تأثیرتراکم بوته وسربرداری بر عملکرد واجزاءعملکرد ذرت دانه ای در منطقه زیرسددرودزن استان فارس

نویسندگان

  • محمودتدین
  • یحیی امام
چکیده

تأثیر تیمارهای سرزنی وتراکم بر عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704،در آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی،در سال1375 در مرکز تحقیقات کشاورزی کوشکک واقع درزیرسد درودزن استان فارس موردبررسی قرار گرفت.تیمار سربرداری فاکتور اصلی را تشکیل میداد وشامل:باقی گذاردن یک برگ،دوبرگ،سه برگ بالای بلال وشاهد(بدون حذف برگ)بود.فاکتور فرعی شامل تراکمهای 55/5 ، 66/6 ، 33/8 ، 11/11 بوته در مترمربع بود.عملیات سربرداری دوهفته پس ازگرده افشانی انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه(11250کیلوگرم در هکتار)از تیمار باقی گذاشتن دو برگ بالای بلال وتراکم 11/11 بوته در مترمربع بدست آمد.تعداد ردیف دانه در بلال تحت تأثیر سربرداری قرار نگرفت ولی بیشترین تعداد ردیف در بلال(4/15) از کمترین تراکم بوته در واحد سطح بدست آمد.بیشترین تعداد دانه در هر ردیف بلال مربوط به کمترین تراکم وباقی گذاشتن سه برگ بالای بلال بود.حداکثر وزن هزار دانه (8/293) از تیمارشاهد(بدون حذف برگ)در تراکم 55/5 بوته درمترمربع حاصل شد.شاخص سطح برگ در تراکم 11/11 بوته در مترمربع ،وسرزنی شاهد (بدون حذف برگ)در حداکثرمقدار خود بود.تیمار باقی گذاشتن یک برگ بالای بلال در تراکم 11/11 بوته در مترمربع ،حداکثر عملکرد علوفه را تولید کرد.بیشترین شاخص برداشت (3/52%)از تراکم 66/6 بوته در مترمربع ویک برگ بالای بلال بدست آمد.نتایج این آزمایش نشان داد که در شرایط مشابه این آزمایش میتوان مزرعه ذرت دانه ای را پس از گرده افشانی سربرداری کرد وعلاوه برتأمین مقداری علوفه تازه،عملکرد دانه را هم افزایش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیرتراکم بوته وسربرداری بر عملکرد واجزاءعملکرد ذرت دانه ای در منطقه زیرسددرودزن استان فارس

تأثیر تیمارهای سرزنی وتراکم بر عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704،در آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی،در سال1375 در مرکز تحقیقات کشاورزی کوشکک واقع درزیرسد درودزن استان فارس موردبررسی قرار گرفت.تیمار سربرداری فاکتور اصلی را تشکیل میداد وشامل:باقی گذاردن یک برگ،دوبرگ،سه برگ بالای بلال وشاهد(بدون حذف برگ)بود.فاکتور فرعی شامل تراکمهای 55/5 ، 66/6 ، 33/8 ، 11/11 بوته در مت...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود ازته بر ویژگیهای فیزیولوژیک ، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (zea maysl.) در منطقه کوشکک استان فارس

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و مقادیر کود ازته بر ویژگیهای رشد رویشی، عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه ذرت دانه ای رقم sc704، آزمایشی در تابستان سال 1378 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز واقع در کوشکک با استفاده از طرح کرتهای خرد شده، در قابل بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار انجام گردید. تیمارهای تراکم بوته و کود ازته هر یک در چهار سطح در نظر گرفته شد. مقادیر صفر، 80، 1...

15 صفحه اول

اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکردذرت دانه ­ای سینگل کراس 704، آزمایشی به ­صورت کرت ­های خرد شده در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی و با سه تکرار در تابستان 1388 در حومه شهرستان دامغان واقع در استان سمنان اجرا شد. عوامل آزمایش شامل چهار سطح تنش خشکی به عنوان عامل اصلی (قطع آب در مرحله ساقه رفتن، قطع آب در مرحله ظهور گل تاجی (تاسل)، قطع آب در مرحله شیری...

متن کامل

بررسی تاثیر شیوه های مختلف خاکورزی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه هیبرید ذرت دانه ای

      این آزمایش در سال 1389 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل واقع در شهرستان قائم شهر وابسته به مرکز تحقیقات استان مازندران به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل عملیات خاک ورزی در سه سطح بدون شخم، شخم حداقل، شخم رایج، تراکم بوته در سه سطح 65، 75، 85 هزار بوته در هکتار و سه هیبرید DC370، SC500، SC540 بود. نتایج حاصل از این بررسی درسطح...

متن کامل

تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 711

    به منظور بررسی تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 711 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در بهار سال 1384 با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل های آزمایش شامل ردیف کاشت با فواصل 45‌ ، 60 و 75 سانتی متر و تراکم بوته 50، 65 و 80 هزار بوته در هکتار در نظر گرفته شد. نتایج ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023