× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیرتوأم طوق و کابل بر روی عمق آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه‌‌ها

نویسندگان

  • مجتبی عقلی دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده

     مسأله آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل در سال­های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن ارائه روش­های مختلفی برای کنترل آبشستگی بوده است.­ محققین زیادی روش های مقابله با آبشستگی در اطراف پایه­ها را در یک مسیر مستقیم مورد مطالعه قرار داده­اند در حالی که ممکن است به دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه­ها شوند. با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان در مسیر مستقیم و قوس­ها وجود دارد مطالعه الگوی آبشستگی در اطراف پایه­های پل در قوس­ها ضروری می باشد. از این رو در این تحقیق سعی شده است تأثیرتوأم طوق و کابل در اطراف پایه  بر روی عمق آبشستگی در قوس رودخانه ها مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش قطر کابل و کمتر شدن فاصله میان گام­ها، آبشستگی  بیشتر کاهش می­یابد و حداکثر مقدار در کاهش آبشستگی59 درصد می­باشد و همچنین طوق در بهترین حالت 55 درصد و طوق و کابل توأم حداکثر 7/69 درصد عمق آبشستگی را کاهش می­دهد.  

جستجوی کلمه کلیدی

آبشستگی
پایه پل
قوس
کابل
طوق

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مسأله آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل در سال­های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن ارائه روش­های مختلفی برای کنترل آبشستگی بوده است.­ محققین زیادی روش های مقابله با آبشستگی در اطراف پایه­ها را در یک مسیر مستقیم مورد مطالعه قرار داده­اند در حالی که ممکن است به دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه­ها شوند. با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان در م...

پژوهشگران زیادی روش‌های مقابله با آب‌شستگی در اطراف پایه‌های پل در یک مسیر مستقیم را مطالعه کردند. در‌حالی‌که ممکن است به‌دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه‌ها شویم، با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان در مسیر مستقیم و قوس‌ها وجود دارد مطالعة الگوی آب‌شستگی در اطراف پایه‌های پل در قوس‌ها ضروری است. از‌این‌رو در این پژوهش سعی شده است تأثیر توأم طوق و کابل بر عمق آب‌شستگی، اطراف گروه...

پژوهشگران زیادی روش های مقابله با آب شستگی در اطراف پایه های پل در یک مسیر مستقیم را مطالعه کردند. در حالی که ممکن است به دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه ها شویم، با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان در مسیر مستقیم و قوس ها وجود دارد مطالعة الگوی آب شستگی در اطراف پایه های پل در قوس ها ضروری است. از این رو در این پژوهش سعی شده است تأثیر توأم طوق و کابل بر عمق آب شستگی، اطراف گروه...

مساله آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل در سال های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن ارائه روش های مختلفی برای کنترل آبشستگی بوده است، محققین زیادی روش های مقابله با آبشستگی در اطراف پایه ها را در یک مسیر مستقیم مورد مطالعه قرار دادند در حالی که ممکن است به دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه ها شوند، با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان در مسیر ...

آبشستگی پایه­ های پل یکی از مسائل مهم در هیدرولیک پل­ ها است. این پدیده منجر به خالی شدن زیر پی پایه­ های پل شده و در نتیجه باعث واژگونی آن‌ها می­ شود. مکانیزم آبشستگی موضعی اطراف پایه­ ها بسیار پیچیده بوده و تاکنون محققین زیادی به بررسی این پدیده مهم پرداخته­ اند. همه ساله پل­ های زیادی در سرتاسر دنیا در اثر آبشستگی تخریب شده و باعث خسارت‌های جانی و مالی زیادی می­ شوند. از این­ رو بررسی آبشستگ...