بیان افتراقی ژن‌های HSP90 و AGO1 و AGO4 گوجه فرنگی در مواجهه با ویروس موزاییک خیار

نویسندگان

  • امید عینی دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
  • ندا اصغری کارشناسی ارشد، بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده

ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus (CMV) گونه شاخص جنس Cucumovirus از خانواده Bromoviridae است. در این تحقیق بیان برخی ژن‌های مرتبط با رشد و نمو و متیلاسیون در یک رقم حساس گوجه‏فرنگی آلوده به ویروس موزاییک خیار بررسی شد. برای آلوده‌سازی گوجه‌فرنگی از همسانه‌های آلوده‌گر جدایه استاندارد Fny ویروس موزاییک خیار استفاده شد. بدین منظور پس از تهیه نسخه‌های رونویسی شده از همسانه‌های آلوده‌گر آران‌ای یک، دو و سه ویروس موزاییک خیار، رونوشت‌ها ابتدا روی توتون در مرحله چهاربرگی مایه‌زنی شدند و پس از ظهور علائم و ایجاد آلودگی، عصاره گیاه توتون آلوده به‌صورت مکانیکی روی گوجه ‏فرنگی در مرحله چهاربرگی مایه‌زنی شد. پس از بروز علائم در چندین مرحله از گیاهان آلوده در فاصله‌های زمانی 7، 14 و 21 روز پس از مایه‌زنی، نمونه‏برداری از برگ‌های آلوده انجام گرفت. پس از استخراج آران‌ای کل از گیاهان دارای علائم حضور ویروس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروس منطبق بر بخشی از ژن پروتئین پوششی تأیید شد. بیان برخی از ژن‌های مرتبط با دفاع و متیلاسیون مانند Hsp90، AGO1 وAGO4 توسط Real Time PCR اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میزان بیان برخی از ژن‌ها مانند HSP90 در گوجه‌فرنگی‌های آلوده کاهش یافته بود. همچنین بیان ژن AGO1، در روز هفتم و چهاردهم پس از آلودگی در مقایسه با گیاه سالم افزایش یافت، در حالی‌که در روز 21 پس از آلودگی میزان بیان این ژن نسبت به گیاه سالم کاهش یافت. بیان AGO4 در گیاهان آلوده به ویروس موزاییک خیار، در روز هفتم نسبت به گیاه سالم کاهش اما در روز 14و 21 روز پس از آلودگی، افزایش بیان نشان داد. تغییرات بیان ژن در AGO احتمالاً می‌تواند ناشی از تاخیر در القای این ژن توسط ویروس در مرحله اول بروز علایم باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از مزارع گوجه فرنگی و تجزیه و تحلیل تبارزایی آنها

ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus (CMV و ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی Tomato spotted wilt virus (TSWV) از ویروس‌های مهم مزارع گوجه‌فرنگی است. در تحقیق حاضر، 36 نمونه‌ گیاهی دارای علایم ویروسی از مزارع گوجه‌فرنگی در برخی مناطق غرب و شمالغرب کشور جمع‌آوری شد. جهت ردیابی این دو ویروس، با استفاده از اغازگر شش نوکلئوتیدی تصادفی، یا آغازگر اختصاصی وآر‌ان‌ای کل استخراج شده از نمونه‌های گیاه...

متن کامل

بررسی بیان ژن های آنتی اکسیدانت در بوته های گوجه فرنگی مایه زنی شده با ویروس موزاییک خیار پس از تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک

ویروس موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus, CMV) یکی از مهم­ترین ویروس­ های گوجه ­فرنگی است که موجب کاهش عملکرد محصول می­ شود. در این تحقیق، نقش اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در بیان ژن­ های رمزکنندۀ آنزیم ­های آنتی ­اکسیدانت و القای مقاومت به تنش اکسیداتیو ناشی از مایه ­زنی با ویروس CMV در گوجه­ فرنگی (رقم فلات) بررسی گردید. نتایج نشان داد که در گیاهان شاهد، بیان ژن­ های رمزکننده آنزیم ­های کا...

متن کامل

شناسایی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از مزارع گوجه فرنگی و تجزیه و تحلیل تبارزایی آنها

ویروس موزاییک خیار (cucumber mosaic virus (cmv و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی tomato spotted wilt virus (tswv) از ویروس های مهم مزارع گوجه فرنگی است. در تحقیق حاضر، 36 نمونه گیاهی دارای علایم ویروسی از مزارع گوجه فرنگی در برخی مناطق غرب و شمالغرب کشور جمع آوری شد. جهت ردیابی این دو ویروس، با استفاده از اغازگر شش نوکلئوتیدی تصادفی، یا آغازگر اختصاصی وآر ان ای کل استخراج شده از نمونه های گیاهی...

متن کامل

بررسی کشت توام خیار و گوجه فرنگی

به منظور بررسی اثر های متقابل خیار و گوجه فرنگی در کشت توام و همچنین تعیین مناسب ترین تراکم بوته در کشت خالص این دو محصول، آزمایشی به مدت یک سال (1375) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار در 4 تکرار انجام شد. دراین آزمایش خیار و گوجه فرنگی در سه تراکم زیاد، متوسط و کم ( 4.2، 2.8و 2.1بوته در مترمربع) به صورت خالص و توام به روش جایگزینی با نس...

متن کامل

ردیابی و شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک خیار، ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی و ویروس موزائیک گوجه فرنگی در مزارع گوجه فرنگی استان ایلام

چکیده در این پژوهش، وضعیت پراکنش ویروس‏های پیچیدگی برگ زرد گوجه‏فرنگی(tomato yellow leaf curl virus-tylcv)، موزاییک گوجه‏فرنگی(tomato mosai virus-tomv) و موزاییک خیار(cucumber mosaic virus-cmv)، در مزارع گوجه‏فرنگی چهار شهرستان استان ایلام با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا تعیین گردید. در سال 1392، از مزارع مختلف این شهرستان‏ها، بازدید و در مجموع 31 نمونه علائم‏دار و 148 نمونه تصادفی جمع‏آو...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 30

صفحات  31- 42

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021