بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی

نویسندگان

  • امید فرجی استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
  • نرگس سرلک دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده

هدف: با توجه به نقش محوری وجه نقد در تداوم فعالیت، انعطاف‌پذیری مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مدیران برای نگهداشت وجه نقد انگیزه کافی دارند. وجود خصیصه بیش‎اعتمادی در  مدیران موجب تخمین بیش از حد دانش و توانایی آنها در ایجاد بازده و جریان‌های نقدی آتی می‎شود. این روند می‌تواند بر تصمیم‌گیری آنها در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و میزان نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حسابرسی با کیفیت، سازوکار مؤثری برای کنترل تصمیم‎ مدیران و مسائل نمایندگی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. از این رو، رسالت اصلی این پژوهش، واکاوی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد است. روش: فرضیه‌های پژوهش با استفاده از جامعه‎ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394 و با بهره‌گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های تلفیقی، آزمون شده‎اند. یافته‎ها: یافته‌های به‎دست آمده حاکی از آن است که بین بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد رابطه منفی وجود دارد. همچنین حسابرسی با کیفیت، شدت رابطه منفی بین بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد را کاهش نمی‎دهد. نتیجه‎گیری: براساس نتایج به‎دست آمده، مدیران بیش‌اطمینان به‎‎دلیل اعتماد بیش از حد به خود و نادیده‎گرفتن تقاضا برای وجه نقد، تمایل کمتری به نگهداشت وجه نقد دارند. به علاوه بر خلاف مبانی نظری پژوهش، کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی و نگهداشت وجه نقد اثر ندارد و این می‌تواند به‎دلیل نامناسب بودن سنجه‎های اندازه‎گیری کیفیت حسابرسی در ایران و مؤثر نبودن کیفیت حسابرسی در جلوگیری از رفتار بیش‎اعتمادی مدیران باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش‌گذاری بازار از نگهداشت وجه‌نقد شرکت‌ها می‌پردازد. بدین‌منظور، برای سنجش کیفیت حسابرسی از معیار تخصص صنعت حسابرس و از مدل فالکندر و وانگ[i] (2006) به منظور اندازه‌گیری ارزش بازار نگهداشت وجه‌نقدشرکت استفاده گردید.فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق‌‌بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 و با بهره‌گیری از...

متن کامل

فرصت‌های رشد، نگهداشت وجه نقد و حق‌الزحمه حسابرسی

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ می­کنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید می­کند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاش­های بیشتری را از طریق حق­الزحمه حسابرسی بالاتر جبران می­کنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حق­الزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصت­های رشد شرکت را بر این ر...

متن کامل

بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد

بیش‌اطمینانی مدیران یکی از ویژگی‌های رفتاری است که بر سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها‌ تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با وجه نقد نگهداری‌شده و همچنین، بررسی اثر بیش‌اطمینانی مدیران بر تغییرات صورت‌گرفته در سطح موجودی‌های نقد نگهداری‌شده، در واکنش به جریان‌های نقدی (حساسیت جریان نقدی وجه نقد) است. نمونۀ پژوهش شامل 127 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق ب...

متن کامل

بیش‌اعتمادی مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی

در این پژوهش رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی و همچنین اثر قدرت کمیته حسابرسی روی این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. مدیران بیش‌اعتمادتمایل دارند توانایی خود و پرداخت‌های آتی پروژه‌ها را بیش از حد برآورد ‌کنند و احتمال و رویدادهای  ناسازگار را ناچیز ‌پندارند. در نتیجه ممکن است حسابرسان به منظور تلاش‌های حسابرسی اضافی بابت افزایش ریسک حسابرسی، حق‌الزحمه‌ بیشتری مطالبه کنند. در مق...

متن کامل

تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیران

تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی شرکتها، یکی از مسائل شایان توجه در ادبیات تأمین مالی محسوب میشود. مزیت عمده ی نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه ناکارا افزایش توانایی شرکت برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند و پرهیز از هزینه های بالای  تأمین مالی خارج از شرکت است، از طرف دیگر نگهداری سطوح بالای وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر کیفیت سود بر ...

متن کامل

کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت ها

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش کیفیت حسابرسی از معیار تخصص صنعت حسابرس و از مدل فالکندر و وانگ[i] (2006) به منظور اندازه گیری ارزش بازار نگهداشت وجه نقدشرکت استفاده گردید.فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 و با بهره گیری از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 2

صفحات  199- 214

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021