تأثیرآموزش خودکارآمدپنداری بر اضطراب امتحان و فرسودگی‌تحصیلی دانش‌آموزان

نویسندگان

  • رمضانی, شکوفه دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی که خودکارآمدپنداری بر بسیاری از جنبه­ های زندگی افراد تأثیر بسزایی دارد، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدپنداری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش: روش پژوهش به شیوه‌ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‌‌ آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از بین آنها 30 نفر  به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دوگروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایدهی شده­اند. برای گروه آزمایشی، 8 جلسه برنامه‌ خودکارآمدپنداری آموزش داده شد در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1970) و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) استفاده شد. داده‌ها از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک‌متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش‌آموزان گروه کنترل در پس‌آزمون به‌طور معناداری، اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی کمتری داشتند (01/0>P). نتیجه‌گیری: درمجموع، نتایج به دست آمده در این پژوهش، سودمندی و تأثیر آموزش خودکارآمدپنداری در کاهش اضطراب و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان را تأیید می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

پژوهش حاضر ب همنظور شناسایی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دان شآموزاندختر پای هی اول متوسطه ی شهر همدان انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترلبود. جامعه ی مورد مطالعه کلیه ی دانشآموزان دختر پای هی اول متوسط هی شهر همدان، و تعداد آنها 3734 نفر بود. تعداد 60 نفرو (ISM) از آنان به شیوه ی نمونهگیری تصادفی و پس از اجرای پرسش نامهه...

متن کامل

تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

پژوهش حاضر ب همنظور شناسایی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دان شآموزاندختر پای هی اول متوسطه ی شهر همدان انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترلبود. جامعه ی مورد مطالعه کلیه ی دانشآموزان دختر پای هی اول متوسط هی شهر همدان، و تعداد آنها 3734 نفر بود. تعداد 60 نفرو (ism) از آنان به شیوه ی نمونهگیری تصادفی و پس از اجرای پرسش نامهه...

متن کامل

تأثیرآموزش مهارتهای فراشناختی بر کاهش اهمال­کاری تحصیلی و اضطراب امتحان

تأثیرآموزش مهارتهای فراشناختی بر کاهش اهمال­کاری تحصیلی و اضطراب امتحان دکتر ابوطالب سعادتی شامیر1 راحله طاهرغلامی2 دکتر شهربانو جلایی3 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسیتأثیرآموزش مهارتهای فرا شناختی بر کاهش اهمال­کاری تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش آموزان انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم دبیرستانهای دولتی شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-1394 بوده است.در این پژوه...

متن کامل

تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر اضطراب امتحان دانشآموزان

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنام ۀ کاهش استرس مبتنی بـر ذهـن آگـاه ی بـر اضـطراب امتحان دانشآموزا ن است. روش پژوهش از نوع آزما شی ی با طرح یپ شآزمـو ن ـ پـس آزمـون بـا گـروه کنترل است. جامع ۀ آماری پژوهش را کلیۀ دانشآموزان پسر مقطـع یپـ شدانشـگاه ی شـهر شـهریار در سالتحص یلی 92-1391 تشکیل یم دادند که از میان آنها با استفاده از روش ریگ نمونه ی تصـادفی سـاده، دانشآموزان ک ی ه نمرات اض...

متن کامل

تأثیرآموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی با رویکرد شناختی بر اضطراب امتحان دانش آموزان

چکیده مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی (با رویکرد شناختی) بر اضطراب امتحان دانش آموزان بود. روش: جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان شهریار بود. 60 نفر از دانش آموزانی که در اضطراب امتحان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین جامعه بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (30 نفر گروه آزمایش، و 30 نفر گروه گواه) جایگزین شدن...

متن کامل

تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان

مقدمه: پردازش هیجانی ضعیف و سرگردانی ذهنی دو عامل فراتشخیصی هستند که در سبب‌شناسی اضطراب امتحان دخالت دارند. رفتاردرمانی دیالکتیکی رویکرد جدیدی است که امکان استفاده از آن برای اضطراب امتحان در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است. لذا، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانش‍آموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان انجام شد. <s...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  60- 69

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022