انواع مسائل موجود در برنامه‌ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع مختلف مورد دسته‌بندی قرار گرفته است. با توجه به نتایج چشمگیر ارائه شده توسط روشهای ابتکاری پیشرفته، روش جستجوی ممنوع برای توسعه الگوریتم مورد نظر انتخاب گردیده است. الگوریتم طراح...

متن کامل

بهینه سازی سیستم حمل و نقل ادارات با خوشه بندی به روش k میانگین و ترکیب الگوریتم saving و جستجوی ممنوع

یکی از راه‌های کاهش حجم ترافیک و میزان مصرف سوخت، استفاده از سرویس‌های حمل و نقل برای کارکنان ادارات و شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌هاست. برنامهریزی و تخصیص خودروها به کارکنان سازمانها و تعیین مسیرهای جمع آوری آنها از مسائل اصلی این پژوهش می‌باشد. اینگونه مسائل را "مسئله مسیریابی وسایل نقلیه" می‌گویند که در دسته مسائل پیچیده بهینه‌سازی چند هدفه قرار می‌گیرند. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی برای تجزیه...

متن کامل

طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع

عملکرد هر سیستم حمل‌و نقل همگانی نظیر سیستم اتوبوسرانی با توجه به تقابل عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. طراحی خطوط اتوبوسرانی از اهمیت خاصی برخوردار است که با  توجه به شرایط فنی و مالی محدود برای سرمایه‌گذاری جهت زیرساخت این سیستم انجام می‌شود. ازآنجا که طراحی شبکه اتوبوسرانی، مسئله ساده‌ای نیست، برای حل آن از روشهای مختلف از جمله از روشهای فراابتکاری استفاده می‌شود. روش مورد استفاده در این مقاله ال...

متن کامل

حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

برنامه ریزی دو سطحی ابزاری برای مدلسازی مسئله تصمیم گیری غیر متمرکز است. که در ان تصمیم گیرنده سطح یک و دو بترتیب رهبر و پیرو گفته می شوند. ثابت شده است که مسئله برنامه ریزی دو سطحی یک مسئله Np_hard است. روشهای بسیاری برای حل این مسئله ارایه شده است؛ اما کارآیی محاسباتی آنها در حدی نیست که بتوانند مسائل بزرگ را حل کنند. دراین مقاله سعی شده است روشی بر اساس جستجوی ممنوع برای حل مسئله برنامه ریزی...

متن کامل

شبیه سازی آبیاری موجی و مقایسه ی آن با جریان پیوسته

یکی از روش های مدیریت آبیاری سطحی برای افزایش بازده، آبیاری موجی یا استفاده ی متناوب از آب در شیار است. هدف از این پژوهش، مقایسه ی شاخص های عملکرد در جریان موجی با روش جریان پیوسته و یافتن نسبت تناوب و بده ورودی مناسب و همچنین، مقایسه ی سرعت پیشروی جبهه ی رطوبتی در طول جویچه در آبیاری موجی نسبت به آبیاری پیوسته است. بدین منظور، جویچه هایی به طول70 متر و دو شدت جریان 5/0 و 2 لیتر بر ثانیه و نسبت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023