بین الترجمه والتناصّ

نویسندگان

چکیده

None

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی انتقادی کتاب«الترجمه بین النظریه والتطبیق من العربیهالی الفارسیه

ازجمله مهارت­های لازم در ترجمه دقیق و صحیح، یکی درک و فهم متن در زبان مبدأ و دیگری توان برگردان آن در زبان مقصد است؛ و مترجم گذشته از درک و فهم متن در زبان مبدأ باید در زبان مقصد قدرت و مهارت نویسندگی داشته و      به­عبارت دیگر در زبان مقصد نویسنده باشد. مترجمان و خبرگان در این مورد تأکید دارند که ترجمه برتر ترجمه برابر است.(مظفرالدین­حکیم،1989م.: 195) اما ترجمه تحت­اللفظی، ترجمه آزاد، و یا ترج...

متن کامل

دراسة مسائل تعلیم الترجمه و مشاکله و حلوله

إنَّ تدریس الترجمة و تعلیمها یعد من المجالات التی تتحدی المعلم والطلاب فی أیة لغة اجنبیة، وفرع اللغة العربیة وآدابها لیس بمعزل عن هذه المشکلة. ولاجتیاز هذه المشکلة وتمهید طریق طلاب فرع اللغة العربیة وآدابها لدخول سوق العمل عن طریق مهاراتهم ولیس عن طریق شهاداتهم الجامعیة فحسب یجب علینا رسم خارطة طریق للوحدات التی تساعد الطلاب فی سوق العمل. نحن فی هذا المقال نحاول أن نعدّ خارطة طریق لتعلیم الترجمة ف...

متن کامل

ترجمه کتاب مقدمه فی الترجمه الآلیه

جهان امروزی جهانی فن آورانه است و امروزه ما در زندگی از فن آوری های زیادی استفاده می کنیم. ازجمله این فن آوری ها، ترجمه رایانشی است که باید از آن در راه تولیدات علمی و فرهنگی در همه زمینه ها از زبان فارسی و بالعکس استفاده کنیم. استفاده از فن آوری در زمین ترجمه یک مطلب ضروری است؛ کما اینکه انتقال تولیدات علمی جهان به زبان فارسی و بالعکس نیازمند ترجمه مستمر دانش های بشری است. در این کتاب، نویسنده...

نقد و تحلیل کتاب فصول فی الترجمه و التعریب از تجربه تا ترجمه

نقد کتاب را می­توان امتداد کوشش­های نویسنده در ارائه دست­آورد پژوهشی دانست. نقد، جوهر پژوهش استو این مقاله بر آن است تا کتاب«فصول فی الترجمه و التعریب» ازمحمد البطل، نویسنده و مترجم مصری را به بوته نقد بگذارد.کتاب از هشت فصل تشکیل شده که به موضوعات مختلف در حوزه ترجمه از عربی به انگلیسی و بالعکس پرداخته است و اگرچه همه این فصول که هر کدام حکم یک مقاله را دارند از نظر موضوعی در یک حوزه قرار می­گ...

متن کامل

دراسه مسائل تعلیم الترجمه و مشاکله و حلوله

إنَّ تدریس الترجمه و تعلیمها یعد من المجالات التی تتحدی المعلم والطلاب فی أیه لغه اجنبیه، وفرع اللغه العربیه وآدابها لیس بمعزل عن هذه المشکله. ولاجتیاز هذه المشکله وتمهید طریق طلاب فرع اللغه العربیه وآدابها لدخول سوق العمل عن طریق مهاراتهم ولیس عن طریق شهاداتهم الجامعیه فحسب یجب علینا رسم خارطه طریق للوحدات التی تساعد الطلاب فی سوق العمل. نحن فی هذا المقال نحاول أن نعدّ خارطه طریق لتعلیم الترجمه ف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 12

صفحات  43- 56

تاریخ انتشار 2015-04-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021