بوم‌شناسی فردی گونه Bromus kopedaghensis Drobov در شمال شرق ایران

نویسندگان

چکیده

Ecological studies are principal methods for scientific maintenance and utilization of natural resources and environment. In this research the study of range plant species autecology has been performed in Khorasan Razavi province. Ecological factor such as topography, soil characteristic and climate were studied. Associated species, the presence of species in vegetation, root system and phenology were studied. The results showed that B. kopetdaghensis was distributed in 1300-2600 m range of altitude and 20-75% of slope. The average of precipitation varies from 325.8 mm in Shamkhal station to 351.3 mm in Zoshk station and the average of annual temperature was about 8.6 ˚C. Soil analysis showed that Bromus kopetdaghensis appears in sandy-loam, loamy and silty-loam soil with pH of 6.5-7.8. The amount of crude protein at vegetative stage was 72% more than reproductive stage. Phonological studies showed that vegetative growth was started from late March and continued until May. Flowering stage was beginning from Late May until June. Seedling and seed ripening was continued until the mid-July. Seed weight varied between 7.8-3.4 gr and optimum temperature for germination was 20 ˚C and germination power reach to 95%. Seeds could preserve their germination vigor and they can germinate under suitable condition. The studies of phytomass showed that root to shoot ratio was higher and it would increase in arid years. General and absolute recognition of ecological characteristic for main range lands species or autecology in order to accurate range lands management, planning improvement and utilization would be necessary.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی یک گونه جدید گون از شمال شرق ایران

در طی جمع‌آوری و شناسایی گیاهان استان خراسان شمالی در میان گیاهان جمع‌آوری شده ، نمونه‌ای از جنس گون مشاهده شده که به عنوان گونه‌ای جدید معرفی و شرح داده ‌می‌شود. این آرایه به نام  Astragalus razensis متعلق به بخش Ornithopodium  می‌باشد. شرح گونه به همراه تصویر و پراکنش جغرافیایی آن ارائه می‌شود. همچنین با نزدیکترین خویشاوند خود یعنی A. ornithopodioides مقایسه شده‌ است. نمونه تیپ این گونه در هر...

متن کامل

معرفی یک گونه جدید گون از شمال شرق ایران

در طی جمع آوری و شناسایی گیاهان استان خراسان شمالی در میان گیاهان جمع آوری شده ، نمونه ای از جنس گون مشاهده شده که به عنوان گونه ای جدید معرفی و شرح داده می شود. این آرایه به نام  astragalus razensis متعلق به بخش ornithopodium  می باشد. شرح گونه به همراه تصویر و پراکنش جغرافیایی آن ارائه می شود. همچنین با نزدیکترین خویشاوند خود یعنی a. ornithopodioides مقایسه شده است. نمونه تیپ این گونه در هربا...

متن کامل

توضیحاتی بر گونه های ( bromus sect. bromus (poaceae در ایران

این مقاله به بازبینی تاکسونومیکی برخی از گونه های bromus sect. bromus بعد از انتشار فلورا ایرانیکا می پردازد. نمونه های هولوتیپ، ایزوتیپ و پاراتیپ گونه ی b. pseudobrachystachys با لکتوتیپb. brachystachys مقایسه شد. گونه ی اول با سه ورقه هرباریومی دیگر از ایـران و عــراق معرفی شد کــه در گــذشته تحت نام گونه ی دوم قلمداد می شد. وجود گونه هایb. racemosus ، b. arvensis و b. secalinus در ایران تایی...

متن کامل

تاثیر نانوذرات دی‌اکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی بروموس کوپه‌داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)

بررسی تاثیر نانوذرات دی­اکسید سیلسیم بر اندام­ های گیاه مرتعی بروموس کوپه­ داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)، طی آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۳ انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح روش مصرف (محلول­ پاشی و آغشته با بذر)، پنج غلظت ذرات نانو دی­اکسید سیلسیم (1، 2، 10، 50 و 80 میلی­گرم بر لیتر) و تیمار شاهد (بد...

متن کامل

گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

گونه Atraphaxis binaludensis به عنوان گونه‌ای جدید از استان خراسان در شمال شرق ایران نامگذاری و معرفی می گردد. گونه جدید از لحاظ ریخت شناسی به گونه A. intricata نزدیک می باشد، اما در داشتن سرشاخه های سفید خارمانند، برگهای واژ تخم‌مرغی و دمبرگ‌دار و اندازه گل بزرگتر از آن متمایز می گردد. صفات تاکسونومیکی، تصویر گونه جدید و کلید شناسایی برای گونه‌های Atraphaxis در شمال شرق ایران ارائه می گردد.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  29- 42

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021