بهینه سازی راندمان استخراج صمغ دانه "به" و اندازه گیری خصوصیات رئولوژی در شرایط بهینه استخراج

نویسندگان

  • عباس تبار, بهمن
  • عزیزی, محمد حسین
چکیده

سابقه و هدف: صمغ‌های غذایی از جمله افزودنی‌هایی هستند که نقش‌های گوناگونی از قبیل قوام دهندگی، ژل دهندگی، پایدارکنندگی را در محلول‌های غذایی ایفا می‌کنند. در این پژوهش بهترین شرایط استخراج صمغ و همچنین خصوصیات رئولوژی آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: راندمان استخراج صمغ دانه به در دامنه دمایی (ºC 80-25)، pH (11-3) و نسبت آب به دانه (w/w120-50) با روش سطح پاسخ RSM (Response Surface Methodology) بهینه‌سازی شد. خصوصیات رئولوژی صمغ دانه به از قبیل محدوده ویسکوالاستیک خطی و تغییرات مدول‌های افت و ذخیره با تغییر فرکانس با رئومتر (Anton Paar, MCR300, CC27)، و ویسکوزیته اینترینسیک و ثابت هاگینز با ویسکومتر موئین اندازه‌گیری شد. یافتهها: با استفاده از روش سطح پاسخ عوامل دما و نسبت آب به دانه اثرات خطی معنی‌دار بر راندمان استخراج صمغ دانه به در سطح احتمال 05/0 از خود نشان دادند. بهترین شرایطی که این طرح آماری برای بیشترین راندمان ارائه می‌دهد دمای (oC 77/60)، pH (6/6) و نسبت آب به دانه (w/w 2/96) می‌باشد. مدل کراس برازش خوبی با رگرسیون بالای 9/0 از داده‌ها ارائه داد. غلظت بحرانی صمغ در غلظت 077/0 درصد اتفاق افتاد. محدوده ویسکوالاستیک خطی در غلظت 3/0 درصد در کرنش 4/11 درصد از حالت خطی خارج شد و مدول‌های افت و ذخیره صمغ 3/0 درصد وابسته به افزایش فرکانس بود. ویسکوزیته اینترینسیک و ثابت هاگینز اندازه‌گیری شده به ترتیب ml/g1530 و 31/0 برآورد شد. نتیجه گیری: صمغ دانه به دارای راندمان استخراجی بالا، ساختار ژلی قوی و حجم هیدرودینامیک بالایی است که می‌توان از این صمغ برای محصولات غذایی به عنوان قوام دهنده استفاده کرد. واژگان کلیدی: استخراج ، روش سطح پاسخ ، رئولوژی، محدوده ویسکوالاستیک خطی

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ

Aqueous extraction of gum from flaxseed was optimized using Response Surface Methodology (RSM). In this study the effect of temperature (45-100 °C), pH (3-7) and water/seed ratio (4-24), on the dependent variables including: yield, protein and apparent viscosity of extracted gum were investigated. The results showed that temperature and pH are two major effective factors on yield and quality of...

متن کامل

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ

Aqueous extraction of gum from flaxseed was optimized using Response Surface Methodology (RSM). In this study the effect of temperature (45-100 °C), pH (3-7) and water/seed ratio (4-24), on the dependent variables including: yield, protein and apparent viscosity of extracted gum were investigated. The results showed that temperature and pH are two major effective factors on yield and quality of...

متن کامل

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ از گیاه باریجه (Ferula galbanifluaّ)

گیاه باریجه(Ferula galbaniflua) از جمله گیاهان بومی ایران است که عصاره حاصل از آن (باریجه) دارای صمغ می باشد. این صمغ می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی-آرایشی داشته باشد. در این بررسی ابتدا صمغ باریجه با استفاده از روش استخراج حلال (مایع-مایع) از بخش رزینی عصاره جدا شد. سپس ترکیب مواد کربو هیدارتی تشکیل دهنده آن شامل : قندهای ساده و اسیدهای اورونیک به توسط دستگاه کروما...

متن کامل

,~~j~...,. 1 {,)-';"";'1:-'- ' '~\:1

High-level synthesis is the process of translating a high-level program like specification of the behavior of a digital circuit into a structural design in terms of interconnected set of P..egisterTransfer level components. Component selection and pipelining (CS&P) is one of the important problems in HLS. The time complexity of the exhaustive search algorithm for this problem is exponential. In...

متن کامل

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ

استخراج آبی صمغ دانه بزرک (linum usitassimum) با استفاده از طـرح آماری روش صفحه پاسـخ(response surface methodology ) (rsm) بهینه سازی شد. دراین پژوهش درجه حرارت استخراج در دامنه 45-100 درجه سانتیگراد، ph در محدوده 7 -3 و نسبت آب به دانه در دامنه 24-4 به عنوان فاکتورهای مؤثر بر درصد بازده استخراج، مقدار پروتئین و ویسکوزیته ظاهری صمغ های استخراج شده، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  29- 38

تاریخ انتشار 2014-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021