بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

نویسندگان

  • زهرا امام جمعه
  • محمدعلی سحری
  • محمود صوتی خیابانی
چکیده

روش خشک کردن سنتی برگه هلو دارای معایب متعددی از جمله تولید محصولاتی با بار میکروبی بالا، لزوم استفاده از ترکیبات گوگردی، شکل ظاهری و رنگ نامطلوب، عدم شفافیت و چروکیدگی بالا می باش د. در حالیکه فرآیند اسمز روش مناسبی است که علی رغم عدم استفاده از ترکیبات گوگردی، محصول حاصل از آن دارای رنگ و طعم مناسبتری است . در این پژوهش بهین هسازی فرآیند برگه هلو به روش اسمز با استفاده از محلولهای ساکارز، شربت گلوکز و مخلوط آنها براساس طرح آماری بلو کهای کامل تصادفی انجام گرفت . پس از تعیین زمان فرآیند اسمز در محلول های مذکور و انجام فرآیند اسمز به مدت معلوم شده، نمون ه ها در هوای آزاد خشک شد . زمان فرآیند اسمز حدود 6 ساعت در محلول های مذکور تعیین گردید . نتایج آنالیزهای کیفی از جمله رنگ، چروکیدگی و آزمای ش های چشایی نشان می دهد که نمون ه های اسمزی از نظر این خصایص رتبه بهتری را نسبت به روش سنتی داشته است . با این وصف می توان از فرآیند اسمز به عنوان یک پیش فرآیند مناسب برای بهبود کیفیت محصولات سنتی استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی و فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

روش سنتی خشک کردن برگه هلو دارای معایب متعددی از جمله تولید محصولاتی با بار میکروبی بالا ، استفاده ازترکیبات گوگردی ، شکل ظاهری ، رنگ ، شفافیت نامطلوب و چروکیدگی بالا می باشد.در حالیکه فرآیند اسمز روش مناسبی است که علی رغم عدم استفاده از ترکیبات گوگردی ، محصول تولیدی آن دارای رنگ و طعم مناسبتری است.این فرآیند عبارت از خارج سازی آب مواد غذایی به وسیله قرار دادن مواد غذایی در محلول های هیپرتونیک ...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر شرایط فرآیند اسمز بر میزان آبگیری در برگه هلو

فرآیند اسمز عبارت است از خارج سازی آب مواد غذایی به وسیله قرار دادن آنها در محلول های هیپرتونیک. این محلول ها به علت دارا بودن فشار اسمزی بالاتر و ایجاد گرادیان غلظتی بین خود و مواد غذایی باعث خروج آب از مواد غذایی می شوند . این پژوهش با استفاده از محلول ساکارز، شربت گلوکز ) با غلظت 40 ‘ 50 و 60 درصد ( و محلولهای ترکیبی شامل : ( 40 % ساکارز، 20 %شربت گلوکز(، ) 20 %ساکارز، 40% شربت گلوکز (، ) 4...

متن کامل

استفاده از اسمز در بهینه سازی فرآیند خشک کردن موز

در این پژوهش فرآیند آبگیری اسمزی برای قطعات میوه موز به ضخامت 10 میلی متر در سه سطح دمایی 35، 45 و 55 درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی 30، 60، 90، 120، 180، 240 در غلظت های مختلف ساکارز در 2 سطح (35% و 45%) و گلوکز در 2 سطح (35% و 45%) و ترکیب (ساکارز20% و گلوکز 25%) و ترکیب (ساکارز 25% و گلوکز 20%) در حالت استاتیک انجام گرفت.نسبت محلول اسمزی به میوه در 2 سطح  5 به 1  و 10 به 1 انتخاب گردید. مق...

متن کامل

بررسی تاثیر شرایط فرآیند اسمز بر میزان آبگیری در برگه هلو

فرآیند اسمز عبارت است از خارج سازی آب مواد غذایی به وسیله قرار دادن آنها در محلول های هیپرتونیک. این محلول ها به علت دارا بودن فشار اسمزی بالاتر و ایجاد گرادیان غلظتی بین خود و مواد غذایی باعث خروج آب از مواد غذایی می شوند . این پژوهش با استفاده از محلول ساکارز، شربت گلوکز ) با غلظت 40 ‘ 50 و 60 درصد ( و محلولهای ترکیبی شامل : ( 40 % ساکارز، 20 %شربت گلوکز(، ) 20 %ساکارز، 40% شربت گلوکز (، ) 40...

متن کامل

بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ

در طول سال­ های اخیر، با توجه به شرایط آب وهوایی مطلوب ایران، کشت کلزا به میزان قابل توجهی افزایش یافت، به­ طوری که در سال 2010 تولید کلزا در ایران به 145900 تن در سال بود که در سال 2013 به 174999 تن در سال رسید. هدف از این تحقیق بررسی امکان تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از سامانه فراصوت است. در این تحقیق، چهار فاکتور مختلف، ازجمله نسبت مولی، زمان واکنش، پالس و دامنه، در سه س...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021