× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بیماریهای غیر معمولی کیسه صفرا وارزش توموگرافی کامپیوتری در تشخیص آنها

نویسنده

  • دیبازر, هدایت

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Paranasal sinus disease is one of the most common problems of patients that refer to ENT centers. Adding to clinical examination imaging plays an important role in diagnosis and treatment. Also the imaging of paranasal sinuses is necessary before surgery. Although computed tomography is the modality of choice for these areas, it has some disadvantages which the most important one is...

مقدمه و هدف : تشخیص زود هنگام آترزی صفراوی برای عاقبت بهتر درمان بسیار مهم است. سونوگرافی یکی از ابزار تشخیصی جهت افتراق سریع آترزی صفراوی از سایر علل کلستاز نوزادی است . نشانه طناب مثلثی در سونوگرافی به عنوان یافته ای قابل اعتماد برای تشخیص آترزی مجاری صفراوی گزارش شده است. هدف ازاین مطالعه ارزیابی ارزش تشخیصی نشانه طناب مثلثی به تنهایی و در همراهی با کیسه صفرای غیر طبیعی در تشخیص آترزی صفراوی...

Background and Aims: With the increasing use of CT (Computed Tomoghraphy) scans in dentistry especially in the implantology, there may be significant increases in the radiation exposure and its risk. During the last year’s ConeBeam Computed Tomoghraphy (CBCT) has been introduced as an imaging modality for dentistry. The aim of this review article was to present comprehensive inform...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.